Główna Nauka Przydatne linki

Przydatne linki

Rada Główna Instytutów Badawczych

Instytuty badawcze są reprezentowane przez Radę Główną Instytutów Badawczych, która składa się z 31 przedstawicieli  wybieranych w wyborach demokratycznych co trzy lata. Od 2010 r. działa Rada Główna IB VII kadencji.
Celem działalności Rady Głównej jest: reprezentowanie jednostek w kontaktach z władzami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami gospodarczymi, współdziałanie z rządowymi i pozarządowymi organami realizującymi politykę naukowo-techniczną, określanie wspólnych problemów środowiska instytutów badawczych i oddziaływanie na życie publiczne w celu rozwiązywania tych problemów.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich.
Misją PARP jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji.

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK) od 1999 roku działa przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN.
Wszystkie działania KPK koncentrują się na realizacji głównego celu jakim jest zwiększanie polskiego udziału w programach ramowych - kluczowym instrumencie finansowania badań Wspólnoty i realizowania europejskiej polityki naukowo-badawczej. KPK ściśle współpracuje z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim oraz kluczowymi partnerami polskimi i zagranicznymi z obszaru B+R.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Realizuje zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu.
Obecnie działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. 2010, Nr 96 poz. 616). Wprowadzona jesienią 2010 roku reforma nauki pozwoliła Centrum na większą swobodę w dysponowaniu środkami finansowymi, w ramach strategicznego programu badań.
Działalność Centrum finansowana jest ze środków skarbu państwa oraz funduszy Unii Europejskiej.


Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani użytkowanie.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Nauka

W serwisie zawarte są między innymi informacje na temat polityki naukowej państwa, innowacyjności, stypendiów ministra, finansowania współpracy z zagranica i programów międzynarodowych, a także sukcesów polskich naukowców w kraju i za granicą.

Bazy OPI

Zadaniem OPI jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej. Ośrodek posiada zbiory, które mogą być wykorzystane do kreowania polityki naukowej i innowacyjnej państwa oraz do sporządzania analiz i statystyk. Realizowane w OPI prace związane są z dostosowaniem norm obowiązujących w kraju, w zakresie informacji naukowej, do norm i standardów Unii Europejskiej.

  • Baza Nauka Polska - zawartość bazy: INSTYTUCJE, LUDZIE NAUKI, PRACE NAUKOWE (SYNABA), KONFERENCJE NAUKOWE, PROJEKTY BADAWCZE MNiSW
  • Baza Polskie Technologie - serwis mający na celu ułatwienie komunikacji pomiędzy środowiskiem naukowym, a organizatorami przedsięwzięć biznesowych opartych na zaawansowanych technologiach i wymagających wsparcia w postaci profesjonalnego zaplecza naukowo-badawczego.
  • Baza Aparatury Badawczej - jest projektem, który ma na celu utworzenie ogólnodostępnej bazy gromadzącej informacje o zasobach badawczych jednostek naukowych w celu ich popularyzacji dla szerokiego grona potencjalnych użytkowników zarówno w sektorze naukowym jak i przemysłowym.