Home Publications Maszyny Górnicze MASZYNY GÓRNICZE 1/2013

MASZYNY GÓRNICZE 1/2013

 • Modelling the traction characteristics of drives on the example of the selected structure of drive system of machinery equipment
  DOBRZANIECKI P., MĘŻYK A.
 • Methodology for testing the hydraulic system of powered roof support
  MADEJCZYK W.
 • Structure protecting the loader operator in the light of current regulations and non-destructive tests
  KALITA M.
 • Analysis of the results of assessment of powered roof support technical condition in the selected mines
  CHLEBEK D., GERLICH J.
 • New solution of PFK 570N filtration press
  MATUSIAK P., TOMAS A., KWAŚNY K.
 • Dissemination of information about safe work methods
  MICHALAK D.
 • Modernized system for monitoring the structure of large-surface objects
  BARTOSZEK S., JAGODA J., ROGALA-ROJEK J., JURA J., LATOS M.
 • Safety requirements for centrally supplied hydraulic legs according to the PN-G-15536 draft standard
  ZAJĄC R., WIERZBICKA D., SZYGUŁA M.
 • Cluster of Mining Machines
  ŚLEDZIŃSKI W.

 

  


 

 DOBRZANIECKI P., MĘŻYK A.

 

 

Modelling the traction characteristics of drives on the example of the selected structure of drive system of machinery equipment   

 

Modelowanie charakterystyk trakcyjnych napędów na przykładzie wybranej struktury układu napędowego maszyny roboczej

The selected problems of testing the diesel drives of machinery equipment as well as the results of model and optimization tests of the system, considering the selected criteria, are presented in the paper.  The facility for testing diesel drives, designed in KOMAG, is given as well.

 

 

 

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z badaniami stanowiskowymi napędu spalinowego maszyny roboczej oraz wyniki badań modelowych i optymalizacyjnych układu z uwagi na wybrane kryteria. Zaprezentowano również zaprojektowane w ITG KOMAG stanowisko do badań napędów spalinowych.

  MADEJCZYK W.

 

 

Methodology for testing the hydraulic system of powered roof support   

 

Metodyka badań układu hydraulicznego sekcji obudowy zmechanizowanej   

From the powered roof support hydraulic system operational experience it results that quite often there are the cases of the system malfunctioning. The methodology for testing the hydraulic system of powered roof support to verify operational correctness of the system is presented in the paper. The methodology is a proposal resulting from the experience of KOMAG Laboratory of Testing.

 

 

 

Z doświadczeń ruchowych pracy układu hydraulicznego sekcji obudowy zmechanizowanej wynika, że stosunkowo często występują przypadki jego wadliwego funkcjonowania. W artykule przedstawiono metodykę badań układu hydraulicznego sekcji obudowy zmechanizowanej w celu sprawdzenia prawidłowości pracy tego układu. Jest to propozycja wynikająca z dotychczasowych doświadczeń Laboratorium Badań ITG KOMAG.

 

KALITA M.

Structure protecting the loader operator in the light of current regulations and non-destructive tests   

 

Konstrukcja ochronna operatora ładowarki górniczej w świetle przepisów i badań niszczących   

To ensure proper safety level of self-propelled mining machines, different types of protective structure are used. The requirements put to them as well as the method for verification of the protection level are included in the standards and legal acts on designing, testing and use of structures protecting operators of mining, construction and agricultural machines, which are cited in the paper. In addition, the results of crash test of mine loader cabin are given.

 

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa operatorom samojezdnych maszyn górniczych stosowane są różnego rodzaju konstrukcje ochronne. Stawiane im wymagania oraz sposób weryfikacji stopnia ochrony określają normy i akty prawne związane z projektowaniem, badaniem i eksploatowaniem konstrukcji ochronnych operatorów maszyn górniczych, budowlanych i rolniczych itp. zostały przedstawione w niniejszym artykule. W artykule przedstawiono również wyniki badań niszczących kabiny ładowarki górniczej.

 

 

CHLEBEK D., GERLICH J.

Analysis of the results of assessment of powered roof support technical condition in the selected mines   

 

Analiza wyników oceny stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej w wybranych kopalniach

The results of analysis of technical condition of powered roof supports used in the selected hard coal mines on the basis of tests realized by KOMAG Institute of Mining Technology.

 

 

 

W artykule przedstawiono wyniki analizy stanu technicznego elementów sekcji obudowy zmechanizowanej eksploatowanych przez wybrane kopalnie węgla kamiennego na podstawie ocen stanu technicznego realizowanych z udziałem ITG KOMAG.

 

MATUSIAK P., TOMAS A., KWAŚNY K.

New solution of PFK 570N filtration press   

 

Nowe rozwiązanie prasy filtracyjnej PFK 570 N   

New design of PFK 570N filtration press for dewatering of fine beneficiation products in hard coal mechanical processing plants in mines is presented. Design solutions of new press and its parameters are given, changes introduced to old design are described as well as designing methodology and use of computer tools aiding the designing are showed. Directions of further modernization and development work in the field of filtration presses designed at the KOMAG Institute of Mining Technology are determined.

 

Przedstawiono nową konstrukcję prasy filtracyjnej PFK 570N, przeznaczoną do odwadniania drobnoziarnistych produktów wzbogacania w zakładach mechanicznej przeróbki kopalń węgla kamiennego. Opisano rozwiązania konstrukcyjne tej prasy, podano parametry, opisano zmiany wprowadzone względem starej konstrukcji oraz pokazano metodykę projektowania i wykorzystanie narzędzi komputerowych wspomagania procesu projektowania. Określono kierunki dalszych prac modernizacyjnych i rozwojowych pras filtracyjnych projektowanych w ITG KOMAG.

 

 

MICHALAK D.

Dissemination of information about safe work methods  

 

Upowszechnianie informacji o bezpiecznych metodach pracy   

Available sources of information about safe work methods are reviewed, with a special attention paid to the hard coal mining industry. Described solutions are explained on the example of projects completed at the Laboratory of Modelling Methods and Ergonomics at the KOMAG Institute of Mining Technology. Methods for transfer of knowledge about safe work methods, used out of the main, obligatory and required by legal regulations training system on work safety, are discussed.

 

 

 

W artykule przedstawiono przegląd dostępnych źródeł informacji o bezpiecznych metodach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem górnictwa węgla kamiennego. Opisywane rozwiązania zobrazowano przykładami rozwiązań opracowanych w Laboratorium Metod Modelowania i Ergonomii ITG KOMAG. Omówiono sposoby przekazywania wiedzy o bezpiecznych metodach pracy, stosowane poza głównym nurtem szkoleń, obowiązkowych i wymaganych przepisami prawa, z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

BARTOSZEK S., JAGODA J., ROGALA-ROJEK J., JURA J., LATOS M.

Modernized system for monitoring the structure of large-surface objects   

 

Zmodernizowany system monitoringu konstrukcji obiektów wielkopowierzchniowych   

Modernized, innovative system for monitoring the load-bearing condition of large-surface objects is presented. The system is intended for objects such as shopping centres, industrial halls, warehouses and exhibition pavilions, which are used in winter (increased load caused by snow and ice). The system has been developed at the KOMAG Institute of Mining Technology after tests carried out on the selected object and analyses of test results as well as considering the requirements formulated by the users and manufacturers of the system. A design of new recorder, which is a part of the system, enabling recording the signal from string sensors, is described.

 

W artykule przedstawiono zmodernizowany, innowacyjny system monitoringu stanu nośności konstrukcji obiektów wielkopowierzchniowych. System dedykowany jest do obiektów takich, jak pawilony handlowe, hale przemysłowe, magazyny oraz pawilony wystawiennicze, pracujących w warunkach zwiększonego obciążenia w okresie zimowym (śnieg i lód). System opracowano w ITG KOMAG po badaniach na wybranym obiekcie i analizach wyników, jak również wymagań sformułowanych przez użytkowników i wykonawców systemu. Opisano projekt nowego rejestratora, będącego elementem systemu, umożliwiającego rejestrację sygnału z czujników strunowych.

 

 

ZAJĄC R., WIERZBICKA D., SZYGUŁA M.

Safety requirements for centrally supplied hydraulic legs according to the PN-G-15536 draft standard 

 

Wymagania bezpieczeństwa dla stojaków hydraulicznych centralnie zasilanych według projektu normy PN-G-15536    

Safety of the product is a key issue and it is included in legal regulations and in practical operations. The standards are the important tool to meet technical requirements as regards safe design of machines and equipment. In the case of lack of European standards, the main requirements for the certain groups of products can be defined on the national level. In the present paper, the results of the KT 285 standardization project on testing centrally supplied hydraulic legs used in an individual roof support installed in workings of underground mining plants, are presented.

 

 

Bezpieczeństwo wyrobu to kluczowe zagadnienie, mające swoje odzwierciedlenie w przepisach i zastosowanych rozwiązaniach praktycznych. Istotnym narzędziem spełnienia wymagań technicznych w odniesieniu do bezpiecznych konstrukcji maszyn i urządzeń są normy. W przypadku braku norm europejskich, zasadnicze wymagania dla określonych grup wyrobów mogą być definiowane na poziomie norm krajowych. W niniejszym artykule przedstawiono czytelnikowi  efekty prac normalizacyjnych KT 285 w zakresie zdefiniowania wymagań bezpieczeństwa oraz zakresu badań dla stojaków hydraulicznych centralnie zasilanych, stosowanych w obudowie indywidualnej, w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych.

 

 

ŚLEDZIŃSKI W.

Cluster of Mining Machines   

 

Klaster Maszyn Górniczych   

Clusters, which are the groups of collaborating companies and organizations, can play a significant role in the economic development of countries and regions on the global market. Individual companies are often not able to meet the competitive requirements of the market. Thus, companies, scientific centres and local authorities should collaborate to develop and implement an innovative product. Such approach can be seen in many EU and Polish strategies, creating the mechanisms for a development of cluster interconnections, especially at  a new financing policy for the years 2014-2020. Strategy of the Cluster of Mining Machines established in the result of initiative of the KOMAG Institute of Mining Technology is a part of this type of activity.

 

 

Klastry jako skupisko wzajemnie powiązanych firm i instytucji mogą odgrywać istotną rolę w gospodarczym rozwoju krajów i regionów działających na globalnym rynku. Pojedyncze firmy często nie są w stanie sprostać konkurencyjnym wymaganiom rynku. Potrzeba zatem współdziałania firm, jednostek naukowych, władz lokalnych, aby opracować i wdrożyć innowacyjny produkt. Podejście takie znajduje odzwierciedlenie w wielu strategiach unijnych i krajowych, stwarzając mechanizmy sprzyjające rozwojowi powiązań klastrowych, szczególnie w nowej perspektywie finansowania na lata 2014-2020. Powstały z inicjatywy ITG KOMAG Klaster Maszyn Górniczych wpisuje się swoją strategią w ten nurt działania.