Główna Aktualnosci Wszystkie Projekt typu foresight pt. "Scenariusze rozwoju innowacyjnych technologii dla przemysłu maszynowego"

Projekt typu foresight pt. "Scenariusze rozwoju innowacyjnych technologii dla przemysłu maszynowego"

W związku z konkursem ogłoszonym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (poddziałanie 1.1.1) ITG KOMAG przystąpił wspólnie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN, Politechniką Wrocławską, Naczelną Organizacją Techniczną Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Instytutem Zaawansowanych Technologii Wytwarzania oraz Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych do opracowania projektu typu foresight pt. „Scenariusze rozwoju innowacyjnych technologii dla przemysłu maszynowego” o akronimie FOPMASZ.

Projekt ten stanowi rozszerzenie i uzupełnienie Narodowego Programu Foresight POLSKA 2020, realizowanego obecnie przez IPPT PAN na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (http://foresight.polska2020.pl)

Celem projektu jest identyfikacja kluczowych technologii dla przemysłu maszynowego o strategicznym znaczeniu dla rozwoju kraju oraz opracowanie scenariuszy ich rozwoju w horyzoncie czasowym do 2020 roku, przy zastosowaniu metod foresight. Metody te polegają na prowadzeniu prac analitycznych przez wybitnych ekspertów z sektora naukowego i biznesu przy szerokich konsultacjach z  naukowcami oraz producentami i użytkownikami maszyn na terenie całego kraju.

Wyniki realizacji tego typu projektów będą wykorzystane zarówno przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego („Strategia Rozwoju Nauki w Polsce do 2015”, rozdział 6.2) jak  i przez Ministerstwo Gospodarki („Horyzontalna polityka przemysłowa”). Realizatorzy tych projektów mogą mieć zatem realny wpływ na alokację budżetowych środków finansowych  w najbliższych kilku latach.