Stwórz własne zapytanie

Proszę zaznaczyć interesujące Państwa badania lub dokumenty, wg których mają być zrealizowane.

Pełny opis badań
Lista wykonywanych badań
Badane obiekty/Grupa obiektów Badane cechy i metody badawcze Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze Tytuł
Wpisz zapytanie
oraz dokładne informacje dodatkowe:
np.: termin realizacji, miejsce, itp.
Opisz szczegółowo własny obiekt Opisz szczegóły badania
(jeżeli inne niż powyższe)
Podaj dokument lub wytyczne
(jeżeli inne niż powyższe)
Możliwość załączenia plików jest dostępna na następnej stronie.
Hałas pochodzący od maszyn i urządzeń Poziom mocy akustycznej na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego. Metoda techniczna PN-EN ISO 3744:1999 Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego - Metoda techniczna stosowana w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk
Poziom mocy akustycznej na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego. Metoda orientacyjna PN-EN ISO 3746:1999 Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego - Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk
Poziom mocy akustycznej na podstawie pomiarów natężenia dźwięku, metoda stałych punktów pomiarowych PN-EN ISO 9614-1:1999 Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku - Metoda stałych punktów pomiarowych
Poziom mocy akustycznej na podstawie pomiarów natężenia dźwięku, metoda omiatania PN-EN ISO 9614-2:2000 Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów natężenia dźwięku - Metoda omiatania
Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową A, LpA. Metoda techniczna PN-EN ISO 11201:1999 Akustyka - Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia - Pomiar poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach metodą techniczną w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk
Szczytowy poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową C, LpCpeak. Metoda techniczna PN-EN ISO 11201:1999 Akustyka - Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia - Pomiar poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach metodą techniczną w warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyzną odbijającą dźwięk
Poziom ciśnienia akustycznego LpA i LpCpeak PN-EN 1265+A1:2009 Bezpieczeństwo maszyn - Procedura badania hałasu maszyn i urządzeń odlewniczych
PB-BT/01 wyd. 5:2010 Badania hałasu
Hałas w środowisku pracy Równoważny poziom ciśnienia akustycznego w czasie pomiaru, LAeq,T. Metoda bezpośrednia PN-ISO 9612:2004 Akustyka - Wytyczne do pomiarów i oceny ekspozycji na hałas w środowisku pracy
Maksymalny poziom dźwięku A, LAmax. Metoda bezpośrednia PN-N-01307:1994 Hałas - Dopuszczalne wartości parametrów hałasu w środowisku pracy - Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów
Szczytowy poziom dźwięku C, LCpeak. Metoda bezpośrednia PN-N-01307:1994 Hałas - Dopuszczalne wartości parametrów hałasu w środowisku pracy - Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów
Równoważny poziom dźwięku A w czasie pobytu pracownika na stanowisku pracy LAeq,Te. Metoda bezpośrednia PN-N-01307:1994 Hałas - Dopuszczalne wartości parametrów hałasu w środowisku pracy - Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów
Średni poziom ciśnienia akustycznego w oktawowych pasmach częstotliwości Lm. Metoda bezpośrednia PN-86/N-01338 Hałas infradźwiękowy - Dopuszczalne wartości poziomów ciśnienia akustycznego na stanowiskach pracy i ogólne wymagania dotyczące wykonywania pomiarów
Równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany według charakterystyki częstotliwościowej G, LGeq. Metoda bezpośrednia PiMOŚP nr 2/2001 Hałas infradźwiękowy - procedura pomiarowa
Szczytowy poziom ciśnienia akustycznego skorygowany według charakterystyki częstotliwościowej G, LGpeak. Metoda bezpośrednia PiMOŚP nr 2/2001 Hałas infradźwiękowy - procedura pomiarowa
Hałas w środowisku pochodzący od zakładów przemysłowych Równoważny poziom dźwięku LAeq. Metoda bezpośrednia PN-N-01341:2000 Hałas środowiskowy - Metody pomiaru i oceny hałasu przemysłowego
Maksymalny równoważny poziom dźwięku LAeqmax. Metoda bezpośrednia PN-N-01341:2000 Hałas środowiskowy - Metody pomiaru i oceny hałasu przemysłowego
Równoważny poziom dźwięku A w porze dnia LAeq D. Metoda bezpośrednich pomiarów Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 04.11.2008 r. (Dz. U. nr 206 poz. 1291) zał. 6 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. Załącznik 6: Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku, pochadzącego od instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego
Równoważny poziom dźwięku A w porze nocy LAeq N. Metoda bezpośrednich pomiarów Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 04.11.2008 r. (Dz. U. nr 206 poz. 1291) zał. 6 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. Załącznik 6: Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku, pochadzącego od instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego
Poziom mocy akustycznej na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego. Metoda techniczna PN-ISO 8297:2003 Akustyka - Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej zakładów przemysłowych z wieloma źródłami hałasu w celu oszacowania wartości poziomu ciśnienia akustycznego w środowisku - Metoda techniczna
Równoważny poziom dźwięku A z korekcją związaną z występowaniem impulsów akustycznych, LAr,Te. Metoda bezpośrednia Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 04.11.2008 r. (Dz. U. nr 206 poz. 1291) zał. 7 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. Załącznik 7: Metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarow hałasu impulsowego w środowisku, pochodzącego od instalacji lub urządzeń
Hałas w środowisku pochodzący od środków komunikacji (drogowy, kolejowy, lotniczy) Równoważny poziom dźwięku A. Metoda bezpośrednia i pośrednia PN-ISO 1996-1:1999 Akustyka - Opis i pomiary hałasu środowiskowego - Podstawowe wielkości i procedury
PN-ISO 1996-2:1999 Akustyka - Opis i pomiary hałasu środowiskowego - Zbieranie danych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. (Dz. U. nr 140, poz. 824) zał. 1, 2, 3 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem
Długotrwały średni poziom dźwięku. Metoda bezpośrednia i pośrednia Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. (Dz. U. nr 140, poz. 824) zał. 1, 2, 3 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem
Skuteczność ekranów akustycznych. Metoda bezpośrednia i pośrednia PN-ISO 10847:2002 Akustyka - Wyznaczanie "in situ" skuteczności zewnętrznych ekranów akustycznych wszystkich rodzajów
Długotrwały, średni poziom dźwięku A, LAeq,LT. Metoda pomiarów ciągłych i okresowych Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. (Dz. U. nr 140, poz. 824) zał. 1, 2 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem
Poziom ciśnienia akustycznego LpA i LpCpeak. PB-BT/01 wyd. 5:2010 Procedura badawcza - Badania hałasu
Hałas w budynkach komunalnych Równoważny poziom dźwięku A. Metoda bezpośrednia PN-87/B-02156 Akustyka budowlana - Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach
Hałas pochodzący od sygnalizatorów dźwiękowych maszyn i urządzeń Poziom dźwięku A . Metoda: pomiar LpA PN-G-47050:1997 Ochrona pracy w górnictwie - Sygnalizacja optyczna i akustyczna w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych - Wymagania
Poziom dźwięku A. Metoda: pomiar LpA PN-EN 457:1998 Maszyny - Bezpieczeństwo - Dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa - Wymagania ogólne, projektowanie i badania
PB-BT/24 wyd. 1:2009 Badanie hałasu lotniczego
Poziom dźwięku A w pasmach oktawowych. Metoda: pomiar LpA PB-BT/24 wyd. 1:2009 Badanie hałasu lotniczego
Poziom dźwięku A w pasmach tercjowych. Metoda: pomiar LpA PB-BT/24 wyd. 1:2009 Badanie hałasu lotniczego
Poziom dźwięku A. Metoda: pomiar LpA PN-93/G-59010 Samojezdne maszyny górnicze - Sygnalizatory dźwiękowe - Wymagania i badania
Poziom dźwięku A w pasmach oktawowych. Metoda: pomiar LpA PN-93/G-59010 Samojezdne maszyny górnicze - Sygnalizatory dźwiękowe - Wymagania i badania
Poziom dźwięku A w pasmach tercjowych. Metoda: pomiar LpA PN-93/G-59010 Samojezdne maszyny górnicze - Sygnalizatory dźwiękowe - Wymagania i badania
Drgania mechaniczne pochodzące od maszyn i urządzeń Wartość skuteczna przyspieszenia drgań o oddziaływaniu ogólnym oraz drgań o oddziaływaniu miejscowym. Metoda bezpośrednia PN-90/N-01357 Drgania - Metody pomiarów i oceny drgań maszyn pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy
PB-BT/26 wyd.1:2009 Badania hałasu lotniczego
Wartość szczytowa przyspieszenia drgań o oddziaływaniu ogólnym oraz drgań o oddziaływaniu miejscowym. Metoda bezpośrednia PB-BT/26 wyd.1:2009 Badania drgań wentylatorów
Wartość skuteczna prędkości drgań, Vc. Metoda pośrednia PN-90/N-01358 Drgania - Metody pomiarów i oceny drgań maszyn
PN-ISO 14695:2008 Wentylatory przemysłowe - Metoda pomiaru drgań wentylatorów
PB-BT/26, wyd .1:2009 Badania drgań wentylatorów
Drgania mechaniczne w środowisku pracy Wartość skuteczna przyspieszenia drgań ważona w dziedzinie częstotliwości dla drgań o oddziaływaniu ogólnym oraz drgań o oddziaływaniu miejscowym. Metoda bezpośrednia PN-91/N-01352 Drgania - Zasady wykonywania pomiarów na stanowiskach pracy
Równoważna wartość ważona przyspieszenia przyspieszenia drgań o oddziaływaniu ogólnym oraz dla drgań o oddziaływaniu miejscowym. Metoda bezpośrednia PN-91/N-01352 Drgania - Zasady wykonywania pomiarów na stanowiskach pracy
Wartości szczytowe przyspieszenia drgań dla drgań o oddziaływaniu ogólnym oraz dla drgań o oddziaływaniu miejscowym. Metoda bezpośrednia PN-91/N-01352 Drgania - Zasady wykonywania pomiarów na stanowiskach pracy
Dawka drgań dla drgań o oddziaływaniu ogólnym oraz dla drgań o oddziaływaniu miejscowym. Metoda bezpośrednia PN-91/N-01352 Drgania - Zasady wykonywania pomiarów na stanowiskach pracy
Całkowita wartość drgań. Metoda bezpośrednia PN-EN ISO 5349-2:2004 Drgania mechaniczne - Pomiar i wyznaczanie ekspozycji człowieka na drgania przenoszone przez kończyny górne - Część 2: Praktyczne wytyczne do wykonywania pomiarów na stanowisku pracy
Oświetlenie w środowisku pracy Natężenie oświetlenia E. Metoda: pomiar E PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
Oświetlenie pochodzące od projektorów Natężenie oświetlenia E. Metoda: pomiar E PN-EN 1889-2:2006 Maszyny dla górnictwa podziemnego - Podziemne maszyny samobieżne - Bezpieczeństwo - Część 2: Lokomotywy szynowe
Natężenie oświetlenia E. Metoda: pomiar E PN-G-50007:1998 Ochrona pracy w górnictwie - Wyposażenie oświetleniowe maszyn górniczych podziemnych - Wymagania bezpieczeństwa i badania
Temperatura powierzchni maszyn i urządzeń Temperatura powierzchni - metoda stykowa PB-BT/04 wyd. 4: 2009, EA-10/08, EA-10/11, EA-10/13 Badania temperatury
Temperatura cieczy i gazów Temperatura - metoda stykowa PB-BT/04 wyd. 4: 2009, EA-10/08, EA-10/11, EA-10/13 Badania temperatury
Urządzenia elektryczne przeznaczone do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów Pomiary wielkości geometrycznych. Metoda bezpośrednia PN-EN 60079-0:2009 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów - Część 0: Wymagania ogólne
Badanie wytrzymałości na uderzenie. Metoda bezpośrednia PN-EN 60079-0:2009 p. 26.4.2 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów - Część 0: Wymagania ogólne
Badanie wytrzymałości na spadanie swobodne. Metoda bezpośrednia PN-EN 60079-0:2009 p. 26.4.3 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów - Część 0: Wymagania ogólne
Badanie stopnia ochrony zapewnianej przez obudowy IP. Metoda bezpośrednia PN-EN 60079-0:2009 p. 26.4.5 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów - Część 0: Wymagania ogólne
Badanie termiczne, temperatury i przyrosty. Metoda stykowa PN-EN 60079-0:2009 p. 26.5 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów - Część 0: Wymagania ogólne
Badanie wytrzymałości izolatorów przepustowych na skręcanie. PN-EN 60079-0:2009 p. 26.6 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów - Część 0: Wymagania ogólne
Badanie odporności termicznej na gorąco. Metoda bezpośrednia PN-EN 60079-0:2009 p. 26.8 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów - Część 0: Wymagania ogólne
Badanie odporności termicznej na zimno. Metoda bezpośrednia PN-EN 60079-0:2009 p. 26.9 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów - Część 0: Wymagania ogólne
Badanie odporności na nagłą zmianę temperatury PN-EN 60079-0:2009 p. 26.5.2 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów - Część 0: Wymagania ogólne
Badanie odporności urządzeń elektrycznych grupy I na czynniki chemiczne PN-EN 60079-0:2009 p. 26.11 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów - Część 0: Wymagania ogólne
PB-BT/10 wyd .3:2009 Badania odporności na czynniki chemiczne
Badanie ciągłości uziemienia. Metoda pośrednia PN-EN 60079-0:2009 p. 26.12 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów - Część 0: Wymagania ogólne
Badanie rezystancji powierzchniowej niemetalowych części obudów. Metoda: pomiar R PN-EN 60079-0:2009 p. 26.13 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów - Część 0: Wymagania ogólne
Badanie ładowania elektrostatycznego metodami: PN-EN 60079-0:2009 p. 26.14 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów - Część 0: Wymagania ogólne
- pocieranie tkaniną z czystego poliamidu, PN-EN 60079-0:2009 p. 26.14 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów - Część 0: Wymagania ogólne
- pocieranie tkaniną bawełnianą, PN-EN 60079-0:2009 p. 26.14 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów - Część 0: Wymagania ogólne
- elektryzacja z użyciem źródła wysokiego napięcia stałego. PN-EN 60079-0:2009 p. 26.14 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów - Część 0: Wymagania ogólne
Badanie starzenia elastomeru oraz twardość PN-EN 60079-0:2009 zał. Ap. 3.3 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów - Część 0: Wymagania ogólne
Badanie wyciągania kabli z wpustów kablowych PN-EN 60079-0:2009 zał. Ap. 3.1.1÷4, Ap. 3.2.1, Ap.3.2.1.1, Ap. 3.2.2 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów - Część 0: Wymagania ogólne
Badanie wytrzymałości mechanicznej wpustów kablowych na uderzenia. Metoda bezpośrednia PN-EN 60079-0:2009 zał. Ap. 3.1.5 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów - Część 0: Wymagania ogólne
Badanie wytrzymałości wpustów kablowych PN-EN 60079-0:2009 zał. Ap. 3.2.1.2, Ap. 3.4 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów - Część 0: Wymagania ogólne
Badanie stopnia ochrony IP wpustów kablowych. Metoda bezpośrednia PN-EN 60079-0:2009 zał. Ap. 3.5 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów - Część 0: Wymagania ogólne
Pomiar chropowatości powierzchni PN-EN 60079-0:2009 zał. Ap. 3.1.1 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów - Część 0: Wymagania ogólne
Urządzenia elektryczne Badanie odstępów izolacyjnych. Metoda bezpośrednia PN-G-50003:2003 p. 3.4.5.1 Ochrona pracy w górnictwie - Urządzenia elektryczne górnicze - Wymagania i badania
Badanie rezystancji izolacji. Metoda: pomiar R PN-G-50003:2003 p. 3.4.5.2 Ochrona pracy w górnictwie - Urządzenia elektryczne górnicze - Wymagania i badania
Badanie wytrzymałości elektrycznej izolacji. Metoda pośrednia PN-G-50003:2003 p. 3.4.5.3 Ochrona pracy w górnictwie - Urządzenia elektryczne górnicze - Wymagania i badania
Badanie odporności urządzenia oraz wytrzymałości izolacji na wilgotne gorąco stałe. Metoda bezpośrednia PN-G-50003:2003 p. 3.4.5.4 Ochrona pracy w górnictwie - Urządzenia elektryczne górnicze - Wymagania i badania
Badanie odporności urządzenia na zimno. Metoda bezpośrednia PN-G-50003:2003 p. 3.4.6.1 Ochrona pracy w górnictwie - Urządzenia elektryczne górnicze - Wymagania i badania
Badanie odporności podzespołów urządzenia do wbudowania na suche gorąco. Metoda bezpośrednia PN-G-50003:2003 p. 3.4.6.2 Ochrona pracy w górnictwie - Urządzenia elektryczne górnicze - Wymagania i badania
Badanie nagrzewania, temperatury i przyrosty. Metoda stykowa PN-G-50003:2003 p. 3.4.7 Ochrona pracy w górnictwie - Urządzenia elektryczne górnicze - Wymagania i badania
Sprawdzenie odporności materiału obudowy z tworzywa sztucznego na oddziaływanie czynników chemicznych PN-G-50003:2003 p. 3.4.13.2 Ochrona pracy w górnictwie - Urządzenia elektryczne górnicze - Wymagania i badania
Badanie stopnia ochrony IP. Metoda bezpośrednia PN-G-50003:2003 p. 2.3.2 Ochrona pracy w górnictwie - Urządzenia elektryczne górnicze - Wymagania i badania
Budowa wzmocniona „e” urządzeń elektrycznych przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem Pomiary wielkości geometrycznych. Metoda bezpośrednia PN-EN 60079-7:2010 Atmosfery wybuchowe - Część 7: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy wzmocnionej "e"
Badanie wytrzymałości elektrycznej izolacji. Metoda pośrednia PN-EN 60079-7:2010 p. 6.1 Atmosfery wybuchowe - Część 7: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy wzmocnionej "e"
Akumulatory. Badanie rezystancji izolacji. Metoda: pomiar R PN-EN 60079-7:2010 p. 6.6.2 Atmosfery wybuchowe - Część 7: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy wzmocnionej "e"
Oporowe urządzenia grzejne i oporowe zestawy grzejne. Badanie wytrzymałości elektrycznej izolacji. Metoda pośrednia PN-EN 60079-7:2010 p. 6.8.3a Atmosfery wybuchowe - Część 7: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy wzmocnionej "e"
Oporowe urządzenia grzejne i oporowe zestawy grzejne. Badanie rezystancji izolacji. Metoda: pomiar R PN-EN 60079-7:2010 p. 6.8.3b Atmosfery wybuchowe - Część 7: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą budowy wzmocnionej "e"
Urządzenia przeciwwybuchowe iskrobezpieczne „i” Pomiary wielkości geometrycznych. Metoda bezpośrednia PN-EN 50020:2005 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Wykonanie iskrobezpieczne "i"
PN-EN 60079-11:2010 Atmosfery wybuchowe - Część 11: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą iskrobezpieczeństwa "i"
Badanie iskrobezpieczeństwa za pomocą iskiernika PN-EN 50020:2005 p. 10.4 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Wykonanie iskrobezpieczne "i"
PN-EN 60079-11:2010 p. 10.1.4 Atmosfery wybuchowe - Część 11: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą iskrobezpieczeństwa "i"
Badanie temperaturowe, temperatury i przyrosty. Metoda stykowa PN-EN 50020:2005 p. 10.5 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Wykonanie iskrobezpieczne "i"
PN-EN 60079-11:2010 p. 10.2 Atmosfery wybuchowe - Część 11: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą iskrobezpieczeństwa "i"
Badanie napięciowe. Metoda pośrednia PN-EN 50020:2005 p. 10.6 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Wykonanie iskrobezpieczne "i"
PN-EN 60079-11:2010 p. 10.3 Atmosfery wybuchowe - Część 11: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą iskrobezpieczeństwa "i"
Badanie ogniw i baterii PN-EN 50020:2005 p. 10.9 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Wykonanie iskrobezpieczne "i"
PN-EN 60079-11:2010 p. 10.5 Atmosfery wybuchowe - Część 11: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą iskrobezpieczeństwa "i"
Badanie mechaniczne. Zalewa PN-EN 50020:2005 p. 10.10.1 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Wykonanie iskrobezpieczne "i"
Badanie przegród izolacyjnych urządzeń iskrobezpiecznych PN-EN 50020:2005 p. 10.10.2 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Wykonanie iskrobezpieczne "i"
PN-EN 60079-11:2010 p. 10.6.3 Atmosfery wybuchowe - Część 11: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą iskrobezpieczeństwa "i"
Badanie urządzeń zawierających elementy piezoelektryczne PN-EN 50020:2005 p. 10.11 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Wykonanie iskrobezpieczne "i"
PN-EN 60079-11:2010 p. 10.7 Atmosfery wybuchowe - Część 11: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą iskrobezpieczeństwa "i"
Badanie wyciągania przewodu PN-EN 50020:2005 p. 10.13 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - Wykonanie iskrobezpieczne "i"
Próba zanurzeniowa elementów hermetyzowanych PN-EN 60079-11:2010 p. 10.6.2 Atmosfery wybuchowe - Część 11: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą iskrobezpieczeństwa "i"
Urządzenia elektryczne rodzaju budowy przeciwwybuchowej „n” Badanie odporności termicznej na gorąco. Metoda bezpośrednia PN-EN 60079-15:2007 p. 33.3.2.1 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów - Część 15: Konstrukcja, badanie i znakowanie elektrycznych urządzeń rodzaju budowy przeciwwybuchowej "n"
Badanie odporności termicznej na zimno. Metoda bezpośrednia PN-EN 60079-15:2007 p. 33.3.2.2 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów - Część 15: Konstrukcja, badanie i znakowanie elektrycznych urządzeń rodzaju budowy przeciwwybuchowej "n"
Badanie wytrzymałości mechanicznej. Metoda bezpośrednia PN-EN 60079-15:2007 p. 33.3.3 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów - Część 15: Konstrukcja, badanie i znakowanie elektrycznych urządzeń rodzaju budowy przeciwwybuchowej "n"
Badanie stopnia ochrony IP. Metoda bezpośrednia PN-EN 60079-15:2007 p. 33.3.4 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów - Część 15: Konstrukcja, badanie i znakowanie elektrycznych urządzeń rodzaju budowy przeciwwybuchowej "n"
Badanie wytrzymałości dielektrycznej. Metoda pośrednia PN-EN 60079-15:2007 p. 33.3.4.1.5, p. 33.5.2, p. 33.5.4.2 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów - Część 15: Konstrukcja, badanie i znakowanie elektrycznych urządzeń rodzaju budowy przeciwwybuchowej "n"
Badanie cyklu termicznego PN-EN 60079-15:2007 p. 33.5.4.1 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów - Część 15: Konstrukcja, badanie i znakowanie elektrycznych urządzeń rodzaju budowy przeciwwybuchowej "n"
Urządzenia elektryczne rodzaju budowy przeciwwybuchowej „m” Pomiary wielkości geometrycznych. Metoda bezpośrednia PN-EN 60079-18:2010 Atmosfery wybuchowe - Część 18: Urządzenia przeciwwybuchowe hermetyzowane "m"
Pomiar maksymalnej temperatury, temperatury i przyrosty. Metoda stykowa PN-EN 60079-18:2010 p. 8.2.2 Atmosfery wybuchowe - Część 18: Urządzenia przeciwwybuchowe hermetyzowane "m"
Badanie odporności termicznej na gorąco. Metoda bezpośrednia PN-EN 60079-18:2010 p. 8.2.3.1 Atmosfery wybuchowe - Część 18: Urządzenia przeciwwybuchowe hermetyzowane "m"
Badanie odporności termicznej na zimno. Metoda bezpośrednia PN-EN 60079-18:2010 p. 8.2.3.2 Atmosfery wybuchowe - Część 18: Urządzenia przeciwwybuchowe hermetyzowane "m"
Badanie cyklu termicznego. PN-EN 60079-18:2010 p. 8.2.3.3 Atmosfery wybuchowe - Część 18: Urządzenia przeciwwybuchowe hermetyzowane "m"
Badanie wytrzymałości dielektrycznej, Badanie napięciowe. Metoda pośrednia PN-EN 60079-18:2010 p. 8.2.4 Atmosfery wybuchowe - Część 18: Urządzenia przeciwwybuchowe hermetyzowane "m"
Próba wyciągania kabla PN-EN 60079-18:2010 p. 8.2.5 Atmosfery wybuchowe - Część 18: Urządzenia przeciwwybuchowe hermetyzowane "m"
Urządzenia elektryczne Badanie stopnia ochrony IP. Metoda bezpośrednia PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
Maszyny elektryczne wirujące Badanie stopnia ochrony IP. Metoda bezpośrednia PN-EN 60034-5:2004 / A1: 2009 Maszyny elektryczne wirujące - Część 5: Stopnie ochrony zapewniane przez rozwiązania konstrukcyjne maszyn elektrycznych wirujących (kod IP) - Klasyfikacja
Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem Badanie wytrzymałości na uderzenia. Metoda bezpośrednia PN-EN 13463-1:2010 p. 13.3.2.1, p. 13.3.4.6 Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 1: Podstawowe założenia i wymagania
Badanie spadku swobodnego. Metoda bezpośrednia PN-EN 13463-1:2010 p. 13.3.2.2, p. 13.3.4.6 Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 1: Podstawowe założenia i wymagania
Pomiar maksymalnej temperatury powierzchni, temperatury i przyrosty. Metoda stykowa PN-EN 13463-1:2010 p.13.3.3 Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 1: Podstawowe założenia i wymagania
Badanie odporności termicznej na gorąco. Metoda bezpośrednia PN-EN 13463-1:2010 p.13.3.4.3 Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 1: Podstawowe założenia i wymagania
Badanie odporności termicznej na zimno. Metoda bezpośrednia PN-EN 13463-1:2010 p. 13.3.4.4 Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 1: Podstawowe założenia i wymagania
Badanie odporności urządzeń grupy I na działanie czynników chemicznych PN-EN 13463-1:2010 p. 13.3.4.5 Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 1: Podstawowe założenia i wymagania
Badanie odporności na szok termiczny PN-EN 13463-1:2010 p. 13.3.5 Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 1: Podstawowe założenia i wymagania
Pomiar rezystancji powierzchniowej. Metoda: pomiar R PN-EN 13463-1:2010 p. 13.3.4.7 Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 1: Podstawowe założenia i wymagania
Badanie elektryzacji materiałów nieprzewodzących metodami: PN-EN 13463-1:2010 zał. C Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 1: Podstawowe założenia i wymagania
- pocieranie tkaniną z czystego poliamidu, PN-EN 13463-1:2010 zał. C Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 1: Podstawowe założenia i wymagania
- pocieranie tkaniną bawełnianą, PN-EN 13463-1:2010 zał. C Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 1: Podstawowe założenia i wymagania
- elektryzacja z użyciem źródła wysokiego napięcia stałego PN-EN 13463-1:2010 zał. C Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem – Część 1: Podstawowe założenia i wymagania
Elektryczność statyczna płaskich materiałów stałych Pomiar rezystancji powierzchniowej. Metoda: pomiar Rs PN-EN 61340-2-3:2002 p. 8.6.1 Elektryczność statyczna - Część 2-3: Metody badań stosowane do wyznaczania rezystancji i rezystywności płaskich materiałów stałych, używanych do zapobiegania gromadzeniu się ładunku elektrostatycznego
Pomiar rezystancji skrośnej. Metoda: pomiar Rv PN-EN 61340-2-3:2002 p. 8.6.2 Elektryczność statyczna - Część 2-3: Metody badań stosowane do wyznaczania rezystancji i rezystywności płaskich materiałów stałych, używanych do zapobiegania gromadzeniu się ładunku elektrostatycznego
Pomiar rezystancji względem elementu uziemiającego. Metoda: pomiar R PN-EN 61340-2-3:2002 p. 8.6.3 Elektryczność statyczna - Część 2-3: Metody badań stosowane do wyznaczania rezystancji i rezystywności płaskich materiałów stałych, używanych do zapobiegania gromadzeniu się ładunku elektrostatycznego
Pomiar rezystancji między punktami. Metoda: pomiar Rp-p PN-EN 61340-2-3:2002 p. 8.6.4 Elektryczność statyczna - Część 2-3: Metody badań stosowane do wyznaczania rezystancji i rezystywności płaskich materiałów stałych, używanych do zapobiegania gromadzeniu się ładunku elektrostatycznego
Pomiar rezystancji powierzchniowej. Metoda: pomiar Rs PN-92/E-05203 p. 2.4.1 Ochrona przed elektrycznością statyczną - Materiały i wyroby stosowane w obiektach oraz strefach zagrożonych wybuchem - Metody badania oporu elektrycznego właściwego i oporu upływu
Elektryczność statyczna węży i przewodów rurowych Pomiar rezystancji powierzchniowej. Metoda: pomiar Rs PN-92/E-05203 p. 2.4.7 Ochrona przed elektrycznością statyczną - Materiały i wyroby stosowane w obiektach oraz strefach zagrożonych wybuchem - Metody badania oporu elektrycznego właściwego i oporu upływu
Pomiar rezystancji skrośnej. Metoda: pomiar Rv PN-92/E-05203 p. 2.4.7 Ochrona przed elektrycznością statyczną - Materiały i wyroby stosowane w obiektach oraz strefach zagrożonych wybuchem - Metody badania oporu elektrycznego właściwego i oporu upływu
Pomiar rezystancji w zakresie do 10E11 Ω PN-EN ISO 8031:2010 Węże i przewody z gumy i z tworzyw sztucznych - Oznaczanie właściwości elektrycznych
Urządzenia elektryczne i elektrotechniczne Badanie odporności termicznej na suche gorąco stałe. Metoda bezpośrednia PN-EN 60068-2-2:2002 Badania środowiskowe - Część 2-2: Próby - Próba B: Suche gorąco
Badanie odporności termicznej na zimno. Metoda bezpośrednia PN-EN 60068-2-1:2007 (U) Badania środowiskowe - Część 2-1: Próby - Próby A: Zimno
Badanie odporności na wilgotne gorąco stałe. Metoda bezpośrednia PN-EN 60068-2-78:2007 Badania środowiskowe - Część 2-78: Próby - Próba Cab: Wilgotne gorąco stałe
Testy klimatyczne w zakresie temperatury oraz wilgotności względnej powietrza PB-BT/09 wyd. 4:2010 Badania środowiskowe
Guma i kauczuk termoplastyczny Pomiar twardości metodą n PN-ISO 48:1998 (metoda N) Guma i kauczuk termoplastyczny - Oznaczanie twardości (twardość w zakresie od 10 IRHD do 100 IRHD)
PB-BT/11 wyd. 3:2009 Badania starzenia elastomeru
Maszyny. Wyposażenie elektryczne Próby funkcjonalne. Metoda bezpośrednia PN-EN 60204-1:2006 p. 18.6 Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 1: Wymagania ogólne
Badanie rezystancji izolacji. Metoda: pomiar R PN-EN 60204-1:2006 p. 18.3 Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 1: Wymagania ogólne
Badanie wytrzymałości elektrycznej izolacji. Metoda pośrednia PN-EN 60204-1:2006 p. 18.4 Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 1: Wymagania ogólne
Badanie ciągłości układu połączenia ochronnego. Metoda pośrednia PN-EN 60204-1:2006 p. 18.2 Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 1: Wymagania ogólne
Ciśnienie w instalacjach (w tym maszyn i urządzeń) Pomiar ciśnienia. Metoda: pomiar p PB-BT/20 wyd. 2:2009 Pomiary ciśnień
Siła mechaniczna maszyn i urządzeń Pomiar sił ściskających. Metoda: pomiar F PB-BT/21 wyd. 3:2009 Pomiary sił
Pomiar sił rozciągających. Metoda: pomiar F PB-BT/21 wyd. 3:2009 Pomiary sił
Maszyny dla górnictwa podziemnego. Podziemne maszyny samobieżne. Pojazdy oponowe Siła hamowania hamulców. Metoda: pomiar F PN-EN 1889-1:2006 zał. A Maszyny dla górnictwa podziemnego - Podziemne maszyny samobieżne - Bezpieczeństwo - Część 1: Pojazdy oponowe
PB-BT/22 wyd. 2: 2009 Badania ukł. hamulcowych pojazdów oponowych
Siła uciągu maszyny. Metoda: pomiar F PN-EN 1889-1:2006 zał. A Maszyny dla górnictwa podziemnego - Podziemne maszyny samobieżne - Bezpieczeństwo - Część 1: Pojazdy oponowe
PB-BT/22 wyd. 2: 2009 Badania ukł. hamulcowych pojazdów oponowych
Czas zadziałania hamulców. Metoda pośrednia PN-EN 1889-1:2006 zał. A Maszyny dla górnictwa podziemnego - Podziemne maszyny samobieżne - Bezpieczeństwo - Część 1: Pojazdy oponowe
PB-BT/22 wyd. 2: 2009 Badania ukł. hamulcowych pojazdów oponowych
Prędkość jazdy maszyny. Metoda pośrednia PN-EN 1889-1:2006 zał. A Maszyny dla górnictwa podziemnego - Podziemne maszyny samobieżne - Bezpieczeństwo - Część 1: Pojazdy oponowe
PN-ISO 6014:1999 Maszyny do robót ziemnych - Metody badań prędkości jazdy maszyn
PB-BT/22 wyd. 2: 2009 Badania układów hamulcowych pojazdów oponowych
Droga hamowania maszyny. Metoda bezpośrednia PN-EN 1889-1:2006 zał. A Maszyny dla górnictwa podziemnego - Podziemne maszyny samobieżne - Bezpieczeństwo - Część 1: Pojazdy oponowe
PN-EN ISO 3450:1998 p. 7.6 p.7.7 Maszyny do robót ziemnych - Układy hamulcowe maszyn na kołach z ogumieniem - Układy oraz wymagania dotyczące skuteczności i metody badań
PB-BT/22 wyd. 2: 2009 Badania układów hamulcowych pojazdów oponowych
Skuteczność hamowania hamulców. Metoda bezpośrednia PN-EN 1889-1:2006 zał. A Maszyny dla górnictwa podziemnego - Podziemne maszyny samobieżne - Bezpieczeństwo - Część 1: Pojazdy oponowe
PB-BT/22 wyd. 2: 2009 Badania układów hamulcowych pojazdów oponowych
Siła przyłożona do elementu sterowania hamulcem. Metoda: pomiar F PN-EN 1889-1:2006 zał. A Maszyny dla górnictwa podziemnego - Podziemne maszyny samobieżne - Bezpieczeństwo - Część 1: Pojazdy oponowe
PB-BT/22 wyd. 2: 2009 Badania układów hamulcowych pojazdów oponowych
PN-EN ISO 3450:1998 p. 7.1 Maszyny do robót ziemnych - Układy hamulcowe maszyn na kołach z ogumieniem - Układy oraz wymagania dotyczące skuteczności i metody badań
Maszyny dla górnictwa podziemnego. Podziemne maszyny samobieżne. Lokomotywy szynowe Siła hamowania hamulców. Metoda: pomiar F PN-EN 1889-2:2006 zał. B Maszyny dla górnictwa podziemnego - Podziemne maszyny samobieżne - Bezpieczeństwo - Część 2: Lokomotywy szynowe
PB-BT/23 wyd. 2: 2009 Badania układów hamulcowych lokomotyw szynowych
Siła uciągu maszyny. Metoda: pomiar F PN-EN 1889-2:2006 zał. B Maszyny dla górnictwa podziemnego - Podziemne maszyny samobieżne - Bezpieczeństwo - Część 2: Lokomotywy szynowe
PB-BT/23, wyd. 2: 2009 Badania układów hamulcowych lokomotyw szynowych
Czas zadziałania hamulców. Metoda pośrednia PN-EN 1889-2:2006 zał. B Maszyny dla górnictwa podziemnego - Podziemne maszyny samobieżne - Bezpieczeństwo - Część 2: Lokomotywy szynowe
PB-BT/23, wyd. 2: 2009 Badania układów hamulcowych lokomotyw szynowych
Prędkość jazdy maszyny. Metoda pośrednia PN-EN 1889-2:2006 zał. B Maszyny dla górnictwa podziemnego - Podziemne maszyny samobieżne - Bezpieczeństwo - Część 2: Lokomotywy szynowe
PB-BT/23, wyd. 2: 2009 Badania układów hamulcowych lokomotyw szynowych
Droga hamowania maszyny. Metoda bezpośrednia PN-EN 1889-2:2006 zał. B Maszyny dla górnictwa podziemnego - Podziemne maszyny samobieżne - Bezpieczeństwo - Część 2: Lokomotywy szynowe
PB-BT/23, wyd. 2: 2009 Badania układów hamulcowych lokomotyw szynowych