Główna Oferta

Operaty wodno-prawne

Operat Wodnoprawny stanowi dokumentacja techniczna, która dołączana jest do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

 • szczególne korzystanie z wód;
 • regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody;
 • wykonanie urządzeń wodnych;
 • rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód;
 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
 • piętrzenie wody podziemnej;
 • gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych;
 • odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych;
 • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
 • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1.);
 • gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów;
 • wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót;
 • wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie.

Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne z dn. 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2001, Nr 115, poz. 1229) operat sporządza się w formie opisowej i graficznej.

Część opisowa operatu zawiera:

 1. oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu;
 2. wyszczególnienie:
  1. celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,
  2. rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
  3. stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli,
  4. obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich;
 3. charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym;
 4. ustalenia wynikające z warunków korzystania z wód regionu wodnego;
 5. określenie wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne;
 6. planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach;
 7. informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.


Część graficzna operatu zawiera:

 1. plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem nieruchomości wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu;
 2. zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń;
 3. schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych;
 4. schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.

Do uzyskania operatu wodnoprawnego zobligowane są przedsiębiorstwa:

 • przemysłu energetycznego,
 • przemysłu chemicznego,
 • przemysłu mineralnego,
 • przemysłu związanego z rolnictwem i hodowlą,
 • przemysłu budowlanego (m.in. budowy dróg),
 • hutnictwa i przemysłu metalurgicznego,
 • gospodarki odpadami,
 • gospodarki wodnej,

a także wszystkie inne, które ze względu na swoją działalność podlegają przepisom związanym z korzystaniem z wód tj. Ustawom: Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627) i Prawo Wodne (Dz. U. 2001, Nr 115, poz. 1229).