Rok 1961

Trybuna Robotnicza  1961 nr 245Jak doniosła Trybuna Robotnicza w 1961 roku w numerze 245, w 1962 w podziemiach miała zostać zastosowana obudowa zmechanizowana wykonana na podstawie dokumentacji ZKMPW przez hutę Stalowa Wola. Oprócz tego, planowano dostarczyć do kopalń nowe konstrukcje stojaków stalowych ciernych, dostosowanych zarówno do pokładów cienkich, jak i wysokich. Stojaki te zostały skonstruowane przez ZKMPW oraz Główny Instytut Górnictwa.

Rok 1962

OsuchADyrektorem został prof. Aleksander Osuch i sprawował tę funkcję do 1974 roku. Życiorys Aleksandra Osucha.


W latach 60. XX wieku utworzono w ZKMPW Zakład Techniki Pomiarowej, w którym prowadzono badania oraz pomiary maszyn i urządzeń w podziemiach kopalń, jak również na stanowiskach badawczych.


W oparciu o prace prowadzone w ZKMPW w latach sześćdziesiątych zostala uruchomiona produkcja obudowy podporowej w wersji ramowej i kasztowej.


W tychże latach zaczęto w KOMAG-u również opracowywać pierwsze konstrukcje osadzarek pulsacyjnych, które były wówczas podstawowych urządzeniem do wzbogacania węgla kamiennego w polskich zakładach przeróbki mechanicznej.


W 1962 roku powołano Branżowy Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej przy ZKMPW, obejmujący informacje dotyczącą budowy maszyn i urządzeń górniczych oraz mechanizacji, automatyzacji elektryfikacji kopalń.

Do najważniejszych zadań tej komórki należało gromadzenie w jak najszerszym zakresie materiałów informacyjnych o najnowszych osiągnięciach krajowych i zagranicznych z zakresu ZKMPW; szybkie i dostosowane do potrzeb konstruktorów oraz badaczy opracowywanie tych materiałów, ich sprawne rozpowszechnianie oraz zapewnienie najbardziej efektywnego wykorzystania materiałów przez zainteresowanych oraz popularyzacja doświadczeń, osiągnięć oraz zamierzeń ZKMPW w zakresie konstrukcji, budowy i przemysłowego upowszechniania maszyn i urządzeń górniczych oraz w zakresie prac naukowych, badawczo-doświadczalnych prowadzonych w ramach mechanizacji, automatyzacji i elektryfikacji.

Podstawą działalności Ośrodka były zbiory biblioteczne zgromadzone w 4 bibliotekach (Gliwice, Katowice, Zabrze i Tychy). Obejmowały one wówczas około 13 tys. książek fachowych, 1600 roczników czasopism oraz 3450 zbiorów specjalnych (katalogi, sprawozdania z prac badawczych, poradniki itp.).

Rok 1963

W 1963 roku w ZKMPW rozpoczęto prace nad automatyzacją ścian, które doprowadziły do skonstruowania i uruchomienia w 1967 roku dwóch typów układów automatycznych, nazywanych ASI i BESTA. Każdy z tych układów obejmował zmechanizowaną obudowę, kombajn, przenośnik, agregaty zasilające, urządzenia sygnalizacyjne oraz urządzenia do zdalnego sterowania. Umożliwiały one znaczne prześpieszenie przestawiania obudowy oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracy.


NowosciW 1963 roku ZKMPW zainicjowały wydawanie biuletynu technicznego "Nowości", który zawierał wiadomości o najnowszych osiągnięciach nauki i techniki. Popularyzował doświadczenia, osiągnięcia oraz zamierzenia ZKMPW w zakresie konstrukcji, budowy i przemysłowego upowszechniania maszyn i urządzeń górniczych, w zakresie prac naukowych, badawczo-doświadczalnych, mechanizacji, elektryfikacji i automatyzacji, w dziedzinie ekonomicznej oceny wprowadzania nowej techniki i jej efektywności w górnictwie polskim, jak również zaznajamiał personel inżynieryjno-techniczny resortu górnictwa z najnowszymi osiągnięciami krajowymi i zagranicznymi w dziedzinie techniki górniczej.

W biuletynie znajdował się również dział poświęcony informowaniu górników o uruchamianiu produkcji nowych maszyn i urządzeń górniczych, o udoskonaleniach i wprowadzanych zmianach do maszyn produkowanych seryjnie, jak również informacje o podejmowaniu produkcji innych, nowych wyrobów w zakładach podległych Zjednoczeniu Przemysłu Maszyn Górniczych bądź też spoza resortu, a służących potrzebom górnictwa.

Rok 1964

W latach 1959-1964 wdrożono dużą serię maszyn bobinowych typu BOB-5500/630 kW opracowanych w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Wyciągowych.

BB 300

Maszyny wyciągowe średniej i małej mocy w latach szęśćdziesiątych były eksportowane w ramach usług inwestycyjnych w zakresie budownictwa szybowego. Dotyczyło to maszyn typu BOB-5500/630, BB-3000/400 kW, BB-2000/130 kW oraz wciągarek WB1000/Z/72 kW. W ten sposób maszyny konstrukcji ZKMPW, wykonane przez Rybnicką Fabrykę Maszyn RYFAMA lub Zakłady Urządzeń Technicznych ZGODA, wyeksportowano do Indii, Jugosławii i na Sardynię.

Maszyny BB-2000 i BB-3000 były eksportowane do kopalń albańskich.

Rok 1965

ZatrudnienieZKMPWDziałalność Zakładów Konstrukcyjno-Mechanizacyjnych nie ograniczała się tylko do prac naukowo-badawczych i konstrukcyjnych. Utworzony przez ZKMPW Ośrodek Normalizacji obsługiwał nie tylko resort górnictwa, ale również inne branże przemysłu.


Dział Wydawnictw Technicznych mógł się już wtedy poszczycić poważnym dorobkiem w zakresie wydawania prac naukowo-badawczych i publikacji dotyczących mechanizacji, elektryfikacji, automatyzacji i ekonomiki.


Zakład Doskonalenie Kadr w Zabrzu przygotowywał rocznie ponad 2000 fachowców do obsługi nowoczesnych maszyn górniczych.


Branżowy Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej prowadził aktywną działalność zarówno w kraju, jak i za granicą. Zakłady w swej działalności naukowej, badawczej, konstrukcyjnej i publikacyjnej nawiązywały i utrzymywały stałe kontakty z wyższymi uczelniami oraz pokrewnymi instytucjami w kraju i za granicą.


Według dokumentacji ZKMPW produkowano ok. 150 różnych rodzajów maszyn i urządzeń górniczych, co stanowiło ok. 80% ogólnej produkcji fabryk maszyn i urządzeń górniczych w kraju. Do najważniejszych maszyn, wdrożonych do eksploatacji kopalń wymieniano: wydajne kombajny węglowe, szybkobieżne wrębiarki, obudowę hydrauliczną zmechanizowaną, wielonapędowe przenośniki, ładowarki, wentylatory i maszyny wyciągowe. Wprowadzenie tych maszyn przyczyniło się do zmechanizowanie w 46% urabiania i w 50% ładowania węgla.


MIAG 20lecie2MIAG 20lecie1

Wstęp do wydania specjalnego czasopisma MIAG na 20-lecie ZKMPW (nr 10 z 1965 r.)


W tym roku powstały między innymi dokumentacje techniczne:

  • G64-9 Wentylator osiowy WOK-14
  • G14-46 Wiertarka WD-01
  • G15-32 Wiertnica mało średnicowa typu MP 1,5 A
  • G40-19 Maszyna wyciągowa czteroliniowa WL4-2000