Komunikat nr 4

Skład i zawartość dokumentacji technicznej maszyn przewidzianych do certyfikacji w KOMAG-u powinny odpowiadać Dyrektywie 2006/42/WE. Zwracamy szczególną uwagę na konieczność opracowania dokumentacji oceny ryzyka (składnik dokumentacji konstrukcyjnej) zawierającą: wykaz zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, które mają zastosowanie do maszyny, opis środków wdrożonych w celu wyeliminowania zidentyfikowanych zagrożeń lub zmniejszenia ryzyka oraz wskazanie ryzyka resztkowego związanego z maszyną, jeżeli ma to zastosowanie.