Główna Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1158 t.j.) organami instytutu są:

  1. dyrektor,
  2. rada naukowa

Organami Instytutu są:

1. Dyrektor

p.o. Dyrektora dr inż. Dariusz Prostański
Telefon: + 48 32 237 46 29
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dyrektor Instytutu kieruje Instytutem, a w szczególności:

  1. ustala plany działalności Instytutu;
  2. realizuje politykę kadrową;
  3. zarządza mieniem i odpowiada za wykorzystanie mienia Instytutu na realizację jego zadań statutowych;
  4. odpowiada za wynik działalności naukowej i badawczo-rozwojowej Instytutu;
  5. reprezentuje Instytut;
  6. podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, z wyjątkiem należących do zakresu działania rady naukowej.

Dyrektor kieruje Instytutem Techniki Górniczej KOMAG przy pomocy swoich Zastępców, Głównego Księgowego i kierowników komórek organizacyjnych. Dyrektora powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej, w trybie przewidzianym ustawą o instytutach badawczych.

2. Rada Naukowa Instytutu KOMAG:

W wyniku przeprowadzenia w dniu 1 czerwca 2017 r. wyborów do IX kadencji Rady Naukowej zostało wybranych do składu Rady Naukowej 20 nowych członków (liczba zgodna z postanowieniami Statutu).

Aktualny skład Rady Naukowej Instytutu Techniki Górniczej KOMAG przedstawia się następująco (w porządku alfabetycznym):

1. mgr Maciej Białek

2. dr inż. Andrzej Drwięga

3. dr inż. Marek Dudek

4. dr inż. Andrzej Figiel

5. prof. dr hab. inż. Józef Jonak

6. prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz

7. prof. dr hab. inż. Adam Klich

8. mgr inż. Józef Koczwara

9. dr inż. Jacek Korski

10. prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński

11. prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

12. dr inż. Adam Mirek

13. dr inż. Krzysztof Stankiewicz

14. mgr inż. Jerzy Suchoszek

15. dr hab. inż. Stanisław Szweda, prof. ITG KOMAG

16. prof. dr hab. inż. Jerzy Świder

17. prof. dr hab. inż. Eugeniusz Świtoński

18. prof. dr hab. inż. Andrzej Tytko

19. mgr inż. Marek Wojtaszczyk

20. inż. Leszek Żyrek


Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Rada Naukowa składa się z 20 członków, których wybierają pracownicy KOMAG-u w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym zgodnie z Regulaminem Ordynacji Wyborczej do Rady Naukowej Instytutu Techniki Górniczej KOMAG oraz z zachowaniem wymagań ustawy o instytutach badawczych. Kompetencje Rady Naukowej określa ustawa o instytutach badawczych. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Naukowej określa jej Regulamin.

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w zakresie działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Rada Naukowa składa się z 16 członków, których wybierają pracownicy KOMAG-u w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym zgodnie z Regulaminem Ordynacji Wyborczej do Rady Naukowej Instytutu Techniki Górniczej KOMAG oraz z zachowaniem wymagań ustawy o instytutach badawczych. Kompetencje Rady Naukowej określa ustawa o instytutach badawczych. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Naukowej określa jej Regulamin.