Rok 1970

W latach siedemdziesiątych XX wieku rozpoczęto w kraju produkcję sekcji obudowy podporowo-osłonowej. Konstrukcje te powstały w Zakładach Konstrukcyjno-Mechanizacyjnych Przemysłu Węglowego, które były zapleczem konstrukcyjnym dla wszystkich ówczesnych producentów maszyn górniczych.

Jednymi z pierwszych krajowych konstrukcji tego typu obudowy były sekcje FAZOS-12/28-Oz

FAZOS

oraz GILNIK-08/22-Oz.

GILNIK


Zaprojektowano i zbudowano jeden z pierwszych polskich mikroprocesorów o nazwie MKJ-25. Minikomputer MKJ-25 miał archaiczną strukturę sprzętową z szeregowym arytmometrem i praktycznie nie miał oprogramowania. Był pierwszym minikomputerem zastosowanym w górnictwie.

Trybuna MKJ 25


Działalność ZKMPW wpłynęła na rozwój zaplecza badawczo-konstrukcyjnego dla podziemnej eksploatacji węgla. Równolegle z działalnością konstrukcyjną realizowano prace naukowo-badawcze za co jednostce nadano tytuł "Zasłużonego racjonalizatora produkcji".

Scan0155Scan0156


Na terenie ZKMPW działało szereg organizacji polityczno-społecznych: POP-PZPR, Koło Zakładowe ZMS, Rada Zakładowa, Koło TPPR, Zakładowe Koło SITG.


Struktura ZKMPW w ciągu lat zmieniała się i w latach siedemdziesiątych w siedzibie Centrali w Gliwicach znajdowała się dyrekcja, księgowość, administracja, Pion Ogólno-techniczny (obejmujący Zakład Budowy Prototypów, Wydawnictwa Techniczne, Ośrodek Informacji Technicznej i Ośrodek Normalizacji) oraz Pion Konstruktorski (obejmujący Zakład Maszyn Ścianowych, Zakład Maszyn Chodnikowych, Zakład Obudowy, Zakład Transportu, Zakład Urządzeń Wiertniczych, Zakład Maszyn Wyciągowych, Zakład Maszyn Powietrznych, Zakład Maszyn Przepływowych i Zakład Konstrukcji Elektrycznych).

W pozostałych miastach, w Katowicach, Zabrzu, Tychach, Cieszynie, Częstochowie, Rybniku, Rudzie Śląskiej i Wałbrzychu, znajdowały się specjalistyczne zakłady.

ZKMPW1970

Rok 1971

Trybuna Robotnicza 1971 nr 82 CaoZakończono prace nad nowoczesnym kombajnem ścianowym, przeznaczonym do pracy w ścianach do 3.5m. Zaprojektowane przez ZKMPW rozwiązanie przewidywało zdalne sterowanie radiem.


Trybuna Robotnicza 1971 nr 2Nowe rozwiązania Zakładów Konstrukcyjnych zostały zauważone i docenione w podsumowaniu rocznym dorobku naukowo-technicznego województwa sląskiego w 1970 r., które ukazało się w Trybunie Robotniczej w numerze 2 z 1971 roku.

Rok 1972

Trybuna Robotnicza 1972 nr 274W ZKMPW wyodrębniono nowy Zakład Mechanizacji Robót Pomocniczych, którego podstawowym kierunkiem działania była tzw. "mała mechanizacja".


Kontynuowano współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą. Wspólne prace badawczo-rozwojowe obejmowały zakres:

  • transportu poziomego (doc. A. Siedlar, dr K. Furmanik)
  • maszyn przeływowych (prof. Z. Kawecki, dr W. Sobolewski)
  • maszyn i urządzeń urabiających (prof. L. Kruszecki, prof. Z. Kawecki, prof. A. Klich, prof. A. Kalukiewicz, dr K. Kotwica, dr P. Gospodarczyk)Trybuna Robotnicza 1972 nr 105

 W tym roku opracowano między innymi dokumentację techniczną:

  • G11.013 Kombajn dwuramienny KWB-6
  • G12.006 Strug węglowy SWP
  • G12.006/2 Przenośnik ścianowy SUPER SAMSON-NP
  • G30.014 Ścianowa obudowa wisząca typ SOW-80TP

Wśród wielu nowych konstrukcji wykonanych w tym okresie w ZKMPW na uwagę zaslugiwał kompleks ścianowy o nazwie "KK-1730 - Sosnowiec", składający się z 8 elementów, wśród których aż 6 bylo rozwiązaniami prototypowymi. Wspominała o tym Trybuna Robotnicza z 1972 roku w numerze 105.

Rok 1974

W latach 1974-1982 wraz z Instytutem Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej realizowano wieloetapową pracę w ramach problemu badawczego 01.02.04.07 pod wspólnym tytułem "Doskonalenie metod projektowania i obliczeń obudów zmechanizowanych".

Współpracę Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG i Politechniki Śląskiej zapoczątkował Instytut Mechanizacji Górnictwa. Współpraca ta przyjmowała różne formy i obejmowała m.in. wspólne prowadzenie prac naukowo-badawczych, kształcenie kadr poprzez opiekę naukową przy realizacji prac doktorskich, wspomaganie procesu dydaktycznego, udział w Radach Naukowych i innych Kolegiach doradczych czy opiniujących.


Współpraca naukowo-techniczna została również nawiązana z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH (dawniej Maszyn Górniczych i Hutniczych) w zakresie stosowania strumieni wodnych do urabiania lub wspomagania urabiania skał. Współpraca odbywała się w ramach CPBR-ów (Centralnych Programów Badawczo-Rozwojowych) koordynowanych przez KOMAG.


W tym roku opracowano między innymi dokumentację techniczą:

  • G90.046 Urządzenia do mechanicznego odpylania GAD-1
  • G69.026 Dysza zraszająca kombajnowa DSZ
  • G73.034 Agregat zasiljący AZZ-250A

Rok 1975

Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Maszyn Górniczych KOMAG

KoreckiZDyrektorem został prof. dr inż. Zbigniew Korecki. Sprawował tę funkcję do 1978 roku.


Na początku 1975 roku z Zakładów Konstrukcyjno-Mechanizacyjnych Przemysłu Węglowego na podstawie Zarządzenia nr 52 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 19 grudnia 1974 r., wydzielono Zakład Budowy Maszyn Doświadczalnych, Kopalnię Doświadczalną M-300 oraz Zakład Doskonalenia Kadr. Z pozostałej części utworzono Centralny Ośrodek Projektowo-Konstrukcyjny Maszyn Górniczych KOMAG, nadając mu status ośrodka badawczo-rozwojowego.

POLMAGznaczek


W celu ściślejszego powiązania rozwoju rozwiązań konstrukcyjnych maszyn i urządzeń górniczych z procesem produkcji, KOMAG został organizacyjnie podporządkowany Zjednoczeniu Przemysłu Maszyn Górniczych POLMAG, zrzeszającemu wszystkie fabryki maszyn i urządzeń górniczych.

Trybuna Robotnicza 1975 nr 133 caoFaktycznie KOMAG stał się wtedy zapleczem badawczym, konstrukcyjnym i rozwojowym dla wszystkich fabryk wchodzących w skład Zjednoczenia POLMAG. Na terenie fabryk, takich jak: FAMUR, FAZOS, TAGOR, RYFAMA i GEORYT, KOMAG utworzył zakłady terenowe.


Z części zakładów byłego ZKMPW zajmujących się elektryfikacją i automatyzacją kopalń utworzono Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Mechanizacji, Elektrotechniki i Automatyki EMAG w Katowicach. Przekazano tam również redakcję wydawanego wówczas w ZKMPW miesięcznika

Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. W ten sposób KOMAG pozbawiono czasopisma technicznego, w którym można było publikować informacje na temat opracowań i konstrukcji powstających w tej instytucji. Rozpoczęto zatem w 1975 roku wydawanie Informatorów Technicznych o nazwie "Maszyny Górnicze", w których opisywano budowę, obslugę oraz zasady eksploatacji poszczególnych rodzajów maszyn górniczych wyprodukowanych w kraju i stosowanych w polskich kopalniach węgla. W każdym informatorze podawano również wykazy norm i patentów dotyczących opisywanych maszyn, serwis bibliograficzny oraz przegląd dokumentacyjny. W latach 1975-1979 wydano 15 informatorów.

 Rok  wydania  Tytuł informatora
 1975  Przenośniki taśmowe
 1976  Ścianowe kombajny węglowe
 1976  Wyposażenie elektryczne ścianowych kombajnów węglowych
 1976  Obudowy zmechanizowane
 1976  Wyposażenie elektryczne obudów zmechanizowanych
 1976  Przesiewacz
 1976  Kruszarki
 1977  Przenośniki zgrzebłowe
 1977  Wyposażenie elektryczne przenośników zgrzebłowych
 1977  Przesiewacze-sita z drutu do procesów klasyfikacji
 1978  Przenośniki taśmowe - wydanie drugie
 1978  Wyposażenie elektryczne przenośników taśmowych
 1979  Obudowy zmechanizowane - wydanie drugie
 1979  Wyposażenie elektryczne pomp przodkowych