Główna Aktualnosci Wszystkie Ostrzeżenie - Informacja dot. Dyrektywy Zabawkowej

Ostrzeżenie - Informacja dot. Dyrektywy Zabawkowej

Szanowni Państwo,
Instytut KOMAG, jako jednostka notyfikowana w zakresie Dyrektywy 2009/48/WE, zwraca uwagę na pojawiające się na rynku badań i certyfikacji zabawek jednostki, które nie posiadają odpowiednich uprawnień, a oferują w tym zakresie usługi.

Informujemy, że zgodnie z art. 4 ust. 4 ww. dyrektywy producenci zobowiązani są do przeprowadzenia oceny zgodności zabawek, w tym poddania ich badaniom, które powinny być realizowane przez laboratoria o udokumentowanych kompetencjach. Wiarygodnym potwierdzeniem kompetencji laboratorium w zakresie wykonywania badań jest certyfikat akredytacji.
Badania zabawek powinny być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm zharmonizowanych, do których odniesienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W szczególności wątpliwości budzą wyniki badań wykonywanych wg zaleceń norm niepublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjnych, w tym dostępnych wersji roboczych ich projektów. Niedopuszczalna jest również dowolność interpretacji zapisów norm w celu obniżenia kosztów badań. Takim przykładem mogą być badania chemiczne próbek przygotowanych, jako uśrednione dla kilku materiałów stosowanych w produkcji zabawek, a nie jak nakazuje norma, oddzielnie dla każdego rodzaju materiału.
Mając na uwadze zagwarantowanie bezpieczeństwa użytkowania zabawek wprowadzanych na rynek UE, jak również interesy polskich przedsiębiorców z branży zabawkarskiej, zachęcamy do wnikliwej oceny wykonawców badań i certyfikacji, w szczególności pod kątem posiadania akredytacji w tym zakresie, a przypadku jednostek certyfikujących  - posiadania notyfikacji.