Główna Oferta Modelowanie i ergonomia MINOS - Interaktywny System Wspomagania Procesów Szkoleniowych
  • min_baner1.jpg
  • min_baner2.jpg
  • min_baner3.jpg
  • min_baner4.jpg

MINOS

OPIS

System MINOS to zestaw interaktywnych aplikacji szkoleniowych usprawniających proces przekazywania wiedzy . Oferowane rozwiązanie ma charakter uniwersalny i może być dostosowane do potrzeb odbiorcy.  Interaktywne aplikacje przyjmują postać gier, w których zadaniem użytkownika – szkolonego jest wykonywanie szeregu zadań związanych z przyszłym lub aktualnym miejscem pracy. Gry w szczególności mogą przyjąć jeden z następujących modeli:

- „interaktywny spacer” – szkolony instruowany jest w zakresie poprawnych i wymaganych zachowań oraz czynności np. na terenie zakładu pracy lub w drodze na miejsce realizacji powierzonych zadań,

- „lokalizator zagrożeń” – zadaniem szkolonego jest wskazywanie w prezentowanych scenach obiektów, obszarów i sytuacji niezgodnych z przepisami lub stanowiących potencjalne zagrożenie dla pracownika,

- „wykonaj poprawnie” – uczestnik szkolenia  zostaje postawiony przed koniecznością wyboru poprawnego wariantu wykonywania poszczególnych czynności; skutki podjętych decyzji są prezentowane w formie animacji komputerowej. Poprawne wykonanie czynności pozwala na kontynuowanie zadania, natomiast błędne decyzje skutkują przerwaniem realizowanego zadania i prezentacją skutków tych decyzji.

ZALETY SYSTEMU

  • Podstawową zaletą oferowanych rozwiązań jest zapewnienie interakcji z użytkownikiem, co gwarantuje wzrost zaangażowania w proces szkolenia. Dodatkowo oferowane rozwiązania przygotowywane są w oparciu o materiały zarejestrowane w konkretnym zakładzie, miejscu pracy co dodatkowo podnosi walory edukacyjne – prezentowane filmy i zdjęcia nie mają charakteru ogólnych rozważań - dotyczą konkretnych stanowisk pracy.
  • Gry szkoleniowe pozwalają na realistyczne odwzorowanie warunków, w jakich szkolony realizuje obowiązki zawodowe. Sprawia to, że przekazywana wiedza staje się łatwiej przyswajalna, a weryfikacja jej praktycznego przyswojenia przez pracownika jest bardziej skuteczna.

WDROŻENIA

Gra szkoleniowa obejmująca proces dydaktyczny oraz testowy nowo przyjętych pracowników, w zakresie poruszania się na terenie zakładu pracy – stosowana w KWK Brzeszcze.

Gra szkoleniowa obejmująca proces dydaktyczny oraz testowy nowo przyjętych pracowników, w zakresie poruszania się na terenie zakładu pracy - na powierzchni oraz w podziemiu kopalni,- stosowana w Zakładzie Górniczym Janina.

PUBLIKACJE

  • WOŁCZYK W., JASZCZYK Ł., MICHALAK D.: Narzędzia informatyczne rozpowszechniające znajomość przepisów regulujących bezpieczne warunki pracy. Mechanik 2014 nr 7 s. 721-728, ISSN 0025-6552
  • MICHALAK D., ROZMUS M., LESISZ R., JASZCZYK Ł.: Interaktywne formy kształtowania bezpieczeństwa pracy w górnictwie. KOMTECH 2010, Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo - Efektywność - Niezawodność, Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2010 s. 163-169.