Główna Certyfikacja Informacje dla klientów Komunikaty bieżące

Komunikaty bieżące

Komunikaty III kwartał 2016

Komunikat nr 8/2016 – III kwartał

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 września 2016 r. został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJ C 332) wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą 2006/42/WE (MD).

 

Zachęcamy do analizy Komunikatu Komisji Europejskiej wszystkich Producentów i Dostawców zainteresowanych wykazaniem w oparciu o zasadę domniemania zgodności, spełnienia mających zastosowanie wymagań zasadniczych poprzez zgodność swoich wyrobów z odpowiednimi postanowieniami norm zharmonizowanych.

 

W przypadku zainteresowania uzyskaniem nowych, zmienionych certyfikatów, ze względu na opublikowany wykaz norm zharmonizowanych dla wyrobów, których zgodność została potwierdzona przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą, prosimy o skierowanie się z wnioskiem do naszego Zakładu.

 

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


Komunikat nr 7/2016 – III kwartał

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 sierpnia 2016 r. został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (OJ C 293) wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą 2014/34/UE (ATEX).
Z uwagi na zgłaszane liczne wątpliwości przez producentów urządzeń nieelektrycznych przeznaczonych do użytkowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, dotyczące poprawności stosowania w ocenie zgodności norm:
- PN-EN 13463-1:2010, zastąpionej przez PN-EN ISO 80079-36:2016-07 oraz
- PN-EN 13463-5:2012, zastąpionej przez PN-EN ISO 80079-37:2016-07,
informujemy, że zgodnie z zamieszczonym wykazem, normy zastąpione mogą być wykorzystywane do potwierdzania spełnienia wymagań dyrektywy 2014/34/UE do dnia 31.10.2019 r.

Jednocześnie zachęcamy wszystkich producentów, upoważnionych przedstawicieli oraz importerów, którzy wprowadzają do obrotu wyroby przeznaczone do użytkowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, aby przeprowadzili analizę aktualnego wykazu norm zharmonizowanych z dyrektywą 2014/34/UE. W przypadku konieczności wydania nowych, zmienionych certyfikatów dla wyrobów, których zgodność została potwierdzona przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą, prosimy o zwrócenie się w tej sprawie do naszego Zakładu.

 

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


Komunikat nr 6/2016 – III kwartał

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 lipca 2016 r. Polski Komitet Normalizacyjny opublikował polską wersję językową normy PN-EN ISO 9001:2015-10 „Systemy zarządzania jakością. Wymagania”. Przedmiotowa norma jest normą zharmonizowaną z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93.

 

W nawiązaniu do naszego komunikatu nr 4/2015 zachęcamy Państwa do przeprowadzenia analizy wpływu zmienionych wymagań normy ISO 9001 na stosowany przez Państwa system zarządzania jakością oraz przypominamy, że ostatecznym terminem wdrożenia normy ISO 9001:2015-10 jest dzień 15.09.2018 r.

 

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Komunikaty II kwartał 2016

Komunikat nr 5/2016 – II kwartał

Szanowni Państwo,

 

Z uwagi na liczne zapytania dotyczące zmian wynikających z wprowadzenia dyrektywy 2014/34/UE do polskiego prawodawstwa, uprzejmie informujemy, że dotychczasowe rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz. U. z 2005 r. poz. 2203) [dyrektywa 94/9/WE], zgodnie z art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542), utraciło moc z dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 817) [dyrektywa 2014/34/UE].

 

Wyżej wymieniona ustawa i rozporządzenie wdrażające dyrektywę 2014/34/UE nie wprowadzają zmian wymagań w zakresie projektowania i budowy dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej.

 

Państwa członkowskie Unii Europejskiej nie mogą utrudniać udostępniania na rynku ani oddawania do użytku produktów objętych dyrektywą 94/9/WE, które są zgodne z dyrektywą 2014/34/UE, i które zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 20 kwietnia 2016 r. (Artykuł 41 pkt 1 dyrektywy 2014/34/UE).

 

W związku z powyższym, dla wyrobów spełniających wymagania w zakresie projektowania i budowy dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z dyrektywą 94/9/WE, należy wystawić deklarację zgodności UE, powołującą się na dyrektywę 2014/34/UE oraz zharmonizowane z nią normy. Przywołanie najnowszych wydań norm zharmonizowanych skutkuje koniecznością przeprowadzenia analizy spełnienia przez wyrób zmienionych lub nowych wymagań technicznych. Zapisy z analizy są składnikiem dokumentacji technicznej i należy je przechowywać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 


 

Komunikat nr 4/2016 – II kwartał

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9.06.2016 r. w Dzienniku Urzędowym RP zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 817). Rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2014/34/UE (ATEX) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, str. 309). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10.06.2016 r. oraz uchyla dotychczasowe rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.U. z 2006 r. nr 263 poz. 2203).

 

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 


 

Komunikat nr 3/2016 – II kwartał

Szanowni Państwo,

 

Miło nam jest poinformować, że Instytut Techniki Górniczej KOMAG uzyskał notyfikację w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady 2014/34/UE (ATEX) w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (wersja przekształcona).

 

Szczegółowe oraz aktualne informacje dotyczące wykazu zadań realizowanych przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą w obszarze notyfikowanym znajdziecie Państwo na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

 

Zapraszamy do współpracy!

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 


Komunikat nr 2/2016 – II kwartał

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8.04.2016 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pierwszy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i  Rady 2014/34/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (wersja przekształcona).

Więcej: Pełna treść Komunikatu Komisji

 

W związku z powyższym zachęcamy do analizy tej publikacji wszystkich Producentów i Dostawców zainteresowanych wykazaniem w oparciu o zasadę domniemania zgodności, spełnienia określonych wymagań zasadniczych poprzez zgodność swoich wyrobów z odpowiednimi postanowieniami norm zharmonizowanych.

 

W sytuacji, gdy dokumenty wydane przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą potwierdzałyby zgodność z nieaktualnymi normami, zachęcamy do aktualizacji certyfikatów ze względu na nowe wydania norm.

 

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Komunikaty I kwartał 2016

Komunikat nr 1/2016 – I kwartał

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Certyfikacja wyrobów został zamieszczony aktualny Zakres akredytacji nr AC 023 wydanie nr 14 z dnia 7.09.2015 r. Zakładu Badań Atestacyjnych Jednostki Certyfikującej.

 

Nowe wydanie zakresu akredytacji m.in. poszerza obszar akredytowanej działalności Zakładu o możliwość przeprowadzania procesów oceny zgodności wyrobów z wymaganiami norm:

- PN-EN 14986:2009 (ICS 29.260)

„Konstrukcje wentylatorów pracujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem”,

- PN-EN 1710+A1:2010 i PN-EN 1710+A1:2010/AC:2011 (ICS 73.100)

„Urządzenia i podzespoły przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych”,

- PN-G-32000:2011 (ICS 73.100)

„Górnicze napędy i sterowania hydrauliczne. Złącza wtykowe. Wymagania”.

 

W nowym zakresie akredytacji ponadto został uwzględniony szereg kolejnych wydań norm, w związku z czym zachęcamy wszystkich Producentów i Dostawców, którzy posiadają ważne certyfikaty zgodności opatrzone symbolem akredytacji AC 023, aby dokonali przeglądu swoich certyfikatów pod kątem aktualności wymagań, z którymi zgodność została potwierdzona przez Zakład Badań Atestacyjnych Jednostkę Certyfikującą. W sytuacji, gdy certyfikat potwierdza zgodność z nieaktualnymi wymaganiami, prosimy zwrócić się do naszego Zakładu z wnioskiem o ocenę swojego wyrobu z aktualnymi dokumentami kryterialnymi.

 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca zwrócił się do Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie z wnioskiem o objęcie zakresem akredytacji przyszłych procesów oceny zgodności z wymaganiami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej (tzw. nowej dyrektywy „ATEX”). Przypominamy Państwu, że dyrektywa 94/9/WE utraci moc ze skutkiem od dnia 20 kwietnia 2016 r.

 

Dodatkowe informacje – dr inż. Andrzej Figiel tel. (32) 23-74-604, e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , mgr inż. Grzegorz Jeziorowski tel. (32) 23-74-463, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Strona 2 z 2