Główna Wydawnictwa Maszyny Górnicze Aktualny numer Maszyny Górnicze 4/2011 (128)

Maszyny Górnicze 4/2011 (128)

Metoda numerycznej mechaniki płynów w projektowaniu maszyn i urządzeń górniczych
GICALA B., TUREWICZ A.

Metoda samoorganizacji roju w monitorowaniu i sterowaniu urządzeń w warunkach wyrobisk podziemnych
STANKIEWICZ K.

Komputerowe wspomaganie oceny stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej w aspekcie obowiązujących przepisów
JENCZMYK D., ROGALA-ROJEK J., PIECHA A.

System diagnostyczny ładowarki bocznie wysypującej bazujący na iskrobezpiecznej magistrali CAN
STANKIEWICZ K., JURA J., BARTOSZEK S., JAGODA J.

Badania stanowiskowe górniczego napędu spalinowego
DOBRZANIECKI P.

Analiza porównawcza zastosowania napędu synchronicznego i asynchronicznego w górniczych lokomotywach akumulatorowych
BUDZYŃSKI Z., POLNIK B., GĄSIOR T.

Efektywne wykorzystywanie energii elektrycznej w systemach zasilania kopalń węgla
MISZANSKIJ J.A

Repozytorium zdarzeń wypadkowych jako innowacyjna forma upowszechniania bezpiecznych metod pracy w górnictwie
MICHALAK D., LESISZ R., JASZCZYK Ł., ROZMUS M.

 

 


 

 

GICALA B., TUREWICZ A.

Metoda numerycznej mechaniki płynów w projektowaniu maszyn i urządzeń górniczych

Computational fluid dynamics method for designing of mining machines and equipment

W artykule zawarto, przegląd metod modelownia numerycznego przepływów (CFD) jako narzędzia wspomagającego projektowanie maszyn i urządzeń w tym dla górnictwa. Omówienie fizycznych modeli wymiany pędu ciepła i masy zilustrowano przykładami zastosowania obliczeń CFD między innymi w projektowaniu filtrów wodnych, systemu wentylacyjnego wyrobisk kopalnianych oraz układu zraszania kombajnów ścianowych.

 

 

The short review of computational fluid dynamics techniques for flow simulation as a CAD tool for mining machines and systems development is presented in this chapter. A brief discussion of physical models of momentum, mass and heat transfer is supported by examples of using them in CFD calculations for filters for water cleaning, mine ventilation systems and sprinkle systems of long-wall shearer.

STANKIEWICZ K.

Metoda samoorganizacji roju w monitorowaniu i sterowaniu urządzeń w warunkach wyrobisk podziemnych

Method of self-organisation of cluster in monitoring and control of machines in conditions of underground working

Najbardziej oczekiwanymi cechami współczesnych systemów sterowania i monitoringu są: prostota instalacji, programowania i serwisu, niski koszt i wysoka niezawodność, elastyczność i wszechstronność zastosowań oraz zgodność z wymaganymi standardami norm europejskich. Oczekiwania te znajdują też swój wyraz w celach nakreślonych w programach badawczych Unii Europejskiej – jeden z celów zawartych w 7 Programie Ramowym zakłada rozwój systemów adaptacyjnych, samoorganizujących się i dopasowujących się do zmiennych warunków środowiska i wymagań użytkowników (cel ICT-2007.8.2) [1]. Realizacja powyższych celów możliwa jest z użyciem metody samoorganizacji roju oraz wybranych technik programowania. Opracowana w toku zadań metoda pozwoli na zaimplementowanie nowoczesnej i wydajnej techniki monitoringu oraz sterowania w wybranych urządzeniach i procesach technologicznych górnictwa podziemnego.

 

 

The following features are most expected in state-of-the-art control and monitoring systems: easy installation, programming and servicing as well as low cost, high reliability, versatility of use and conformity with the requirements of European Standards. These expectations are reflected in European research projects – one of 7th Framework Programme objectives assumes development of adaptive systems, which can organize by themselves and can adapt to changing environment and changing requirements of users (objective: ICT-2007.8.2). Realization of the above mentioned objective is possible with use of the method of cluster self-organization as well as with selected programming technology. The method developed during tasks realization will enable implementation of state-of-the-art and effective monitoring and control technology in selected machines and devices used in underground mining industry.

JENCZMYK D., ROGALA-ROJEK J., PIECHA A.

Komputerowe wspomaganie oceny stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej w aspekcie obowiązujących przepisów

Computer-aided assement of technical condition of powered roof support in the aspect of regulations, which are in force

W artykule przedstawiono analizę porównawczą zmian przepisów dotyczących stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej. Wskazano na zwiększony zakres obowiązkowo gromadzonych danych dokumentujących czasokres i warunki użytkowania podstawowych elementów sekcji oraz celowość zastosowania programów komputerowych i systemów elektronicznych wspomagających w tej dziedzinie pracę użytkownika obudowy zmechanizowanej.

 

 

Comparative analysis of changes in regulations as regards technical condition of powered roof support is presented in the paper. Necessity of increased amount of data as regards time and conditions of use of main support components as well as purposefulness of use of computer software with electronic systems which aid the work of powered roof support user.

STANKIEWICZ K., JURA J., BARTOSZEK S., JAGODA J.

System diagnostyczny ładowarki bocznie wysypującej bazujący na iskrobezpiecznej magistrali CAN

Diagnostic system of side discharge loader basing on intrinsically safe CAN bus

W artykule przedstawiono koncepcję systemu diagnostycznego dedykowanego ładowarce bocznie wysypującej, z wykorzystaniem rozproszonego systemu sterowania, bazującego na magistrali CAN. Zaprezentowano założenia w odniesieniu do oprogramowania wizualizacyjnego i analizującego zarejestrowane dane pomiarowe.

 

 

A concept of diagnostic system dedicated to side discharge loader with the use of fuzzy logic control system based on CAN bus is presented in the paper. Assumptions as regards visualization software, which analyses recorded measuring data, are presented.

DOBRZANIECKI P.

Badania stanowiskowe górniczego napędu spalinowego

Stand tests of mining diesel drive

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z przeprowadzonymi w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG badaniami silnika spalinowego. Przedstawiono problem badawczy, zaprezentowano środki techniczne, które zostały zastosowane podczas realizacji prac, oraz przedstawiono otrzymane wyniki.

 

 

Problems associated with tests of diesel engine, which were carried out at the KOMAG Institute of Mining Technology, are presented in the paper. Research problem has been formulated and technical means, which were used during project realization, as well as obtained results are given.

BUDZYŃSKI Z., POLNIK B., GĄSIOR T.

Analiza porównawcza zastosowania napędu synchronicznego i asynchronicznego w górniczych lokomotywach akumulatorowych

Comparative analysis of using synchronous and asynchronous drives in battery mine locomotives

W artykule przedstawiono analizę porównawczą w zakresie zastosowania dwóch napędów górniczych lokomotyw akumulatorowych – synchronicznego i asynchronicznego. Zaprezentowano wyniki badań stanowiskowych w aspekcie sprawności oraz możliwości rekuperacji energii zastosowanego synchronicznego i asynchronicznego silnika napędowego. Omówiono metodę prowadzenia badań, przedstawiono wyniki oraz analizy. Wskazano kierunki dalszego rozwoju napędów górniczych lokomotyw akumulatorowych.

 

 

Comparative analysis as regards use of two drives in mine battery locomotives (synchronous and asynchronous) is presented in the paper. Results of stand tests in the aspect of efficiency and possibility of recuperation of energy of used synchronous and asynchronous motors are given. Method for conducting the tests is discussed and results and analyses are presented. Trends of further development of drives of mining battery locomotives are showed.

MISZANSKIJ J.A

Efektywne wykorzystywanie energii elektrycznej w systemach zasilania kopalń węgla

Effective use of electric energy in the supply systems of coal mines

W artykule omówiono program działań na rzecz oszczędzania energii w kopalniach ukraińskich, obejmujący trzy etapy: ewidencję nośników energii na wszystkich poziomach dystrybucji energii, racjonalne zużycie energii elektrycznej i cieplnej oraz zastosowanie energooszczędnych urządzeń i technologii.

 

 

Actions program for the energy saving in Ukrainian mines including three stages: record of energy carriers at all levels of energy distribution, rational use of electric and thermal energy as well as use of energy saving machines and technologies, is discussed in the paper.

MICHALAK D., LESISZ R., JASZCZYK Ł., ROZMUS M.

Repozytorium zdarzeń wypadkowych jako innowacyjna forma upowszechniania bezpiecznych metod pracy w górnictwie

Respository of accidents as the innovative form of dissemination of safe work in the mining industry

Aktualnie stosowane multimedialne materiały szkoleniowe realizowane na potrzeby kopalń przygotowywane są w oparciu o konkretne zdarzenia, jakie miały miejsce w rzeczywistości. Zdaniem autorów opracowywane materiały nie są w dostatecznym stopniu wykorzystywane. W artykule przedstawiono nową koncepcję interaktywnego tworzenia materiałów szkoleniowych, które można wykorzystywać w szerszym zakresie.

 

 

Multimedia training materials realized for mines that are currently in use have been prepared basing on specific events that happed in reality. According to the authors those materials are not fully used. In the paper a new concept of interactive creation of training materials that would be used in wider range, is presented.