Rok 2010

Wywiad z M.Malec 2010Działalność KOMAG-u w latach 2005-2009 została bardzo pozytywnie oceniona i w procesie oceny parametrycznej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2010 roku KOMAG uzyskał kategorię "A". W grupie G-2 Mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria produkcji, liczącej 42 jednostki naukowe, KOMAG zajął pierwsze miejsce.


Dwa akredytowane laboratoria badawcze KOMAG-u uzyskały, jako jedne z pierwszych w Polsce, elastyczny zakres akredytacji.


W 2010 opracowano między innymi dokumentację techniczną:

 • W13.057 Wiertnica inżyniersko-geologiczna WIG-200
 • W13.059 Wóz wiertniczy WW-1
 • W23.085 Podwieszony ciągnik akumulatorowy PCA-1 (prace zakończone w 2014 roku)
 • W41.040 Maszyna wyciągowa B-4300/DC-8m/s

KOMAG w kolejnym roku zdobył Złote Godła QUALITY INTERNATIONAL 2010 w kategoriach:

 • QI ORDER - zarządzanie najwyższej jakości
 • QI SERVICES - usługi najwyższej jakości

Na mocy zarządzenia Dyrektora nr 7 z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej KOMAG-u i wprowadzenia nowego schematu organizacyjnego z dniem 1 kwietnia 2010 r. utworzono nowy Zakład pod nazwą Zakład Napędów i Sterowania o symbolu BDE. Zlikwidowano natomiast z dniem 1 stycznia 2011 r. na mocy zarządzenia Dyrektora nr 27 z dnia 27 grudnia 2010 r. Zakład Techniki Napędowej o symbolu BDR.


W ramach dotacji statutowej zrealizowano łącznie 179 zadań w ramach 17 tematów badawczych.


ITG KOMAG został wyróżniony Złotą Odznaką Honorową "Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego".

Rok 2011

Klaster maszyn 2011Z inicjatywy KOMAG-u utworzono Klaster Maszyn Górniczych. Członkami założycielskimi oprócz KOMAG-u było siedmiu przedsiębiorców oraz Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa.

Celem Klastra jest uzyskanie możliwości produkcyjnych nowych jakościowo, konkurencyjnych na rynku krajowym oraz rynkach światowych, innowacyjnych, bezpiecznych rozwiązań maszyn górniczych powstałych w wyniku aktywnej współpracy Uczestników Klastra.


Rozszerzone zostały uprawnienia KOMAG-u jako jednostki notyfikowanej o nową dyrektywę zabawkową nr 2009/48/WE.


Uzyskano również uprawnienia Rzeczoznawcy do spraw ruchu górniczego zakładu wydane przez prezesa Wyższego Urzędy Górniczego (upoważnienie nr 207/2011) w zakresie wydawania opinii dotyczących doboru szybów i wlotów do szybów, a w zakładach górniczych opracowania projektów obudowy kotwowej, doboru geometrii siatki kotwienia itp.


Kotwica Klich monografiaZainicjowano druk kolejnej serii wydawniczej pt.: "Maszyny i urządzenia". Seria miała na celu prezentację zagadnień mechanizacji górnictwa podziemnego. Poszczególne monografie dostarczają niezbędnych podstaw wiedzy z zakresu budowy maszyn i urządzeń stosowanych w górnictwie.


W ramach dotacji statutowej zrealizowano łącznie 216 zadań obejmujących 18 tematów badawczych.


Zarządzeniem Dyrektora nr 29 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej ITG KOMAG i wprowadzeniem nowego schematu organizacyjnego z dniem 1 stycznia 2012 r. utworzono zakład ponad nazwą Zakład Budownictwa Podziemnego i Geoinżynierii o sumbolu BP.


 

KOMAG po raz trzeci zdobył Złote Godła QUALITY INTERNATIONAL 2011 w kategoriach:

 • QI ORDER - zarządzanie najwyższej jakości
 • QI SERVICES - usługi najwyższej jakości

Quality International 2011 usugaQuality International 2011 zarzdzanie

 

Rok 2012

ITG KOMAG uzyskał akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 165 w obszarze certyfikacji systemów zarządzania na zgodność z ISO 9001 dla przedsiębiorstw produkujących:

 • metale i wyroby metalowe,
 • maszyny i osprzęt do nich
 • urządzenia elektryczne i optyczne

W 2012 roku opracowano między innymi dokumentacje techniczną:

 • W23.046.01 Lokomotywa dołowa akumulatorowa Lda-12K-EMA
 • W78.121 Przenośnik kubełkowy odwadniający dla KWK Budryk
 • W85.004 Programowalny iskrobezpieczny transparent optyczny PTI-01
 • W20.269 Ścianowy przenośnik zgrzebłowy z innowacyjnym systemem regulacji parametrów pracy napędów

Przeprowadzono reorganizację działalności wydawniczej. Zarządzaniem Dyrektora powołano Wydawnictwo KOMAG, ustalono regulamin działania oraz zasady finansowania działalności wydawniczej.


Sprzedano udziały (pakiet 4318 równych i niepodzielnych udziałów) w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "DOZUT-TAGOR" z siedzibą w Zabrzu na rzecz Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych S.A. w Zabrzu.


W 2012 roku zakończono remont auli, która stanowi zaplecze szkoleniowe Instytutu, dzięki czemu KOMAG może realizować szkolenia i seminaria, służące z jednej strony upowszechnianiu wiedzy, z drugiej stwarzające możliwość poznania oczekiwań i potrzeb klientów.

AulaSzkolenie2012aAulaSzkolenie2012


Zakupiono aparaturę badawczą dla Laboratorium Badań Stosowanych w ramach zadania inwestycyjnego pt. "Aparatura do badań zjawisk wyładowań elektrostatycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem", sfinansowanego z dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Zrealizowano projekt pt. "Rozbudowa laboratoriów Instytutu Techniki Górniczej KOMAG celem prowadzenia badań na rzecz bezpieczeństwa użytkowania wyrobów", współfinansowany ze środków Regionalnego Systemu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego.

Rok 2013

Realizowane prace były odpowiedzią na potrzeby rynku producentów maszyn i urządzeń górniczych oraz producentów surowców mineralnych. Skuteczność komercjalizacji rozwiązań opracowanych w Instytucie, realizowanych bezpośrednio na zlecenie partnerów przemyslowowych, została potwierdzona ponad 50 wdrożeniami maszyn i urządzeń oraz wieloma innowacjami organizacyjnymi, a wartość naukowa udokumentowana ponad 140 publikacjami.


Akredytowane laboratoria zrealizowały w 2013 roku ponad 1000 usług badawczych.


Zgloszono do Urzędu Patentowego RP 19 wniosków o ochronę wyników prac projektowo-badawczych, a 43 innowacyjne rozwiązania uzyskały patenty na wynalazek.


Przeglad Techn2013Za opracowanie i wdrożenie ciągnika akumulatorowego GAD-1 Instytut został wyróżniony wieloma prestiżowanymi nagrodami na zagranicznych targach: zloty medal na 61. Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik "BRUSSELS INNOVA 2013" w Brukseli, zloty medal na 64. Międzynarodowych Targach "Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty" iENA 2013 w Norumberdze, złoty medal na XVI Międzynarodowym Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii Archimedes 2013 w Moskwie.


Na mocy zarządzenia Dyrektora nr 35 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej ITG KOMAG i wprowadzenia nowego schematu organizacyjnego z dniem 1 stycznia 2014 r. zostały utworzone w strukturze organizacyjnej Instytutu dwa nowe zakłady o nazwie:

 • Zakład Hydrauliki
 • Laboratorium Metod Wirtualnego Prototypowania

okadka MG wydanie specjalneKwartalnik Maszyny Górnicze w 2013 roku obchodził 30 lecie. Z tej okazji wydano jubileuszowy numer czasopisma przedstawiający rozwój poszczególnych grup maszyn i urządzeń górniczych, w tym metod projektowania, badania na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Wydawnictwo udostępniło także na stronie www pełnotekstowe wersje artykułów.

 

Rok 2014

Pierwsza osoba w historii KOMAG-u - dr inż. Beata Grynkiewicz-Bylina, uzyskała stopień doktora habilitowanego w ramach grantu habilitacyjnego. Nadano jej tytuł profesora nadzwyczajnego ITG KOMAG.


Na wniosek Ministerstwa Gospodarki przejęto wybrane zasoby laboratorium oraz biblioteki technicznej z Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Dźwignic i Urządzeń Transportowych DETRANS, który był w upadłości likwidacyjnej.


GorniczySukces2014Instytut Techniki Górniczej KOMAG został uhonorowany, razem z Instytutem Napędu i Maszyn Elektrycznych KOMEL oraz Nafrą Polska Sp. z o.o., nagrodą w Konkursie Górniczy Sukces Roku w kategorii Innowacyjność za opracowanie i zastosowanie w wyrobiskach górniczych ciągnika akumulatorowego GAD-1.