Główna Oferta Ekspertyzy i rzeczoznawstwo

Rzeczoznawstwo

  • Instytut Techniki Górniczej KOMAG został wskazany jako Rzeczoznawca do spraw ruchu zakładu górniczego w grupie XI - obudowy zmechanizowane i posiada upoważnienie wydane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (Decyzja nr GPO.911.15.2016 z dn. 21 grudnia 2016 r.) w zakresie wydawania opinii o możliwości stosowania różnych typów obudów zmechanizowanych w jednej ścianie, uwzględniającej zarówno parametry techniczne obudów, jak i warunki górniczo-geologiczne danego pola ścianowego (§ 440 ust. 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych Dz.U. z 2002 r. Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.)
  • Instytut Techniki Górniczej KOMAG został wskazany jako Rzeczoznawca do spraw ruchu zakładu górniczego w:

- grupie Ia - maszyny wyciągowe - część mechaniczna - w zakresie czynności określonych w § 457 ust.3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. z 2002 r. Nr 139, poz. 1169 z późniejszymi zmianami)  oraz w punktach 5.16.4.1., 5.16.4.5., 5.16.4.7., 5.16.5.15 podpunkt 1), 5.16.5.16. podpunkt 2) i 5.16.5.17. podpunkt 6) załącznika nr 4 do ww. rozporządzenia,

- grupie VI - koła linowe- w zakresie czynności określonych w § 457 ust.3 rozporządzenia.

i posiada upoważnienie wydane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (Decyzja nr GEM.480.11.2013 z dn. 26 czerwca 2013 r.)