Komunikat nr 1

Uprzejmie informujemy, że certyfikacja wyrobów prowadzona przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą – po zaakceptowaniu przez Polskie Centrum Akredytacji - odbywać się będzie zgodnie z programami certyfikacji opracowanymi dla grup wyrobów o wspólnych wymaganiach technicznych i takim samym trybie certyfikacji.

Programy certyfikacji zostały zaakceptowane przez Radę Zarządzającą działającą przy Instytucie Techniki Górniczej KOMAG, reprezentującą wszystkie strony zainteresowane certyfikacją wyrobów.

 

Komunikat nr 2

Informujemy, że w przypadku kiedy w maszynie podlegającej certyfikacji zidentyfikowano, na podstawie analizy ryzyka, funkcje bezpieczeństwa producent powinien udokumentować ocenę układu sterowania realizującego te funkcje z uwzględnieniem wymagań normy PN-EN 13849-1:2008/AC:2009 oraz PN-EN 62061:2008.

INFORMACJE WSTĘPNE

W zakresie certyfikacji wyrobów prowadzonej zgodnie z systemem 5 lub 1b wg PKN-ISO/IEC Guide 67:2007, Instytut Techniki Górniczej KOMAG oferuje następujące rodzaje certyfikatów:

Certyfikat zgodności - dokument potwierdzający spełnienie przez badany wzór wyrobu wymagań normy, specyfikacji technicznych przywołanych w tym certyfikacie

bez znaku

Certyfikat bezpieczeństwa - dokument potwierdzający, że wyrób używany zgodnie z zasadami podanymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i środowiska.

Certyfikat uprawnia producenta do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa.

Znak bezpieczeństwa jest zastrzeżony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Badań Technicznych i Atestacji, 00 - 950 Warszawa,
ul. Czackiego 3/5

Image

 

System certyfikacji wg przewodnika PKN-ISO/IEC Guide 67:2007

Rodzaj wydawanego certyfikatu

System certyfikacji

Elementy systemu certyfikacji

Certyfikat zgodności

5

 • próbki wymagane przez jednostkę certyfikującą,

 • określenie właściwości przez badanie lub ocenę,

 • ocena początkowa procesu produkcyjnego lub systemu jakości, o ile ma to zastosowanie,

 • ocena raportów z badania lub z oceny,

 • decyzja,

 • zezwolenie,

 • nadzór organizacji nad procesem produkcyjnym lub systemem jakości lub oboma,

 • nadzór przez badanie albo inspekcję próbek
  z fabryki lub z wolnego rynku, lub z obu tych źródeł.

Certyfikat bezpieczeństwa

Certyfikat zgodności

1 b

 • próbki wymagane przez jednostkę certyfikującą,

 • określenie właściwości przez badanie lub ocenę,

 • ocena raportu z badania lub oceny,

 • decyzja,

 • zezwolenie.

Certyfikat bezpieczeństwa

 

Wnioskodawca, dostawca certyfikowanych wyrobów oraz jednostka certyfikująca jako strony procesu certyfikacji przeprowadzanej według dwóch systemów - systemu 1b lub systemu 5, opisanych w Przewodniku PKN-ISO/IEC Guide 67:2007 - mają następujące obowiązki i uprawnienia.

WNIOSKODAWCA

Przed przystąpieniem do certyfikacji wnioskodawca powinien:

 • sprawdzić, czy produkuje lub importuje wyroby z zakresu akredytacji udzielonej ITG KOMAG Zakładowi Badań Atestacyjnych Jednostce Certyfikującej,

 • zgłosić wyrób do badań w laboratorium, które zostało uznane za kompetentne do wykonywania badań i znajduje się w Rejestrze laboratoriów nadzorowanych przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą i/lub miejscu i czasie składowania wyrobu w celu przeprowadzenia badania i/lub oceny,

 • zgłosić wyrób do certyfikacji na formularzu wniosku dostarczonym przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą wraz z objaśnieniami lub pismem zlecającym,

 • zapewnić, że zgłoszone do certyfikacji wyroby posiadają cechy i właściwości zgodne z ustalonymi wymaganiami,

 • stosować system zarządzania jakością lub zapewnić warunki organizacyjno-techniczne do stabilnej produkcji względnie stabilnego importu w zakresie certyfikowanych wyrobów (dotyczy certyfikacji wyrobów wg systemu 5),

 • podpisać umowę związaną z wydaniem certyfikatu i wyrazić zgodę na nadzorowanie certyfikacji. Nadzór nad certyfikacją nie dotyczy systemu 1b (ocena i badania 100% wyrobów).

Zgodnie z zasadami certyfikacji wnioskodawca jest zobowiązany do:

 • poczynienia wszelkich niezbędnych przygotowań do przeprowadzenia oceny, łącznie z zapewnieniem możliwości sprawdzenia dokumentacji, dostępu do wszystkich obszarów, do zapisów (wraz z raportami z auditów wewnętrznych) i personelu - w celu oceny (tj. badań, kontroli, oceny, nadzoru, ponownej oceny) i rozstrzygania ewentualnych reklamacji,

 • spełnienia odpowiednich warunków programu certyfikacji.

Do spełnienia powyższych wymagań wnioskodawca zobowiązuje się poprzez podpisanie wniosku o certyfikację.

Dostawca certyfikowanych wyrobów

Dostawca w okresie ważności certyfikacji wg systemu 5 ma obowiązek:

 • zapewnić, że dostarczane przez niego wyroby, na które udzielono certyfikacji, będą zgodne z wymaganiami norm i innych dokumentów normatywnych stanowiących podstawę certyfikacji oraz wyrobem, który przeszedł badania z wynikami uznanymi przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą,

 • oznaczyć wyrób znakiem „B" (jeżeli wyrób był certyfikowany na znak towarowy "B"),

 • powoływać się na certyfikację wyłącznie w odniesieniu do zakresu, na który certyfikacji udzielono,

 • nie wykorzystywać certyfikacji, udzielonej na swoje wyroby, w sposób mogący narazić na szwank dobre imię jednostki certyfikującej oraz nie składać takich oświadczeń odnośnie do tej certyfikacji, które jednostka certyfikująca może uznać za wprowadzające w błąd lub nieuprawnione,

 • po ewentualnym zawieszeniu lub unieważnieniu certyfikacji zaprzestać wykorzystywania wszystkich materiałów reklamowych zawierających jakiekolwiek powołanie się na tę certyfikację oraz zwrócić na żądanie jednostki certyfikującej wszelkie dokumenty certyfikacyjne,

 • wykorzystywać certyfikację tylko do wskazania, że wyroby certyfikowane są zgodne z wyspecyfikowanymi normami,

 • informować Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą o wszelkich zmianach znacząco wpływających na konstrukcję lub cechy wyrobu, zmianach procesu produkcji, zmianach w statusie własności, organizacji lub zarządzaniu dostawcy mogących wpłynąć na zgodność wyrobu,

 • przechowywać zapisy o wszelkich znanych dostawcy reklamacjach dotyczących zgodności wyrobu z wymaganiami właściwej normy i udostępniać te zapisy na życzenie,

 • podejmować odpowiednie działania w związku z tymi reklamacjami i wszelkimi usterkami wykrytymi w wyrobach lub usługach, które mają wpływ na ich zgodność z wymaganiami stawianymi przy certyfikacji,

 • dokumentować podjęte działania,

 • umożliwić specjalistom Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej przeprowadzenia czynności związanych z prowadzonym nadzorem, w zakresie:

 • wykonania badań kontrolnych wyrobu,

 • auditu jakości lub kontroli warunków organizacyjno-technicznych.

Dostawca w okresie ważności certyfikacji wg systemu 1b ma obowiązek:

 • oznaczyć wyrób znakiem „B" (jeżeli wyrób był certyfikowany na znak towarowy „B"),

 • powoływać się na certyfikację wyłącznie w odniesieniu do zakresu, na który certyfikacji udzielono,

 • nie wykorzystywać certyfikacji, udzielonej na swoje wyroby, w sposób mogący narazić na szwank dobre imię jednostki certyfikującej oraz nie składać takich oświadczeń odnośnie do tej certyfikacji, które jednostka certyfikująca może uznać za wprowadzające w błąd lub nieuprawnione,

 • po ewentualnym zawieszeniu lub unieważnieniu certyfikacji zaprzestać wykorzystywania wszystkich materiałów reklamowych zawierających jakiekolwiek powołanie się na tę certyfikację oraz zwrócić na żądanie jednostki certyfikującej wszelkie dokumenty certyfikacyjne,

 • wykorzystywać certyfikację tylko do wskazania, że wyroby certyfikowane są zgodne z wyspecyfikowanymi normami,

 • informować Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą o wszelkich zmianach znacząco wpływających na konstrukcję lub cechy wyrobu mogących wpłynąć na zgodność wyrobu.

Do spełnienia powyższych wymagań wnioskodawca zobowiązuje się poprzez podpisanie „Umowy w sprawie udzielenia certyfikatu i prowadzenia nadzoru" (dla certyfikacji wyrobów wg systemu 5 ) lub „Umowy w sprawie udzielenia certyfikatu" (dla certyfikacji wyrobów wg systemu 1b).

Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca

Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca, jako akredytowana jednostka:

 • umożliwia dostęp do informacji związanych z procesem certyfikacji,

 • przyjmuje zgłoszenie do certyfikacji i ocenia kompletność załączonej dokumentacji,

 • przeprowadza kontrolę warunków organizacyjno-technicznych lub (w uzasadnionych przypadkach) audit jakości dostawcy (tylko w przypadku certyfikacji wyrobów wg systemu 5),

 • ocenia wyrób na podstawie złożonej dokumentacji oraz sprawdzenia zgodności wyrobu z dokumentacją (raportów z badań i dokumentacji technicznej),

 • podejmuje decyzję dotyczącą wydania certyfikatu w oparciu o orzecznictwo Komitetu Technicznego (w przypadku wątpliwości dotyczących oceny zebranego materiału),

 • wydaje certyfikat uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem towarowym "B" lub potwierdzającym zgodność wyrobu,

 • ma prawo podać do publicznej wiadomości informację o udzieleniu, utrzymywaniu, rozszerzeniu, cofnięciu i unieważnieniu certyfikacji,

 • sprawuje nadzór nad certyfikowanymi wyrobami w okresie ważności certyfikatu (tylko w przypadku certyfikacji wyrobów wg systemu 5),

 • sprawuje nadzór nad stosowaniem i wykorzystaniem certyfikatu w okresie jego ważności,

 • deklaruje współpracę oraz udzielenie pomocy i wszelkich niezbędnych wskazówek, umożliwiających pełne zrozumienie systemu certyfikacji i jego elementów,

 • z wyjątkiem informacji, których ujawnienia wymaga norma PN-EN 45011:2000 lub prawo, Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca nie dopuszcza do ujawnienia stronie trzeciej, żadnych informacji, uzyskanych podczas działalności związanej z certyfikacją a dotyczących poszczególnych wyrobów lub dostawców bez pisemnej zgody dostawcy. Jeżeli prawo wymaga ujawnienia stronie trzeciej

 • jakichkolwiek informacji, Jednostka Certyfikująca powiadamia dostawcę o treści ujawnionej informacji w zakresie dopuszczonym przez prawo,

 • zawiesza umowę i cofa certyfikat w przypadku negatywnych wyników badań kontrolnych wyrobu lub na wniosek dostawcy (tylko w przypadku certyfikacji wyrobów wg systemu 5),

 • rozwiązuje umowę z dostawcą, bez okresu wypowiedzenia (tylko w przypadku certyfikacji wyrobów wg systemu 5):

 • w przypadku stwierdzenia, że wyrób nie spełnia wymagań potwierdzonych certyfikatem,

 • rezygnacji przez dostawcę z certyfikatu,

 • w przypadku, gdy dostawca nie spełnił warunków określonych przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą, po cofnięciu certyfikatu.

Dostęp do informacji związanych z zasadami certyfikacji odbywa się poprzez:

 • publikację zawierającą opis i zasady certyfikacji oraz wykaz certyfikowanych wyrobów wraz z wymaganiami (dostępną na stronie www.komag.eu),

 • udokumentowany system jakości w Księdze Jakości i procedurach,

 • wykaz laboratoriów z obszaru certyfikowanych wyrobów,

 • wskazanie źródeł dostępu do przepisów krajowych, norm międzynarodowych i dokumentów prawnych.

Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca poinformuje każdorazowo o:

 • przepisach dotyczących oceny zgodności,

 • zasadach auditu jakości lub kontroli warunków organizacyjno-technicznych,

 • szczegółowym trybie certyfikacji wyrobów,

 • podstawowych elementach procedur certyfikacji,

 • normach lub innych dokumentach normatywnych,

 • laboratoriach badawczych,

 • opłatach za certyfikację,

 • zasadach nadzoru,

 • zasadach cofania i unieważniania certyfikacji,

 • procedurze odwołań,

 • zmianach przepisów, zasad lub procedury certyfikacji.

Badanie wyrobów

Dla celów certyfikacji przeprowadza się badania zgodnie z ustanowionymi procedurami badawczymi, obejmujące sprawdzenie wszystkich wymagań zawartych w normie i/lub innych dokumentach.

W swojej działalności certyfikacyjnej Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca w celu przeprowadzenia badań i prób współpracuje z:

 • laboratoriami badawczymi będącymi w strukturze Instytutu Techniki Górczej KOMAG,

 • laboratoriami zewnętrznymi,

oraz może bazować na wynikach badań:

 • dostarczonych przez wnioskodawcę/dostawcę z laboratorium zewnętrznego wskazanego przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą,

 • wykonanych u dostawcy, ze względu na specyfikę wyrobu, pod nadzorem Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej.

Zgłoszenie wyrobu do certyfikacji

Zgłoszenie wyrobu do certyfikacji odbywa się wg następujących zasad:

 • zgłoszenie wyrobu do certyfikacji powinno być dokonane na formularzu wniosku udostępnianym (na żądanie wnioskodawcy wraz z objaśnieniami) przez Zakład lub pismem zlecającym,

 • wniosek lub pismo zlecające powinno być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wnioskodawcy,

 • wniosek lub pismo zlecające może dotyczyć jednego wyrobu lub grupy wyrobów (typoszeregu), objętych zakresem akredytacji udzielonej Instytutowi Techniki Górniczej KOMAG, Zakładowi Badań Atestacyjnych Jednostce Certyfikującej przez Polskie Centrum Akredytacji, i może być zgłoszony tylko przez jednego dostawcę,

 • do wniosku lub pisma zlecającego powinny być dołączone następujące załączniki:

 • dokumentacja techniczno-konstrukcyjna,

 • instrukcja,

 • wyniki badań (prób),

 • wykaz zastosowanych norm,

 • certyfikat systemu zarządzania jakością lub opis czynności dla zapewnienia powtarzalności produkcji seryjnej,

 • opis metod zastosowanych dla wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez wyrób.

Wniosek lub jego załączniki powinny zawierać:

 • wnioskowany zakres certyfikacji, system certyfikacji,

 • zgodę wnioskodawcy na spełnienie wymagań certyfikacyjnych oraz dostarczenie wszelkich informacji niezbędnych do oceny wyrobów, które mają być certyfikowane,

 • oznaczenie dostawcy ubiegającego się o wydanie certyfikatu,

 • rodzaj organizacji, nazwę, adres i status prawny,

 • jednoznaczne określenie wyrobów, które będą certyfikowane (dane identyfikujące każdy wyrób), systemu certyfikacji i norm, na zgodność z którymi każdy wyrób ma być certyfikowany, jeśli są one znane wnioskodawcy,

 • oznaczenie producenta i jego dane adresowe,

 • datę i miejsce wypełnienia wniosku/sformułowania pisma zlecającego.

Przyjęcie wniosku o dokonanie certyfikacji

Wraz z wnioskiem lub pismem zlecającym powinien być dostarczony wyrób (wzór, próbka zaakceptowana przez Zakład), ewentualnie wniosek lub pismo zlecające powinno zawierać informację
o miejscu udostępnienia wyrobu (wzoru, próbki).

W przypadku zgłoszenia wyrobu do certyfikacji tylko pismem zlecającym, zapisy we wniosku są sporządzane na jego podstawie, w uzgodnieniu z wnioskodawcą, przez personel Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej.

Przed zarejestrowaniem wniosku, dokonuje się oceny wniosku o certyfikację pod względem formalnym, w celu upewnienia się, że:

 • wymagania dotyczące certyfikacji są jasno zdefiniowane, udokumentowane i zrozumiałe,

 • wszelkie różnice w ich rozumieniu pomiędzy jednostką certyfikującą a wnioskodawcą zostały wyjaśnione,

 • jednostka certyfikująca ma możliwość świadczenia usług certyfikacyjnych w odniesieniu do żądanego zakresu certyfikacji oraz, jeśli ma to zastosowanie, miejsca działalności wnioskodawcy i innych specjalnych warunków, takich jak używany przez wnioskodawcę język.

W przypadku pozytywnego wyniku oceny, wniosek zostaje zarejestrowany, natomiast w przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, Zakład prosi wnioskodawcę o uzupełnienie.
Uzupełniony przez wnioskodawcę wniosek, podlega rejestracji z datą jego wpływu. W przypadku braku uzupełnienia wniosku, Zakład powiadamia Wnioskującego o wstrzymaniu procedury oceny.

W przypadku pozytywnego wyniku oceny, wniosek zostaje zarejestrowany, natomiast w przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, Zakład wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. W przypadku, gdy wnioskodawca uzupełni wniosek, podlega on rejestracji z datą wpływu uzupełnionych dokumentów. Brak uzupełnienia wniosku powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

Badania wzoru (próbki)

Dla celów certyfikacji przeprowadza się badania w zakresie umożliwiającym sprawdzenie wszystkich wymagań zawartych w normie i/lub innych dokumentach normatywnych odnoszących się do danego wyrobu lub wskazanych przez wnioskodawcę.

Instytut Techniki Górniczej KOMAG posiada akredytowane: Laboratorium Inżynierii Materiałowej
i Środowiska, Laboratorium Badań Stosowanych, Laboratorium Badań, przeprowadzające badania
wyrobów z zakresu akredytacji udzielonej Instytutowi. Wnioskodawca może zlecać wykonanie badań bezpośrednio ww. laboratorium lub poprzez jednostkę certyfikującą.

Wyznaczony specjalista ds. certyfikacji dokonuje losowo wyboru reprezentatywnych wzorów (próbek) do badań, dla systemu 5 certyfikacji, chyba że badaniu podlega pierwszy egzemplarz wyrobu (prototyp).

 

Audit jakości lub kontrola warunków organizacyjno - technicznych do prowadzenia stabilnej produkcji lub stabilnego importu wyrobów (dla systemu certyfikacji 5)

Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca stosuje następujące zasady postępowania:

 • jeśli wnioskodawca deklaruje, że stosuje system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001, posiada aktualny certyfikat systemu zarządzania jakością oraz jego zakres dotyczy zgłoszonego do certyfikacji wyrobu, nie przeprowadza się auditu jakości,

 • w przypadku braku deklaracji odnośnie stosowania systemu jakości wg normy ISO 9001, przeprowadzana jest kontrola warunków organizacyjno- technicznych do zapewnienia stabilności właściwości wyrobu, biorąc pod uwagę dołączony do wniosku opis działań dla zapewnienia powtarzalności produkcji .

Z przeprowadzonego auditu jakości lub kontroli sporządzane są raporty.

Dla systemu certyfikacji 1b badany jest każdy wyrób a wydany certyfikat dotyczy tylko wyrobu reprezentowanego przez próbkę.

Ocena

Do oceny wyrobu, przeprowadzanej w oparciu o wniosek i jego załączniki, Kierownik Zakładu wyznacza specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach, którzy nie byli związani lub zatrudnieni przez jednostkę zaangażowaną w projektowanie, dostarczanie, przekazanie do użytkowania tego rodzaju wyrobów, w taki sposób lub w takim czasie, że mogłoby to zagrozić bezstronności.

Ocena wyrobów odbywa się według norm i dokumentów odniesienia, obejmując zakres podany we wniosku i według wszystkich kryteriów przyjętego systemu certyfikacji.

Podczas przeprowadzania oceny, specjaliści Zakładu posługują się normami i dokumentami odniesienia z zakresu akredytacji.

Przeprowadzona ocena jest dokumentowana w raporcie z oceny, raporcie z auditu lub raporcie z kontroli warunków organizacyjno - technicznych (jeżeli istnieje konieczność dokonania oceny systemu jakości dostawcy).

W przypadku stwierdzenia niezgodności, wnioskodawca otrzymuje pełny raport zawierający wyniki oceny, identyfikujący każdą niezgodność, którą należy usunąć w celu spełnienia wszystkich wymagań stawianych przy certyfikacji oraz określający wymagany zakres dodatkowej oceny lub badań.

Jeżeli wnioskodawca może wykazać, że zostały podjęte działania korygujące w celu spełnienia w określonym czasie wszystkich wymagań, Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca powtarza tylko niezbędne fragmenty pierwotnej procedury oceny.

W ramach krajowego systemu oceny zgodności, nadzorowanego przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie, podczas oceny specjaliści Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej posługują się normami z zakresu udzielonej akredytacji. Certyfikacja jest prowadzona zgodnie z procedurą, która zapewnia prawidłowe postępowanie w czasie:

 • przeglądu zlecenia (wniosku),

 • dobrowolnej certyfikacji (dobrowolnej oceny zgodności),

 • rozszerzenia zakresu certyfikacji.

W ramach przyznanego statusu jednostki autoryzowanej oraz notyfikowanej działalność jest prowadzona także zgodnie z procedurą, która zapewnia prawidłowe postępowanie w czasie:

 • przeglądu zlecenia (wniosku)

 • certyfikacji badania typu WE,

 • kontroli właściwego zastosowania norm zharmonizowanych w dokumentacji,

 • przechowywania dokumentacji,

 • weryfikacji wyrobu,

 • zapewnienia zgodności z typem,

 • weryfikacji produkcji jednostkowej,

 • wewnętrznej kontroli produkcji,

 • rozszerzenia zakresu certyfikacji,

 • oceny zapewnienia jakości produkcji,

 • oceny zapewnienia jakości wyrobu.

W ramach Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Badań Technicznych i Atestacji , działalność jest prowadzona zgodnie z procedurą, która zapewnia prawidłowe postępowanie w czasie:

 • przeglądu zlecenia (wniosku),

 • dobrowolnej certyfikacji na znak towarowy „B".

Certyfikację wyrobów przeprowadza się na podstawie wymagań dotyczących bezpieczeństwa, ustalonych:

 • w normach dla wyrobów wchodzących w zakres akredytacji udzielonej ITG KOMAG Zakładowi Badań Atestacyjnych Jednostce Certyfikującej,

 • w aktach prawnych odnoszących się do działalności wynikającej ze statusu jednostki autoryzowanej i notyfikowanej,

 • w aktach prawnych oraz normach wynikających z działań w ramach Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Badań Technicznych i Atestacji.

Certyfikat może być wydany dla wyrobów spełniających ww. wymagania. Przeprowadzona ocena jest dokumentowana w raporcie z oceny, raporcie z auditu lub raporcie z kontroli warunków organizacyjno-technicznych (jeżeli istnieje konieczność dokonania oceny systemu jakości dostawcy).


W przypadku stwierdzenia niezgodności, wnioskodawca otrzymuje pełny raport zawierający wyniki oceny, identyfikujący każdą niezgodność, którą należy usunąć w celu spełnienia wszystkich wymagań stawianych przy certyfikacji oraz określający wymagany zakres dodatkowej oceny lub badań.


Jeżeli wnioskodawca może wykazać, że zostały podjęte działania korygujące w celu spełnienia w określonym czasie wszystkich wymagań, Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca powtarza tylko niezbędne fragmenty pierwotnej procedury oceny.

Wydanie certyfikatu

Decyzję o certyfikowaniu lub o odmowie certyfikowania danego wyrobu Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca podejmuje zarówno na podstawie informacji posiadanych lub uzyskanych podczas procesu certyfikacji.

Wydanie decyzji o certyfikowaniu lub o odmowie certyfikowania przebiega wg następujących zasad:

 • decyzję o certyfikowaniu lub o odmowie certyfikowania danego wyrobu podejmuje Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej, a w przypadku wątpliwości dotyczących oceny zebranego materiału, na podstawie orzeczenia Komitetu Technicznego,

 • Komitet Techniczny, w składzie ustalonym przez Dyrektora Instytutu Techniki Górniczej KOMAG i zatwierdzanym przez Radę Zarządzającą, w przypadkach wątpliwych orzeka w sprawie wydania lub odmowy wydania certyfikatu,

 • członkowie Komitetu Technicznego respektują zasady certyfikacji wyrobów m.in. na podstawie pisemnego zobowiązania się do zapewnienia bezstronności, niezależności, rzetelności oraz poufności opinii i ocen w trakcie orzekania,

 • w przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu certyfikacji i po podpisaniu stosownej umowy, wnioskodawca otrzymuje certyfikat,

 • (umowa między jednostką certyfikującą a wnioskodawcą określa jednoznacznie wzajemne prawa i zobowiązania oraz wymagania, których przestrzeganie warunkuje wydanie certyfikatu),

 • jeśli certyfikat uprawnia do oznaczania wyrobów, przyjmuje się, że prawo to obowiązuje tylko w okresie ważności certyfikatu (5 lat),

 • w przypadku podjęcia decyzji o odmowie wydania certyfikatu, wnioskodawca otrzymuje uzasadnienie decyzji wraz z wykazem niezgodności oraz informacją o prawie do odwołania.

Przyjęty system certyfikacji Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej nie przewiduje przekazania uprawnień do udzielania, utrzymywania, rozszerzania, zawieszania lub unieważniania certyfikacji osobie lub jednostce
z zewnątrz.

Rozszerzenie zakresu certyfikacji (wg systemu certyfikacji 5)

Rozszerzenie certyfikacji przebiega wg następujących zasad:

 • rozszerzenie certyfikatu o dodatkowe typy lub odmiany wyrobów, powinno być zgłoszone na formularzu wniosku,

 • jeśli rozszerzenie dotyczy dodatkowych typów wyrobów tego samego producenta, zaprojektowanych i wytwarzanych wg tych samych norm lub innych dokumentów normatywnych co wyroby wymienione w certyfikacie, wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić raport z badań zgłoszonych typów (w takich przypadkach Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca może odstąpić od przeprowadzenia auditu jakości lub kontroli warunków organizacyjno - technicznych. Dodatkowy certyfikat zostanie wydany na podstawie pozytywnych wyników badań),

 • jeśli rozszerzenie dotyczy dodatkowych typów wyrobów, produkowanych przez innego producenta lub względnie spełniających normy lub dokumenty normatywne, inne niż wymienione
  w certyfikacie, Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca powtarza te fragmenty procedury certyfikacyjnej, które wynikają z nowych okoliczności (w takich przypadkach w wyniku pozytywnej oceny wydawany jest nowy certyfikat).

Nadzór (wg systemu certyfikacji 5)

Zespół Kontroli Wydanych Certyfikatów Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej sprawuje nadzór nad certyfikowanymi wyrobami oraz prawidłowością wykorzystywania certyfikatu, zgodnie z kryteriami właściwymi dla danego systemu certyfikacji.

Nadzór obejmuje sprawdzenie spełnienia obowiązków przez dostawcę, wymienionych poniżej oraz zgodnie z podpisaną umową.

Negatywne wyniki badań w trakcie sprawowania nadzoru skutkują zawieszeniem lub unieważnieniem certyfikatu. Dostawca może także złożyć wniosek o zawieszenie lub unieważnienie certyfikatu.

Dostawca w okresie ważności certyfikacji ma obowiązek:

 • zapewnić, że dostarczane przez niego wyroby, na które udzielono certyfikacji, będą zgodne
  z wymaganiami norm i innych dokumentów odniesienia stanowiących podstawę certyfikacji oraz wyrobem, który przeszedł badania z wynikami uznanymi przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca,

 • oznaczyć wyrób znakiem „B" (jeżeli wyrób był certyfikowany na znak towarowy „B"),

 • powoływać się na certyfikację wyłącznie w odniesieniu do zakresu, na który certyfikacji udzielono,

 • nie wykorzystywać certyfikacji, udzielonej na swoje wyroby, w sposób mogący naruszyć dobre imię jednostki certyfikującej oraz nie składać takich oświadczeń odnośnie do tej certyfikacji, które jednostka certyfikująca może uznać za wprowadzające w błąd lub nieuprawnione,

 • po ewentualnym zawieszeniu lub unieważnieniu certyfikacji zaprzestać wykorzystywania wszystkich materiałów reklamowych zawierających jakiekolwiek powołanie się na tę certyfikację oraz zwrócić na żądanie jednostki certyfikującej wydane dokumenty certyfikacyjne,

 • wykorzystywać certyfikację tylko do wskazania, że wyroby certyfikowane są zgodne z wyspecyfikowanymi normami,

 • informować Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca o wszelkich zmianach znacząco wpływających na konstrukcję lub cechy wyrobu, zmianach procesu produkcji, zmianach w statusie własności, organizacji lub zarządzaniu dostawcy mogących wpłynąć na zgodność wyrobu,

 • przechowywać zapisy o wszelkich znanych dostawcy reklamacjach dotyczących zgodności wyrobu z wymaganiami właściwej normy i udostępniać te zapisy na życzenie,

 • podejmować odpowiednie działania w związku z tymi reklamacjami i wszelkimi usterkami wykrytymi w wyrobach lub usługach, które mają wpływ na ich zgodność z wymaganiami stawianymi przy certyfikacji,

 • dokumentować podjęte działania,

 • umożliwić specjalistom Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej przeprowadzenie czynności związanych z prowadzonym nadzorem, w zakresie: wykonania badań kontrolnych wyrobu, auditu jakości lub kontroli warunków organizacyjno-technicznych.

Zawieszenie certyfikatu

Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca podejmuje decyzję o zawieszeniu certyfikatu na określony czas, w przypadku:

 • negatywnych wyników badań kontrolnych wyrobu, przeprowadzonych w ramach nadzoru (dla systemu certyfikacji 5),

 • natrafienia w reklamach, katalogach itp. na niewłaściwe powoływanie się na system certyfikacji lub wprowadzające w błąd wykorzystanie certyfikatów i znaku bezpieczeństwa,

 • uniemożliwienia Zakładowi Badań Atestacyjnych Jednostce Certyfikującej przeprowadzenia badań lub kontroli (dla systemu certyfikacji 5).

Zawieszając certyfikat, Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca określa warunki, na podstawie których może nastąpić przywrócenie ważności certyfikacji oraz termin wykonania działań korygujących. Termin ten nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.

Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca może podać informację o zawieszeniu certyfikatu do publicznej wiadomości.

Unieważnienie certyfikatu

Unieważnienie certyfikatu następuje w przypadku:

 • niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca przy zawieszeniu certyfikacji (warunki przywrócenia i termin usunięcia nieprawidłowości określa Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca),

 • rezygnacji przez dostawcę z certyfikacji, zgłoszonej formalnie do Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej,

 • gdy wyrób nie spełnia wymagań potwierdzonych certyfikatem.

Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca może podać do publicznej wiadomości informację o unieważnieniu certyfikacji i prawa do oznaczania wyrobów znakiem towarowym „B".

Ponowne wydanie certyfikatu wymaga przeprowadzenia pełnej procedury certyfikacyjnej.

ODWOŁANIA

Odwołania i skargi wnioskodawców oraz dostawców certyfikowanych wyrobów są traktowane
w Zakładzie Badań Atestacyjnych Jednostce Certyfikującej jako jedno z najważniejszych źródeł informacji o jakości i prawidłowości działań w procesie certyfikacji.

Wszystkie odwołania i skargi są rozpatrywane rzetelnie i bezstronnie, z zachowaniem zasady ochrony interesów wnioskodawców oraz dostawców certyfikowanych wyrobów.

Odwołanie dotyczące trybu certyfikacji powinno być skierowane do Dyrektora Instytutu Techniki Górniczej KOMAG.

Odwołanie powinno zawierać następujące informacje:

 • nazwę wnioskodawcy lub dostawcy certyfikowanych wyrobów, wraz z adresem,

 • opis przedmiotu odwołania,

 • uzasadnienie odwołania.

Odwołania merytoryczne powinny być przekazane do Instytutu Techniki Górniczej KOMAG i powinny zawierać podstawowe dane dotyczące nazwy wnioskodawcy lub dostawcy certyfikowanego wyrobu oraz przedmiotu odwołania.

OPŁATY

Koszty związane z procesem certyfikacji i nadzorem ponosi wnioskodawca/dostawca. Opłaty są ustalane indywidualnie dla każdego wyrobu lub grupy wyrobów, w oparciu o aktualny cennik, bez stawiania nieuzasadnionych warunków finansowych dyskryminujących wnioskodawców/dostawców.

Procedura ustalania wysokości opłat obejmuje:

 • ocenę procesu produkcyjnego lub systemu jakości,

 • badania na potrzeby oceny zgodności wyrobów,

 • wydanie certyfikatu,

 • sprawdzenie zgodności wyrobów z wymaganiami, dokonywane podczas nadzoru.

Opłaty za wyżej wymienione czynności różnicuje się odpowiednio do rodzaju i zakresu wykonywanych czynności.

Podstawę do określenia wysokości opłat stanowi w szczególności:

 • rodzaj wyrobu, wykonanej czynności lub usługi,

 • zakres oceny,

 • stopień skomplikowania wykonanej czynności, usługi,

 • koszt pracy jednej osoby w jednym dniu lub godzinie, pomnożony przez liczbę osób i dni lub godzin,

 • koszty administracyjne Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej.

Opłata za:

 • przeprowadzenie:

  • certyfikacji badania typu WE w zakresie udzielonej notyfikacji,

  • kontroli właściwego zastosowania norm zharmonizowanych w dokumentacji technicznej,

  • weryfikacji wyrobu,

  • zapewnienia zgodności z typem,

  • weryfikacji produkcji jednostkowej,

  • wewnętrznej kontroli produkcji,

  • dobrowolnej certyfikacji na znak towarowy „B",

  • przechowywanie dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej,

  • oceny zapewnienia jakości produkcji,

  • oceny zapewnienia jakości wyrobu,

 • rozszerzenie zakresu certyfikacji

jest sumą kosztów jednostkowych właściwych dla danego procesu.

Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca kontynuuje ponad trzydziestopięcioletnią tradycję Instytutu Techniki Górniczej KOMAG prowadzenia badań i oceniania poziomu bezpieczeństwa maszyn i urządzeń. Początkowo KOMAG specjalizował się w badaniach atestacyjnych maszyn wyciągowych. Z czasem, w miarę rozwoju bazy badawczej i podnoszenia kwalifikacji kadry inżynierskiej, przy jednoczesnym zwiększeniu wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy w podziemnych zakładach górniczych, zakres urządzeń badanych i ocenianych w KOMAG-u rozszerzał się.

Obecnie Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca, jako:

 • akredytowana jednostka certyfikująca wyroby na podstawie akredytacji udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji (aktualny certyfikat + zakres akredytacji (AC 023) - przeprowadza certyfikację maszyn i urządzeń, głównie przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych,

 • jednostka certyfikująca systemy zarządzania,
 • jednostka notyfikowana (nr 1456) na podstawie notyfikacji udzielonej przez Komisję Europejską wypełnia zadania określone w:

Dyrektywie 2006/42/WE (Machinery),
Dyrektywie 2014/34/UE (ATEX),
Dyrektywie 2009/48/WE (Safety of Toys)

 • jednostka certyfikująca wydająca opinie w sprawie wyrobów dopuszczanych do stosowania w zakładach górniczych, na postawie art. 113 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196 wraz z późn. zm.); badania i ocena dotyczą: elementów górniczych wyciągów szybowych tj: maszyn wyciągowych, urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej, wciągarek wolnobieżnych, kół linowych oraz wyrobów stosowanych w wyrobiskach podziemnych m.in. urządzeń transportu linowego, kolejek podwieszanych, kolejek spągowych, wozów do przewozu osób, wozów specjalnych, maszyn i urządzeń elektrycznych, aparatury łączeniowej na napięcie powyżej 1 kV prądu przemiennego lub powyżej 1,5 kV prądu stałego, systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania, a także zintegrowanych systemów sterowania kompleksów wydobywczych i przodkowych.
 • renomowana jednostka branżowa – wykonuje ekspertyzy wydawane w trybie dobrowolnym, dotyczące oceny ryzyka pojedynczych maszyn i urządzeń, jak również systemów technologicznych, obejmujące fazę projektowania, jak i eksploatacji,

 • jednostka oceniająca, na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. (Dz.U. Nr 124, poz.863) zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. Nr 139 z 2002r. poz.1169) wydaje oceny zdolności podmiotów gospodarczych do wykonywania remontów urządzeń budowy przeciwwybuchowej.

 

kontakt

dr inż. Andrzej Figiel

Kierownik Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. +48 32 2374604, +48 32 2374570

tel. kom. +48 609583804,

fax: +48 32 2374581