Rok 2000

Zarządzeniem Dyrektora CMG KOMAG nr 4 z dnia 28 stycznia 2000 roku wprowadzono nowy efektywnościowy "Regulamin premiowania pracowników Centrali CMG KOMAG".


Wdrożono system motywacyjny dla pracowników realizujących prace doktorskie tzw. granty przedwstępne oraz granty doktoranckie.


Odbyły się pierwsze edycje dwóch cyklicznych konferencji naukowo-technicznych organizowanych przez KOMAG: KOMTECH oraz KOMEKO.

KOMTECH logoKOMTECH to konferencja, która od pierwszej edycji prezentowała innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa w aspekcie bezpieczeństwa pracy, efektywności i niezawodności.

 

 

 

KOMEKO logoNatomiast KOMEKO skupiało się na systemach przeróbczych surowców mineralnych i technologii przeróbki surowców mineralnych.

Rok 2001

W 2001 roku powstało Laboratorium Metod Modelowania i Ergonomii. Przedmiot działania: wirtualne prototypowanie systemów mechanicznych w celu ksztaltowania bezpiecznego i przyjaznego dla czlowieka środowiska pracy.


Trybuna Grnicza 2001 nr 5W 2001 roku opracowano nową generację zespołu sterowania hamulców pneumatycznych maszyn wyciągowych.


W 2001 roku opracowano między innymi dokumentację techniczą:

 • W31.216 Obudowa zmechanizowana ZAM-14/32,5-Poz/M
 • W71.251-254 Przesiewacze wibracyjne
 • W74.247 Osadzarka OSZ36D3E
 • W90.301 Urządzenia odpylające UO-800

Trybuna Grnicza 2001 nr 35Podczas Targów "Katowice 2001" zaprezentowano kombajn ścianowy KSW-750E, wyprodukowany przez Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne. Kombajn powstał w ramach współpracy między akcjonariuszami Polskiej Techniki Górniczej, tj. Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, ZZM SA oraz Carboautomatyka.


Pierwsze działania dotyczące badania stopnia zadowolenia Klienta obejmujące ankietyzację  klientów CMG KOMAG.

Rok 2002

Uzyskano uprawnienia rzeczoznawcy w zakresie wykonywania badań i opinii w zakresie stosowania w ścianach różnych typów obudów zmechanizowanych § 440 ust 8 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 28 czerwca 2002 roku.


W latach 2002-2005 KOMAG był koordynatorem Centrum Doskonałości MECHSYS.


W 2002 roku opracowano między innymi dokumentację techniczną:

 • W11.262 Ramię R500
 • W11.248 Kombajn ścianowo-węglowy KSW-750E - elektryczny
 • W74.263 Osadzarka OM24L4EM
 • W90.301 Urządzenie odpylające DCU-600C/260-320

Rok 2003

MONOGRAFIA NR 1Zainicjowano druk nowej serii wydawniczej pt. Prace Naukowe - Monografie CMG KOMAG - seria ta od początku miała na celu prezentację istotnych zagadnień związanych z działalnością badawczą i naukową jednostki.


Wskazano CMG KOMAG jako jednostkę upoważnioną do przeprowadzania badań i oceny wyrobu - na podstawie Załącznika 3 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych (Dz. U. z 2004 r. nr 99 poz. 1003).


Uzyskano autoryzację Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w zakresie dyrektywy 98/37/WE (MD).


28 lutego 2003 roku zlikwidowano Zakład Budowy Maszyn Doświadczalnych w strukturze KOMAG i przekszłacowno go w spółkę z o.o.


ZINTW marcu 2003 roku siedem jednostek badawczo-rozwojowych utworzyło na wzór zachodnich sieci naukowych Zintegrowany Instytut Naukowo-Technologiczny "Paliwa - Bezpieczeństwo - Środowisko".

Celem ZINT-u było rozwinięcie prac prowadzących do wzrostu konkurencyjności gospodarki, opartej na wiedzy i przedsiębiorczności, jak również wzrost konkurencyjności jednostek wchodzących w skład ZINT poprzez intensyfikacje działań w ramach Wspólnych Obszarów Badawczych oraz tworzenie powiązań z przedsiębiorstwami przemysłowymi.

 

Członkowie ZINT-u:

 • Główny Instytut Górnictwa
 • Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG
 • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
 • Instytut Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR
 • Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG
 • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
 • Instytut Systemów Sterowania

KOMAG odpowiadał za działanie Zespołu ds. Marketingu ZINT-u.

Rok 2004

1 grudnia 2004 roku powstało Laboratorium Mechatroniki, funkcjonujące w strukturze Zakładu Systemów Mechanizacyjnych. Celem podjętych działań organizacyjnych i merytorycznych była potrzeba integracji mechatroniki z procesem projektowania maszyn i urządzeń wchodzących w skład systemów mechanizacji procesów technologicznych.


1 września 2004 roku z przeksztalcenia Zakładu Badań Stosowanych (utworzonego 1 stycznia 2001 r.) powstało Laboratorium Badań Stosowanych, którego zadaniem bylo prowadzenie badań hałasu, drgań oraz pomiarów wielkości mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych.


Laboratorium Metod Modelowania i Ergonomii opracowalo na rzecz klientów zewnętrznych pierwsze wizualizacje wypadków dotyczące m.in.:

 • wypadku podczas transportu
 • wypadku na przetoku kolejowym
 • wypadku podczas wymiany stojaka

Trybuna Grnicza 2004 nr 2Zespół sterowania hamulców pneumatycznych maszyn wyciągowych autorstwa zespołu w składzie: Leszek Kowal, Hanna Barańska (Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG), Zdzisław Szpilka, Adam Granieczny i Michał Zagrodzki (Ośrodek Pomiarów i Automatyki Rybnickiego Okregu Węglowego), otrzymał nagrodę główną w XXXI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.


Sprzedano spółkę ZBMD-KOMAG Sp. z o.o. Zabrzańskim Zakładom Mechanicznym S.A. w Zabrzu w dniu 22 grudnia 2004 roku.


W 2004 roku opracowano między innymi dokumentację techniczną:

 • W11.271 Kombajn ścianowy KSW 950 E na napięcie 6 kV
 • W74.266 Wzbogacalnik DISA 3/2 KR-2600/2000 P
 • W90.304 Instalacja wodno-powietrzna ramienia RW-250MZ
 • W90.308 Lutnia wirowa V V - 700

1 maja 2004 uzyskano notyfikację Unii Europejskiej w zakresie dyrektywy 98/37/WE MD - KOMAG otrzymał status jednostki notyfikowanej o numerze 1456.


We wrześniu 2004 uzyskano autoryzację Ministra Gospodarki i Pracy w zakresie dyrektywy 73/23/EEC LVD oraz dyrektywy 94/9/WE ATEX.


W październiku uzyskano notyfikację Unii Europejskiej w zakresie dyrektywy 73/23/EEC LVD, natomiast w listopadzie uzyskano notyfikację Unii Europejskiej w zakresie dyrektywy 94/9/WE ATEX.


Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG uzyskało akredytację PARP nr 533/2004 do programu SPO-WKP realizowanego w ramach funduszy strukturalnych "Działanie 2.1 - Wzrost konkurencyjności MŚP przez doradztwo w dziedzinie Jakości".


Otrzymano upoważnienie w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r.


Stworzony został pełny serwis intranetowy na potrzeby pracowników CMG KOMAG, gdzie znalazły się informacje o dokumentach Systemu Zarządzania Jakością, normach, aktach prawnych, dokumentacji technicznej, zarządzeniach Dyrektora itp.


W ramach otrzymanej z KBN dotacji inwestycyjnej wykonano termorenowację hali badawczej B-2.