Malec Małgorzata

Malec 2008Doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji, absolwentka Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej. Zajmuje się komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Studia doktoranckie ukończyła w Akademii Górniczo-Hutniczej, była na stażu zawodowym w Wielkiej Brytanii, zorganizowanym przez ONZ i British Council oraz na szkoleniu w USA w zakresie strategii biznesu i nowoczesnego marketingu. Od ukończenia studiów pracuje w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG, zajmując kolejno stanowiska: konstruktora maszyn i urządzeń wyciągowych, kierownika Działu Współpracy z Zagranicą, zastępcy dyrektora ds. marketingu i współpracy z zagranicą. Od 2009 roku jest dyrektorem Instytutu.

Specjalizuje się w zarządzaniu wiedzą i innowacjami, uwzględniając zarządzanie przez cele oraz efektywne metody transferu technologii. Zajmuje się oceną ryzyka finansowego przedsięwzięć innowacyjnych oraz badaniami rynku, analizą barier we współpracy naukowców z przedsiębiorcami oraz stymulowaniem innowacji w klastrach i innych strukturach sieciowych.

KOMAG w okresie pełnienia przez nią funkcji dyrektora uzyskał 80 patentów i 9 praw ochronnych na wzory użytkowe. Przyczyniła się do wielu wdrożeń, m.in. powietrzno-wodnego systemu zraszania, skutecznie zwalczającego zapylenie oraz zagrożenie wybuchem pyłu węglowego, co bezpośrednio przyczynia się do poprawy warunków pracy. W kopalniach powszechnie są wdrażane systemy wzbogacania surowców mineralnych oraz systemy mechatroniczne, np. platforma identyfikacji i ewidencji części maszyn, sterowanie węzłem osadzarkowym, interaktywne wspomaganie szkolenia. Do sukcesów zalicza też wdrożenie systemów zwalczania hałasu i drgań - ekrany akustyczne, osłony, obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne, tłumiki akustyczne, wibroizolacje obiektów, maszyn i urządzeń.

Autorka 26 publikacji. Biegła znajomość języków obcych umożliwia jej działanie w strukturach europejskich. Jest członkiem Grupy Doradców ds. Węgla i Stali Komisji Europejskiej; Sekcji Mechatroniki i Energoelektryki w Górnictwie oraz Sekcji Mechanizacji Górnictwa PAN.

(Źródło: Przegląd Techniczny, 2014, nr 5, s. 26)