Główna Wydawnictwa Maszyny Górnicze Aktualny numer Maszyny Górnicze 1/2012 (129)

Maszyny Górnicze 1/2012 (129)

Analiza spadków ciśnienia w magistrali zasilającej sekcje obudowy zmechanizowanej
KACZMARZYK P., SZWEDA S.

Monitorowanie pracy stojaków ciernych
CHLEBEK D., MAZUREK K., SZWEDA S.

Identyfikacja trwałości stojaków i siłowników wykonawczych stosowanych w sekcjach obudowy zmechanizowanej
Szyguła M., Cieślak Z., Gerlich J.

Innowacyjne rozwiązania górniczych urządzeń transportowych z napędem akumulatorowym
BUDZYŃSKI Z., DRWIĘGA A., KACZMARCZYK K., PIECZORA E.

Analiza systemów wentylacji i odpylania wyrobisk korytarzowych w kopalniach Kompanii Węglowej S.A.
JEDZINIAK M.

Badania dynamiki kształtowania się warstw gęstościowych w osadzarce przemysłowej
KOWOL D.

Metody i środki zwalczania zapylenia w rejonach układów nawęglania zakładów energetycznych
JEDZINIAK M.

Filtr rewersyjny FR-80
NIEŚPIAŁOWSKI K.

Badania górniczego napędu spalinowego w aspekcie emisji substancji toksycznych
KACZMARCZYK K.

 


 

KACZMARZYK P., SZWEDA S.

Analiza spadków ciśnienia w magistrali zasilającej sekcje obudowy zmechanizowanej

Analysis of pressure drops in a pipeline supplying poweredroof supports

Przedstawiono problematykę projektowania układu zasilania hydraulicznego sekcji obudowy zmechanizowanej w wysoko wydajnej ścianie. Oprócz konfiguracji samej magistrali istotne znaczenie w procedurze projektowania mają opory przepływu, charakteryzowane przez współczynnik strat liniowych. Przedstawiono propozycję wyznaczania jego wartości na podstawie opublikowanych wyników spadków ciśnienia. Przedstawiono przykład projektowania magistrali zasilającej.

 

 

Problems of designing of hydraulic supply system of powered-roof support in high-productive longwall panel are presented. Besides configuration of the pipeline, flow resistance, characterized by a coefficient of linear losses, are also important in a designing procedure. A suggestion of determination of this coefficient on the basis of published results of pressure drops is presented. An example of designing of supply pipeline is given.

 

CHLEBEK D., MAZUREK K., SZWEDA S.

Monitorowanie pracy stojaków ciernych

Monitoring of operation of frictional legs

Przedstawiono koncepcję ciągłego monitorowania podporności stojaków ciernych. Zestawiono dane dotyczące podporności stojaków ciernych wynikające z badań stanowiskowych i pomiarów w warunkach rzeczywistych. Określono przedziały zmienności podporności stojaków ciernych, będące podstawą opracowania oprogramowania systemu monitorowania podporności stojaka.

 

A concept of continuous monitoring of load-bearing capacity of frictional legs is presented. Data as regards load-bearing capacity of frictional legs, which result from stand tests and measurements in real conditions, are listed. Ranges of changeability of loadbearing capacity of frictional legs, which are the basis for a development of software for the system for monitoring of leg load-bearing capacity, are determined.

 

SZYGUŁA M., CIEŚLAK Z., GERLICH J.

Identyfikacja trwałości stojaków i siłowników wykonawczych stosowanych w sekcjach obudowy zmechanizowanej

Identification of life of legs and actuating cylinders used in powered-roof supports

Omówiono metodykę określania trwałości elementów wykonawczych, stosowanych w układzie hydraulicznym sekcji obudowy zmechanizowanej, poprzez wyznaczenie wskaźnika wymian elementu. Przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń wskaźnika wymian, uzyskane na podstawie uszkodzeń zarejestrowanych dla 1100 sekcji obudowy w 25 ścianach wydobywczych.

 

 

Methodology for determination of life of actuating components used in hydraulic system of powered-roof support, by determination of exchange rate of the component, is discussed. Exemplary results of calculations of exchange rate, obtained on the basis of damages recorded for 1100 powered-roof supports in 25 longwall panels, are presented.

BUDZYŃSKI Z., DRWIĘGA A., KACZMARCZYK K., PIECZORA E.

Innowacyjne rozwiązania górniczych urządzeń transportowych z napędem akumulatorowym

Innovative solutions of mining transportation equipment with battery drive

W wyniku dokonanej w ostatnim dziesięcioleciu technicznej rewolucji górniczych środków transportu w podziemiach kopalń węgla kamiennego wdrożono napędy spalinowe do ciągników kolei podwieszonych, jak i do lokomotyw kopalnianej kolei podziemnej. Oprócz wielu zalet występują ograniczenia w ich stosowaniu z uwagi na emisje spalin i ciepła do atmosfery kopalnianej. W celu ograniczenia ww. problemu w ITG KOMAG podjęto prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami napędów zeroemisyjnych do górniczych urządzeń transportowych, których rozwiązania przedstawiono w niniejszym artykule.

 

 

In the result of technical revolution in mine transportation means in last decade, diesel drives have been implemented in undergrounds of hard coal mines both to suspended monorail drivetrains and to floor-mounted mine railway locomotives. Apart their advantages in use they have some limitations due to emission of exhaust gases and heat to the mine atmosphere. Due to that in KOMAG Institute research work has been undertaken to develop zero-emission drives to mine transportation machines. The results are presented in the paper.

 

JEDZINIAK M.

Analiza systemów wentylacji i odpylania wyrobisk korytarzowych w kopalniach Kompanii Węglowej S.A.

Analysis of ventilation systems and dust control systems of roadways in mines of Coal Company, JSC

Omówiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w kopalniach Kompanii Węglowej S.A., dotyczących systemów wentylacji i odpylania ślepych wyrobisk korytarzowych drążonych za pomocą kombajnów chodnikowych. Przedstawiono liczbowe zestawienia poszczególnych konfiguracji wentylacji ssących i kombinowanych, stosowanych urządzeń odpylających i lutni wirowych oraz omówiono praktyczne aspekty użytkowania tych urządzeń.

 

 

Results of questionnaire inquiries carried out in mines of Coal Company, JSC as regards ventilation systems and dust control systems of blind roadways driven by roadheaders are discussed. Numerical summary of each configuration of sucking ventilation, combined ventilation, used dust control equipment and vortex ventubes is presented and practical aspects of use of this equipment are discussed.

 

KOWOL D.

Badania dynamiki kształtowania się warstw gęstościowych w osadzarce przemysłowej

Tests of dynamics of density layers formation in an industrial jig

Skuteczność działania osadzarek pulsacyjnych uzależniona jest od wielu czynników technologicznych i konstrukcyjnych, takich jak charakterystyka pulsacji, układ odbioru produktów rozdziału i algorytm jego działania, parametry pokładu sitowego, a także odpowiednie przygotowanie materiału (nadawy) kierowanej do wzbogacania. Istotnym zagadnieniem jest również dynamika kształtowania się warstw gęstościowych wzbogacanego materiału (łoża) w korycie roboczym osadzarki. Przeprowadzone badania w tym temacie wykazują, że wzbogacany materiał nie ulega stopniowemu rozdziałowi na całej długości przedziału osadzarki pulsacyjnej. Stwierdzono, że wraz ze zwiększaniem się wysokości warstwy w drugiej części przedziałów osadzarek następuje prawdopodobnie zróżnicowanie prędkości transportowej w warstwach w taki sposób, że w warstwach górnych i dolnych prędkość ta jest większa niż w warstwie środkowej. Badania wykazały również, że ze wzrostem wysokości progów przelewowych następuje wcześniejszy rozdział większości materiału na produkty w funkcji długości przedziału roboczego osadzarki.

 

 

Effectiveness of pulsatory jig operation depends on many technological and design factors such as characteristics of pulsation, system for receive of separation products and algorithm of its operation, parameters of screen deck, as well as proper preparation of the material fed to the jig. Dynamics of formation of density layers of beneficiated material (bed) in operational trough is also an important issue. The tests show that beneficiated material is not gradually separated along the entire length of pulsatory jig compartment. It was found that together with increase of height of layer in the second part of jigs compartments a differentiation of transportation speed in the layers occurs in such way that this speed in upper and lower layers is higher than in central layer. The tests also showed that together with increase of height of overflow thresholds, earlier separation of majority of material into the products, in a function of length of jig operational compartment, occurs.

 

JEDZINIAK M.

Metody i środki zwalczania zapylenia w rejonach układów nawęglania zakładów energetycznych

Methods and measures for dust control in the areas of carburization systems of power plants

Przedstawiono charakterystykę układów nawęglania w zakładach energetycznych, z jednoczesną identyfikacją miejsc zagrożonych emisją pyłu. Omówiono ciągi transportujące paliwo węglowe z określeniem możliwości stosowania instalacji zwalczających zapylenie. Zaprezentowano koncepcję układu zwalczania zapylenia opartego na instalacjach odciągowych. Sprecyzowano czynniki, które należy uwzględnić przy projektowaniu tego typu instalacji oraz scharakteryzowano możliwe do zastosowań urządzenia odpylające.

 

 

Characteristics of carburization systems in power plants is presented and places threatened by dust emission hazard are identified. Lines transporting coal fuel are discussed and the possibilities of use of dust control systems are determined. A concept of dust control system based on ventilating hoods is presented. Factors, which should be included in designing of such type of installations are specified and dust control equipment possible to be used is characterized.

 

NIEŚPIAŁOWSKI K.

Filtr rewersyjny FR-80

FR-80 reversible filter

W artykule zaprezentowano nowe rozwiązanie filtra rewersyjnego, przeznaczonego do zastosowania w ciągach technologicznych wykorzystujących wodę niezbędną do płukania, transportu materiałów, chłodzenia, zraszania oraz napędu i sterowania pracą urządzeń. Filtr sterowany ręcznie zaprojektowano na ciśnienie wody wynoszące 4 MPa. Przedstawiono budowę filtra, jego parametry techniczne oraz przykładowe możliwości zastosowania w urządzeniu zraszającym konstrukcji ITG KOMAG.

 

 

New solution of reversible filter designed for use in technological lines, which use water which is indispensable for washing, transportation of materials, cooling, spraying as well as for operation of drive and control of equipment, is presented in the paper. Manually controlled filter was designed for water pressure of 4 MPa. Design of filter, its technical parameters and exemplary possibilities of its use in spraying device designed at KOMAG is presented.

 

KACZMARCZYK K.

Badania górniczego napędu spalinowego w aspekcie emisji substancji toksycznych

Tests of mining diesel drive in the aspect of emission of toxic substances

W artykule zeprezentowano wyniki badań stanowiskowych górniczego napędu spalinowego. Badania przeprowadzone zostały na stanowisku badawczym znajdującym się w ITG KOMAG w ramach pracy badawczej dotyczącej dostosowania silnika spalinowego do wymagań stawianych górniczym napędom spalinowym. W ramach badań przeprowadzono analizy zawartości substancji toksycznych w spalinach emitowanych przez silnik. Odniesiono się również do norm dotyczących napędów spalinowych eksploatowanych w podziemiach kopalń.

 

Results of stand tests of mining diesel drive are presented in the paper. The tests were carried out at test stand at the KOMAG Institute of Mining Technology within the project on adaptation of diesel engines to the requirements of mining diesel drives. Analyses of content of toxic substances in exhaust gases emitted by the engine were made within the tests. The paper also refers to the standards concerning diesel drives operating in mines undergrounds.