Główna Oferta Modelowanie i ergonomia Analizy ergonomiczne
 • analizy_baner1.jpg
 • analizy_baner2.jpg
 • analizy_baner3.jpg
 • analizy_baner4.jpg

Analizy ergonomiczne

OPIS

Analizy ergonomiczne pozwalają na ocenę jakości ergonomicznej maszyn oraz stanowisk pracy. Oferujemy analizy w zakresie obowiązujących wymagań dotyczących:

 • prawidłowego rozmieszczenia elementów sterowniczych; uwzględniona zostaje strefa wygody oraz strefa zasięgu (zgodnie z PN-EN ISO 6682:2009E),

Strefy wygody i zasięgu w odniesieniu do elementów sterowniczych.
Analiza dla przypadku dwóch i jednego manipulatora; model 95. centylowy


Strefa wygody (oznaczona zielonym kolorem) i strefa zasięgu (oznaczona żółtym kolorem) w odniesieniu do elementów sterowniczych

 • prawidłowego rozmieszczenia wskaźników, z uwagi na pole widzenia operatora maszyny (zgodnie z PN-EN 894-1),
 • odpowiedniego pola widzenia (zgodnie z PN-EN 894-1) podczas wykonywania czynności operatorskich.

Wyznaczony zostaje także współczynnik dyskomfortu, który pozwala zidentyfikować czy wykonywanie poszczególnych czynności odbywa się w warunkach wygody pracownika oraz czy potencjalnie mogą one spowodować dolegliwości i choroby jego układu mięśniowo-szkieletowego.


Współczynnik dyskomfortu określony dla nóg i ramion kierowcy lokomotywy podczas jazdy do tyłu: a) współczynnik dyskomfortu nóg kierowcy lokomotywy – model 95. centylowy, b) współczynnik dyskomfortu ramion kierowcy lokomotywy – model 95. centylowy

Przeprowadzenie analiz ergonomicznych wymaga dysponowania trójwymiarowym modelem badanego obiektu (maszyny, stanowiska pracy). Taki model można utworzyć zarówno dla obiektu, który już fizycznie istnieje, jak i dla obiektu, który jest w fazie projektowania (jest opisany dokumentacją konstrukcyjną). Dlatego prezentowane analizy ergonomiczne mogą zostać przeprowadzone:

 • w ramach diagnozy ergonomicznej – w celu oceny jakości ergonomicznej rzeczywistych maszyn i stanowisk pracy oraz dostarczenie wskazań, czy i jakie istnieją nieprawidłowości w zakresie spełnienia wymagań ergonomicznych,
 • w ramach projektowania – aby zagwarantować, że rozwiązanie konstrukcyjne danego obiektu zostanie opracowane z uwzględnieniem wymagań ergonomicznych.

Oferujemy realizację analiz ergonomicznych:

 • z zastosowaniem trójwymiarowych modeli obiektów otrzymanych od klienta,
 • z zastosowaniem trójwymiarowych modeli obiektów, które opracujemy, na podstawie dokumentacji dostarczonej przez klienta.

Zapraszamy klientów przemysłowych do korzystania z naszych usług, jak również partnerów naukowych do współpracy w ramach projektów i przedsięwzięć naukowo-badawczych.

ZALETY ROZWIĄZANIA

 • Możliwość zaprojektowania obiektów spełniających obowiązujące wymagania ergonomiczne. W myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć”: przeprowadzenie analizy ergonomicznej na etapie projektowania maszyn i stanowisk pracy jest zdecydowanie tańszym rozwiązaniem niż konieczność późniejszego korygowania maszyn i stanowisk pracy, z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości dotyczące ich jakości ergonomicznej.
 • Możliwość identyfikacji nieprawidłowości ergonomicznych w konstrukcji istniejących obiektów oraz wyboru odpowiedniej koncepcji ich usunięcia. Analiza ergonomiczna pozwala określić, czy i jakie niedopełnienie wymagań ergonomicznych zaistniało w istniejącym obiekcie. Ponadto pozwala w środowisku komputerowym zbadać i porównać warianty rozwiązań mających na celu skorygowanie zaistniałej sytuacji.
 • Możliwość przeprowadzenia analizy ergonomicznej bez konieczności pozyskania od klienta gotowych modeli badanego obiektu. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie tworzenia trójwymiarowych modeli obiektów (w tym złożonych maszyn i systemów) na podstawie rysunkowej dokumentacji konstrukcyjnej i/lub rejestracji fotograficznej.

WDROŻENIA

Metoda opracowana w Laboratorium Metod Modelowania i Ergonomii z powodzeniem stosowana jest w procesie projektowania nowych rozwiązań konstrukcyjnych, jak i podczas modernizacji istniejących konstrukcji. Metoda jest standardowo stosowana we wszystkich nowych rozwiązaniach maszyn samojezdnych  projektowanych w ITG KOMAG.

PUBLIKACJE

 • MICHALAK D.: Ocena rozwiązań konstrukcyjnych maszyn i urządzeń górniczych w świetle kryterium ergonomicznego. Mechanik 2013 nr 7 s. 393-401, ISSN 0025-6552.
 • SZEWERDA K., WOŁCZYK W., TOKARCZYK J., MICHALAK D.: Odtwarzanie relacji człowiek - maszyna - środowisko w wirtualnym środowisku pracy. Masz. Gór. 2013 nr 4 s. 3-9, ISSN 0209-3693.
 • PIECZORA E., MICHALAK D., TOKARCZYK J., SUFFNER H., BUDZYŃSKI Z.: Poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania kopalnianej kolei podziemnej efektem współpracy ITG KOMAG i firmy Energo-Mechanik sp. z o.o. Materiały na konferencję: XXII Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2013, Kraków, 18-22 lutego 2013 s. 1-10
 • WINKLER T., TOKARCZYK J., MICHALAK D.: Safety related engineering tasks in the lifecycle of mining machinery and equipment. Materiały na konferencję: 23rd World Mining Congress, Montreal, 11-15 August 2013 s. 9 nienumerowanych, ISBN 978-1-926872-15-5.
 • MICHALAK D., ROZMUS M., WINKLER T.: Shaping of working conditions using ICT technology. Handbook of Loss Prevention Engineering, vol. 1, Edited by Joel M. Haight, Viley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim 2013 s. 423-443; 1,30 ark. wyd., ISBN 978-3-527-32995-3.
 • WINKLER T., TOKARCZYK J., MICHALAK D.: Virtual working environment. Handbook of Loss Prevention Engineering, vol. 1, Edited by Joel M. Haight, Viley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim 2013 s. 393-421; 1,80 ark. wyd., ISBN 978-3-527-32995-3.
 • WINKLER T., DUDEK M., CHUCHNOWSKI W., MICHALAK D., TOKARCZYK J.: Kształtowanie bezpiecznych warunków pracy podwieszonych i spągowych kolejek podziemnych. Materiały na konferencję: XX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2011, Kraków, 21-25 lutego 2011 s. 1165-1174.
 • WINKLER T., MICHALAK D., JASZCZYK Ł.: The use of visualization of risk factors in creation of work safety. Materiały na konferencję: MPES 2009, Eighteenth International Symposium on Mine Planning & Equipment Selection, Banff, Alberta, Canada, November 16-19, 2009. Int. J. Min. Reclam. Environ. 2009 nr Special Issue s. 834-842.
 • WINKLER T., MICHALAK D.: Partycypacyjny tryb planowania montażu maszyn górniczych pod ziemią. Prz. Mech. 2009 nr 7-8 s. 50-54.