Główna Zamówienia publiczne Na sprzedaż Przetarg ofertowy na najem pomieszczeń biurowych i garażu zlokalizowanych w Gliwicach i Mysłowicach

Przetarg ofertowy na najem pomieszczeń biurowych i garażu zlokalizowanych w Gliwicach i Mysłowicach

Instytut Techniki Górniczej

KOMAG

z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Pszczyńskiej 37

 

ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na najem pomieszczeń biurowych i garażu zlokalizowanych w Gliwicach przy ulicy Łużyckiej 16 oraz lokali biurowych, zlokalizowanych Mysłowicach przy ulicy Powstańców 19 A

 

GLIWICE

 

Budynek biurowy IV piętrowy bez windy:

III piętro:

- pokój nr 304 o powierzchni użytkowej 10,00 m²

Cena wywoławcza czynszu najmu: 17,80 zł/m² netto.

 

Oprócz czynszu najmu Najemcę obowiązują poniższe opłaty:

- kaucja zabezpieczająca w wysokości 3-krotnego czynszu brutto,

- za zużycie energii elektrycznej – dystrybucja i sprzedaż, energii cieplnej – za zamówioną i zużytą moc cieplną, wodę i odprowadzenie ścieków, usługę oczyszczania ścieków ponadnormatywnych oraz wywóz odpadów komunalnych – proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.

- garaż samochodowy nr 10 o powierzchni użytkowej 17,14 m²

Cena wywoławcza czynszu najmu: 200,00 zł/miesiąc netto.

 

MYSŁOWICE

 

Budynek biurowy I piętrowy:

Parter:

- pokój nr 7 o powierzchni użytkowej 17,05 m²

- pomieszczenia na parterze z osobnym wejściem o łącznej powierzchni użytkowej 67,19 m².

Cena wywoławcza czynszu najmu: 20,80 zł/m² netto.

 

I piętro:

- pokój nr 18 o powierzchni użytkowej 13,17 m²,

- pokój nr 19 o powierzchni użytkowej 28,79 m²,

- pokój nr 20 o powierzchni użytkowej 32,34 m²,

- pokój nr 21 o powierzchni użytkowej 23,86 m²,

- pokój nr 22 o powierzchni użytkowej 13,01 m².

Cena wywoławcza czynszu najmu: 19,00 zł/m² netto.

 

Oprócz czynszu najmu Najemcę obowiązują poniższe opłaty:

- kaucja zabezpieczająca w wysokości 3-krotnego czynszu brutto,

- za zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i odprowadzenie ścieków, oraz wywóz odpadów komunalnych ryczałtem – proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

złożenie oferty w zamkniętej kopercie w siedzibie Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach przy ulicy Pszczyńskiej 37, pokój nr 105 na parterze, w terminie do dnia 17.10.2017 roku do godziny 15.00.

Oferty z ceną niższą niż cena wywoławcza będą nieważne.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2017 roku o godz. 11.00 w siedzibie Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach przy ulicy Pszczyńskiej 37 w sali konferencyjnej zlokalizowanej w holu na parterze budynku.

 

Oferta powinna zawierać:

  • Dane oferenta: nazwę (imię i nazwisko), adres, NIP, Regon, kopię KRS (dla oferentów, dla których wpis do KRS-u jest obowiązkowy) lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej, adres do korespondencji oraz telefon kontaktowy,
  • Informację o rodzaju planowanej działalności w danym lokalu,

  • Oferowaną stawkę czynszu,

  • Oświadczenie, o zapoznaniu się z warunkami postępowania przetargowego i trybie zawarcia umowy,

  • Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę.

 

Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu terminu z przedstawicielem właściciela nieruchomości, telefon kontaktowy: 32/237 45 47.

 

Oferent, który wygrał przetarg i nie stawi się w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przetargu i nie zawrze umowy, traci prawo wynikające z wygranego przetargu.

W powyższym przypadku, Wynajmujący zawrze umowę najmu z oferentem, który złożył drugą co do wartości najkorzystniejszą ofertę.

 

Wynajmujący zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach przy ulicy Pszczyńskiej 37, pokój nr 105 na parterze, telefon: 32/23 74 547.