Główna Oferta Pozostała oferta badawcza

Pozostała oferta badawcza

Rzeczoznawstwo

  • Instytut Techniki Górniczej KOMAG został wskazany jako Rzeczoznawca do spraw ruchu zakładu górniczego w grupie XI - obudowy zmechanizowane i posiada upoważnienie wydane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (Decyzja nr GPO.911.15.2016 z dn. 21 grudnia 2016 r.) w zakresie wydawania opinii o możliwości stosowania różnych typów obudów zmechanizowanych w jednej ścianie, uwzględniającej zarówno parametry techniczne obudów, jak i warunki górniczo-geologiczne danego pola ścianowego (§ 440 ust. 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie  bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych Dz.U. z 2002 r. Nr 139, poz. 1169 z późn. zm.)
  • Instytut Techniki Górniczej KOMAG został wskazany jako Rzeczoznawca do spraw ruchu zakładu górniczego w:

-       grupie Ia - maszyny wyciągowe - część mechaniczna - w zakresie czynności określonych w § 457 ust.3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz.U. z 2002 r. Nr 139, poz. 1169 z późniejszymi zmianami)  oraz w punktach 5.16.4.1., 5.16.4.5., 5.16.4.7., 5.16.5.15 podpunkt 1), 5.16.5.16. podpunkt 2) i 5.16.5.17. podpunkt 6) załącznika nr 4 do ww. rozporządzenia,

-       grupie VI - koła linowe- w zakresie czynności określonych w § 457 ust.3 rozporządzenia.

i posiada upoważnienie wydane przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (Decyzja nr GEM.480.11.2013 z dn. 26 czerwca 2013 r.)

 

Ocena stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej

ITG KOMAG uczestniczył w realizacji oceny stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej przeprowadzanej zgodnie z Załącznikiem  nr 4 do Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. (Dz.U. 2017 poz. 1118 – od 1 lipca 2017 r. – wcześniej na podstawie Rozporządzenia  Ministra Gospodarki z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. 2010 Nr 126 poz. 855 zmieniający Dz.U. 2002 Nr 139, poz. 1169) w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych, tj. w:

  • przeglądach technicznych,
  • badaniach technicznych

a także przeprowadza badania wskazanych sekcji w akredytowanym Laboratorium ITG KOMAG.

 

Ekspertyzy

Specjaliści zatrudnieni w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG, wykazujący bogate doświadczenie i wysoki poziom wiedzy merytorycznej opracowują opinie i ekspertyzy techniczne z zakresu działalności Jednostki, takie jak:

  • oceny związane m.in. z oceną stanu technicznego maszyn,  możliwościami zastosowania określonych maszyn i urządzeń, przyczyn awarii obiektów technicznych,
  • raporty (oceny) oddziaływania na środowisko,
  • analizy akustyczne obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej,
  • programy ochrony środowiska i plany gospodarki odpadami.