Główna Nauka

Projekty międzynarodowe zakończone

Europejskie Projekty Badawcze  w których KOMAG uczestniczył od 2004 roku:

6 Program Ramowy

Projekt Zintegrowany VIRTHUALIS -  „Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości i czynnika ludzkiego dla podniesienia bezpieczeństwa”.

Koordynator: Politechnika w Mediolanie.

Głównym celem projektu  VIRTHUALIS było ograniczenie zagrożeń w zakładach produkcyjnych i obiektach magazynowych, poprzez skierowanie do osób zajmujących się praktycznymi zagadnieniami bezpieczeństwa (szkoleniowcy operatorów maszyn i urządzeń, projektanci systemów kontrolno-alarmowych, zespoły szkolące ratowników) systemu, pozwalającego na ocenę wpływu wszelkich modyfikacji technicznych na pracę operatorów, pomocnego osobom zarządzającym w ocenie wpływu ich decyzji na codzienną pracę. Rezultaty: powstanie nowej technologii, opracowanej poprzez połączenie czynnika ludzkiego (HF- Human Factor) i technologii wirtualnej rzeczywistości (VR – Virtual Reality). Innowacyjny charakter technologii opracowanej w ramach projektu VIRTHUALIS polega głównie na nowej wiedzy o czynniku ludzkim, pozwalającej rozwiązywać problemy krytycznego bezpieczeństwa.

KOMAG uczestniczył w realizacji następujących pakietów roboczych:

 • Identyfikacja systemów bezpieczeństwa używanych w przemyśle chemicznym i petrochemicznym.
 • Zdefiniowanie najbardziej użytecznej i powszechnej platformy programowej i sprzętowej do modelowania wirtualnej rzeczywistości.
 • Definicja metodologii czynnika ludzkiego.
 • Opracowanie nowej technologii VIRTHUALIS.
 • Szkolenie.
 • Rozpowszechnianie nowej technologii VIRTHUALIS wśród użytkowników.

Projekt CRAFT – ENHIP - „Opracowanie ergonomicznych instrumentów do operacji biodra. Nowatorskie podejście do projektowania implantów ortopedycznych”.

Koordynator: Instytut  Biomechaniki Politechniki w Walencji.

Głównym rezultatem projektu było opracowanie instrumentarium zarówno dla otwartych operacji biodra jak i dla chirurgii małoinwazyjnej, z uwzględnieniem kryteriów ergonomii dla poprawy warunków pracy chirurgów w czasie przeprowadzania operacji. W trakcie projektowania uwzględniono zarówno kliniczną i mechaniczną funkcjonalność narzędzi, jak i wymagania obecnie obowiązujących standardów.

KOMAG współpracował przy realizacji następujących zadań:

 • Analizy ergonomiczne instrumentów (celem tego zadania jest analiza ergonomii narzędzi chirurgicznych i oznaczenie tych cech, które nie spełniają kryteriów ergonomii).
 • Walidacja nowych ergonomicznych narzędzi w warunkach klinicznych (nowe instrumenty i ulepszone protezy zostaną zastosowane w czasie warsztatów, a ostatecznie do operacji pacjentów, którzy wyrażą zgodę na zastosowanie  nowych narzędzi w czasie ich operacji. Początkowo przeprowadzone zostanie kilka treningów grupowych dla lekarzy chirurgów przy użyciu symulatora. Ostateczna ocena narzędzi dokonana zostanie na sali operacyjnej).

7. Program Ramowy

PROJEKT BADAWCZY i-PROTECT.

Inteligentny system ochrony indywidualnej w szkodliwym środowisku pracy.

Koordynator: Centralny Instytut Ochrony Pracy.

Cele projektu:

 • zintegrowanie w nowym systemie ochrony osobistej najnowocześniejszych materiałów, takich jak: aktywne tkaniny, włókna optyczne, sensory, czujniki, wizualizatory i elementy AR (Augmented Reality),
 • opracowanie nowych materiałów z zastosowaniem nanoinżynierii dla ulepszenia nowo powstającego systemu ochrony osobistej,
 • dostosowanie nowego systemu do wymogów ergonomii celem osiągnięcia idealnej funkcjonalności.

Akcja COST

Projekt COST-356 - EST - „Działania w kierunku wymiernego zdefiniowania transportu o zrównoważonym oddziaływaniu na środowisko”.

Koordynator : Instytut Bezpieczeństwa Transportu INRETS z Francji.

Głównym celem projektu było zintegrowanie europejskiej wiedzy w zakresie oceny środowiskowo zrównoważonych aspektów związanych z polityką i technologiami transportu oraz opracowanie zharmonizowanych metod w celu stworzenia lepszych wskaźników środowiskowych w oparciu o obecnie obowiązujące w Europie. Dodatkowym celem projektu jest promowanie podejścia systemowego do powiązań transportowo-środowiskowych poprzez kreowanie wspólnej płaszczyzny naukowej.

Zadania KOMAG-u:

 • pomiary środowiskowe pyłu zawieszonego w powietrzu,
 • pomiary poziomu hałasu pochodzącego z obiektów przemysłowych i transportu samochodowego,
 • modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza i hałasu,
 • analizy akustyczne,
 • oceny oddziaływania na środowisko.

Fundusz Badawczy Węgla i Stali

PROJEKT M-SMARTGRID

Opracowanie i wdrożenie inteligentnych sieci energetycznych dla górnictwa

Koordynator: AITEMIN - Hiszpania

Zużycie energii jest głównym składnikiem kosztów we wszystkich działaniach urządzeń górniczych. Kosztowne jest także utrzymanie sieci elektroenergetycznych, które projektowane są na dużo wyższe niż to wymagane obciążenia. Na przestrzeni lat, powstało wiele rozwiązań mających służyć obniżeniu zużycia energii w kopalniach.

Projekt M-SmartGrid miał na celu zebranie wszystkich, dotychczas powstałych systemów i ich integracje, a także wdrożenie nowych propozycji i rozwiązań. Podcelami projektu było:

 • Wykonanie dynamicznych modeli kopalnianych sieci elektroenergetycznych z uwzględnieniem lokalnych taryf, ustaw o energetyce oraz regulatorów,
 • Ocena topologii górniczej sieci elektroenergetycznej pod kątem zastosowania satelitarnych odwiertów służących do wzmocnienia obecnej sieci elektroenergetycznej,
 • Zaprojektowanie i wykonanie inteligentnych czujników oraz mierników przystosowanych do pracy w warunkach zagrożenia wybuchem,
 • Rozwój oprogramowania do automatycznego zarządzania siecią elektroenergetyczną (AGM) w warunkach normalnych,
 • Rozwój oprogramowania wspierającego decyzje operatora (DSS) w warunkach niestandardowych oraz awaryjnych ,Integracja systemu i testy odbędą się na terenie jednej z kopalń uczestniczącej w projekcie. Efektem końcowym projektu M-SmartGrid ma być kompletny system służący do zarządzania siecią elektroenergetyczną połączony z siecią czujników i mierników przystosowanych do montażu w warunkach zagrożenia wybuchem, mający na celu zredukowanie zużycia energii przez kopalnię, umożliwiający nadzór nad siecią elektroenergetyczną oraz podnoszący poziom bezpieczeństwa na terenie całej kopalni.

W ramach projektu KOMAG był odpowiedzialny za stworzenie oprogramowania do zarządzania kopalnianą siecią elektroenergetyczną (AGM). Oprogramowanie będzie zapewniało balansowanie obciążeń pomiędzy odbiorcami, integrację powierzchniowej i dołowej sieci elektroenergetycznej, zamawianie energii elektrycznej zgodnie z popytem oraz zwracanie nieużytej energii z powrotem do sieci. Jednocześnie powstał system wspierający decyzję operatora (DSS), który będzie działać równolegle do AGM. DSS będzie uaktywniać się w warunkach nietypowych lub warunkach niebezpiecznych. W pierwszym przypadku DSS zadziała, kiedy wystąpi pojedyncza awaria sieci elektroenergetycznej, lub nastąpi wyższe niż zwykle zużycie energii (np. w przypadku podtopienia fragmentu korytarza i potrzeby włączenia stacji pompujących). W warunkach niebezpiecznych DSS umożliwi detekcję miejsca wystąpienia sytuacji niebezpiecznej, ocenę stanu sieci elektroenergetycznej po wystąpieniu sytuacji niebezpiecznej, ocenę czy dana sytuacja może pociągnąć za sobą dalsze sytuacje niebezpieczne, asystowanie w stopniowym doprowadzeniu sieci do stanu sprzed wystąpienia zagrożenia oraz asystowanie w planowaniu akcji ratunkowych i bezpośrednie wysyłanie raportów/poleceń ekipie ratunkowej.

PROJEKT BADAWCZY INREQ

Zwiększenie poziomu efektywności pracy ratowników i ich bezpieczeństwa, zaangażowanych w działania wysokiego ryzyka, poprzez projektowanie innowacyjnych systemów sprzętu ratowniczego.

Koordynator: Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Głównym celem projektu była poprawa efektywności prowadzenia akcji ratowniczych podczas katastrof w górnictwie podziemnym. Projekt równolegle zakładał osiągnięcie wzrostu poziomu bezpieczeństwa oraz komfortu pracy ratowników. Postawione cele osiągnięto poprzez zaprojektowanie szeregu prototypowych, a także eksperymentalnych urządzeń:

 • lekkiego przenośnika ratowniczego z samojezdną platformą pomocniczą poruszającą się po jego trasie,
 • lekkiej obudowy ratowniczej do zabezpieczania wyrobiska ratowniczego,
 • indywidualnego klimatyzatora do schładzania strefy pracy lub podawania chłodnego powietrza do kombinezonów pracujących ratowników,
 • urządzenia do drążenia skał za pomocą energii strumienia wody,
 • urządzenia do urabiania skały z zastosowaniem małych energii,
 • systemu łączności i transmisji danych zintegrowanego z pomiarem i transmisją danych biometrycznych i atmosferycznych.

Projekt badawczy IAMTECH

Koordynator: AITEMIN Hiszpania

Głównym zadaniem projektu badawczego było podniesienie wydajności drążenia chodników dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii informatycznych, automatyzacji i utrzymania ruchu.

Osiągnięte to zostało  poprzez:

 • podniesienie wydajności maszyn przez skrócenie czasu przeznaczonego na naprawy i konserwację,
 • skrócenie czasu cyklu pracy przez dostęp do nowych technologii i umożliwienie wykonywania w tym samym czasie czynności dotychczas wykonywanych oddzielnie.

Zadania projektu zrealizowane przez KOMAG:

-    WP1. Przegląd aktualnego stanu wiedzy i polityki w dziedzinie:

 • Technologie utrzymania ruchu
 • Technologie automatyzacji
 • Czynnik ludzki i ergonomia w projektowaniu i serwisie

-    WP2. Zdefiniowanie potrzeb i szczegółowa specyfikacja:

 • Warunki pracy
 • Specyfikacja systemu kontroli
 • Potrzeby sprzętowe i energetyczne
 • Specyfikacja wymogów ergonomicznych interfejsu użytkownika
 • Wstępne wymogi dyrektywy ATEX
 • Specyfikacja dotycząca oprogramowania i aplikacji programowych.

W tym pakiecie głównym realizatorem  był KOMAG, na którym spoczywało zadanie opracowania specyfikacji przenośnego osobistego interfejsu użytkownika z uwzględnieniem wymogów wydajności systemu, jak również wymogów czynnika ludzkiego i ergonomii.

-    WP.6 Zarządzanie danymi. Głównym celem tego pakietu było opracowanie właściwej bazy danych i systemu zarządzania danymi.
-    WP.10 Testy in-situ. Testy działania systemu w warunkach rzeczywistych miały zintegrować wszystkich użytkowników systemu poprzez łącza internetowe z wykorzystaniem infrastruktury komunikacyjnej, poczynając od działań prowadzonych w podziemiach kopalń, poprzez służby utrzymania ruchu aż do producentów i konstruktorów maszyn.

Projekt badawczy NEMAEQ - „Nowe kierunki mechanizacji i automatyzacji maszyn i urządzeń ścianowych i chodnikowych”.

Koordynator – DSK Deutsche Steinkohle

Strategicznym celem projektu było opracowanie pełnej automatyki urządzeń ścianowych. Obejmuje to opracowanie oprogramowania do konstruowania narzędzi urabiających z ostrzami o minimalnym stopniu zużycia i minimalnych postojach maszyn. Nowe konstrukcje organu urabiającego poprawią stopień obciążenia narzędzi urabiających (ostrzy) oraz zmniejszą ilość wytwarzanego pyłu w czasie wydobycia węgla. Nowoczesne metody obsługi i planowanych remontów wydłużą czas pracy urządzeń ścianowych i chodnikowych. Efektem realizacji projektu będzie znaczna poprawa wydajności wydobycia w europejskich kopalniach.

Zadania KOMAG-u:

 • przegląd technologii oraz specyfikacji potrzeb sprzętowych i programowych dla celów realizacji dalszych zadań,
 • analiza kompleksu ścianowego pod kątem wyznaczenia parametrów podlegających monitorowaniu,
 • analiza systemów transmisji danych pod kątem zastosowania w budowanym systemie,
 • opracowanie graficznego interfejsu wizualizacji,
 • opracowanie algorytmów przetwarzania danych procesowych na podstawie poszczególnych parametrów,
 • testowanie systemu wizualizacji i monitorowania na wybranej kopalni.

Projekt badawczy ADRIS. Inteligentny układ drążenia chodników.

Koordynator: AITEMIN.

Głównym celem projektu było opracowanie nowatorskiego, w pełni zautomatyzowanego, samosterującego, bardziej wydajnego systemu prowadzenia robot przygotowawczych, niezbędnych do uzyskania dostępu do złóż węgla.

KOMAG  uczestniczył w realizacji następujących zadań:

 • projektowanie sekwencji roboczych urabiania,
 • określenie czynników ergonomii, zdrowia i bezpieczeństwa,
 • projektowanie i ulepszanie maszyn i urządzeń,
 • automatyzacja, kontrola, optymalizacja,
 • testy poligonowe – wszyscy uczestnicy konsorcjum będą testować w warunkach kopalnianych systemy sterowania maszynami opracowane w trakcie realizacji projektu.

Projekt badawczy MINTOS. Zwiększenie niezawodności transportu w kopalniach.

Koordynator: MRSL  Mine Rescue Service.

Projekt był ukierunkowany na udoskonalenie, pod względem niezawodności i bezpieczeństwa, systemów transportowych w górnictwie. Cel zostanie osiągnięty dzięki zastosowaniu alternatywnych źródeł energii, zaawansowanych technik diagnostycznych, udoskonalenie systemów monitorowania, redukcję zagrożeń zdrowotnych oraz redukcję zagrożeń pożarowych.

KOMAG  uczestniczył w realizacji następujących  pakietów roboczych:

 • udoskonalony system przeciwpożarowy w kopalnianych systemach transportowych,
 • zaawansowane pomoce do planowania organizacji i szkoleń w zarządzaniu bezpieczeństwem transportu,
 • skuteczny monitoring i kontrola zagrożeń zdrowotnych związanych z transportem,
 • instalacja pilotażowa i próby terenowe. W wybranych kopalniach zostanie zainstalowany próbny system planowania i monitorowania transportu i odbędą się próby w warunkach dołowych.

PROJEKT BADAWCZY EMIMSAR.

Interaktywne wspomaganie informacją serwisantów maszyn, mające na celu poprawę warunków pracy i bezpieczeństwa, z zastosowaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości.

Koordynator: AITEMIN, Hiszpania

Głównym celem projektu było poprawienie warunków pracy i bezpieczeństwa górników, w szczególności ślusarzy maszynowych, podczas prowadzenia napraw i prac serwisowych, poprzez zastosowanie technologii informatycznej rozszerzonej rzeczywistości.

KOMAG uczestniczył w realizacji następujących pakietów roboczych:

 • opracowanie lub dostosowanie  odpowiedniego sprzętu komputerowego,
 • rozbudowanie opartego na wiedzy systemu utrzymania ruchu i przystosowanie do rozszerzonej rzeczywistości,
 • opracowanie oprogramowania i narzędzi,
 • pilotowe i pokazowe wdrożenie systemów rozszerzonej rzeczywistości,
 • rozpowszechnianie i transfer technologii.

PROJEKT BADAWCZY  MINFIREX.

Minimalizacja ryzyka oraz redukcja oddziaływania ognia oraz niebezpieczeństwa wybuchu w kopalniach węgla kamiennego.

Koordynator: Deutsche Montan Technologie, Niemcy

W tym projekcie KOMAG jest liderem Pakietu 4, którego celem jest opracowanie aktywnego systemu  zapobiegającego propagacji ognia i eksplozji spowodowanych nadmierną koncentracją metanu i pyłu węglowego w miejscach niebezpiecznych, takich jak czoła wyrobisk korytarzowych, przesypy, zbiorniki.


Projekty typu LEONARDO

PILOTOWY PROJEKT OSTEOFORM.

E-nauczanie dla chirurgów ortopedów i inżynierów biomechaników o postępowaniu w przypadkach złamań.

Koordynator: IBV Instituto de Biomecanica de Valencia, Hiszpania

Zadania KOMAG-u:

 • identyfikacja potrzeb szkoleniowych poprzez ankietowanie grup ekspertów tj. chirurgów ortopedów oraz producentów instrumentarium chirurgicznego,
 • współuczestnictwo w definiowaniu zawartości materiałów szkoleniowych,
 • tłumaczenie treści kursów utworzonych w ramach wcześniejszych projektów europejskich,
 • współuczestnictwo w walidacji kursu pilotowego poprzez określenie docelowych grup szkoleniowych (studentów).

PROJEKT LAPFORM

Internetowy kurs kształcenia zawodowego w dziedzinie przestrzegania zasad ergonomii w laparoskopii przez chirurgów oraz projektantów narzędzi chirurgicznych.

Koordynator: Instytut Biomechaniki Politechniki w Walencji

Projekt LapForm to projekt  realizowany w ramach programu sektorowego LEONARDO DA VINCI będącego częścią Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Celem programu Leonardo było:

 • Wspieranie uczestników kształcenia i doskonalenia zawodowego w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji mających na celu ułatwienie rozwoju osobistego.
 • Wspieranie udoskonalania jakości i innowacyjności w systemach, instytucjach i praktykach w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego.
 • Zwiększenie atrakcyjności szkolenia i kształcenia zawodowego oraz mobilności pracujących praktykantów.

Głównym zadaniem realizowanym w Komag-u było przygotowanie materiałów szkoleniowych. W tym celu zastosowano narzędzia i metody wirtualnego prototypowania. Ocenę obciążeń układu mięśniowo szkieletowego chirurgów oparto na metodzie przechwytywania ruchu (ang. Motion Capture). Ponadto Instytut Techniki Górniczej KOMAG aktywnie uczestniczył w zadaniach których celem była identyfikacja potrzeb i oczekiwań docelowej grupy odbiorców oraz w definiowaniu innowacyjnych systemów szkoleniowych. Do pozostałych zadań należało opracowanie polskiej wersji językowej opracowywanego kursu szkoleniowego.

Projekty Erasmus+:

PROJEKT Train4OrthoMIS

Internetowe szkolenie zawodowe na temat ergonomii w małoinwazyjnych ortopedycznych zabiegach chirurgicznych

Koordynator: Instituto de Biomecanica de Valencia

Głównym celem projektu jest opracowanie materiałów szkoleniowych w zakresie ergonomii prowadzenia zabiegów ortopedycznych, w obrębie stawu biodrowego oraz kręgosłupa, za pomocą technik małoinwazyjnych. Materiały szkoleniowe będą udostępniane poprzez kurs internetowy. Uczestnicy kursu pozyskają wiedzę z zakresu profilaktyki zapobiegania skumulowanym mikrourazom układu mięśniowo-szkieletowego, będących skutkiem długotrwałych przeciążeń, wynikających z nieergonomicznego sposobu pracy. Kurs będzie uzupełniony materiałami multimedialnymi. W skład konsorcjum projektu wchodzą instytuty badawcze z Polski, Hiszpanii oraz Niemiec.