Główna Aktualnosci Wszystkie

Aktualności

Oferta poligraficzna Instytutu KOMAG

Instytut KOMAG oferuje usługi poligraficzne zarówno dla podmiotów gospodarczych, instytucji, jak i odbiorców indywidualnych ceniących sobie rzetelność, uczciwość oraz jakość!

Więcej: Oferta poligraficzna Instytutu KOMAG

   

KOMTECH 2016

KOMTECH 2016


17.  Konferencja Naukowo-Techniczna

Innowacyjne Techniki i Technologie dla Górnictwa

BEZPIECZEŃSTWO – EFEKTYWNOŚĆ – NIEZAWODNOŚĆ

16-18 listopada 2016 r. – Hotel „Klimczok” – Szczyrk

PATRONAT HONOROWY


Prezes Wyższego Urzędu Górniczego

PATRONAT PRASOWY
Zakres tematyczny konferencji przedstawiał się następująco:

 • Ocena stanu bezpieczeństwa w górnictwie – przykłady złych i dobrych praktyk.
 • Nowe rozwiązania i kierunki rozwoju górniczych systemów mechanizacyjnych w aspekcie poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
 • Maszyny i urządzenia wchodzące w skład systemów eksploatacji ścianowej i chodnikowej.
 • Systemy transportu urobku i jazdy ludzi.
 • Zastosowanie energooszczędnych i niezawodnych maszyn górniczych wyposażonych w automatyczne systemy monitoringu i sterowania.
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów wydobycia – zastosowanie rozwiązań mechatronicznych.
 • Monitorowanie i diagnozowanie stanu technicznego maszyn i urządzeń.
 • Kształtowanie bezpiecznych warunków pracy podczas eksploatacji, napraw oraz serwisowania maszyn i urządzeń górniczych.
 • Innowacyjne rozwiązania i technologie mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu systemów maszynowych na bezpieczeństwo pracy i zdrowie człowieka.
 • Identyfikacja, modelowanie i wizualizacja czynników ryzyka występujących podczas eksploatacji maszyn i urządzeń z uwzględnieniem relacji człowiek-maszyna-środowisko kopalni.
 • Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w procesie projektowania, modelowania i symulacji pracy maszyn.
 • Zastosowanie komputerowej wizualizacji w procesie szkolenia i prowadzenia profilaktyki przeciwwypadkowej.
 • Najnowsze metody badawcze i techniki w dziedzinie rozpoznawania, prognozowania, ograniczania i zwalczania zagrożeń górniczych.
 • Nowoczesne systemy zarządzania kopalnią.

 

   

Poszerzona oferta akredytowanych laboratoriów badawczych Instytutu

Informujemy, że laboratoria opracowały i zwalidowały szereg nowych metodyk badawczych, które poddane zostały ocenie Polskiego Centrum Akredytacji, a następnie uwzględnione w nowych zakresach akredytacji.

 

Obecnie wszystkie akredytowane laboratoria ITG KOMAG

posiadają uprawnienia do wykonywania badań w zakresie elastycznym.

 

Więcej: Poszerzona oferta akredytowanych laboratoriów badawczych Instytutu

   

Komunikat dotyczący badań wyrobów konsumenckich

 

Informujemy, że z dniem 27 grudnia 2015 r. zaostrzone zostały Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 1272/2013 r., zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 – REACH, wymagania dotyczące stosowania substancji niebezpiecznych w wyrobach konsumenckich wykonanych z tworzywa sztucznego lub gumy. Ograniczenie to dotyczy Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych – WWA (ang. Polycyclic Aromatic HydrocarbonsPAH, niem. Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe – PAK), klasyfikowanych, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1272/2008 – CLP, jako substancje rakotwórcze kategorii 1B. Do tej grupy substancji należą: Benzo[a]piren (BaP), Benzo[e]piren (BeP), Benzo[a]antracen (BaA), Chryzen (CHR), Benzo[b]fluoranten (BbFA), Benzo[j]fluoranten (BjFA), Benzo[k]fluoranten (BkFA), Dibenzo[a,h]antracen (DBAhA).

Więcej: Komunikat dotyczący badań wyrobów konsumenckich

   

Strona 9 z 35