Główna Wydawnictwa Maszyny Górnicze Aktualny numer MASZYNY GÓRNICZE 1/2014 (137)

MASZYNY GÓRNICZE 1/2014 (137)

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury badawczej laboratorium badań Instytutu Techniki Górniczej KOMAG

MADEJCZYK W.

Rozbudowa infrastruktury badawczej Laboratorium Metod Modelowania
i Ergonomii Instytutu Techniki Górniczej KOMAG

TOKARCZYK J., MICHALAK D., DUDEK M., JASZCZYK Ł., TUREWICZ A.

Analiza obciążenia dynamicznego wywołanego udarem swobodnie spadającej masy

BORSKA B., KULCZYCKA A.

Proces projektowania wciągników łańcuchowych

CEBULA D., KALITA M.

Rozwój metod badawczych związanych z Dyrektywą ATEX w Laboratorium Badań Stosowanych

KAMIŃSKI T., LESIAK K., ORZECH Ł., TALAREK M.

Badania skuteczności tłumienia wybuchów metanu

SZKUDLAREK Z.

Inteligentny system ochrony osobistej ratowników górniczych PPE

ROZMUS M., MICHALAK D., PIETROWSKI P.

Elektroniczny system zarządzania akredytowanymi laboratoriami ITG KOMAG

WOJTASZCZYK M.

 

Włodzimierz MADEJCZYK

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury badawczej laboratorium badań Instytutu Techniki Górniczej KOMAG

 

Modernization and extension of testing infrastructure of the laboratory of tests at the KOMAG Institute of Mining Technology

W artykule przedstawiono wyniki realizacji wyszczególnionych zadań projektu pt. „Rozbudowa laboratoriów Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach celem prowadzenia badań na rzecz bezpieczeństwa użytkowania wyrobów”, realizowanego w ramach projektu 1.3 „Transfer technologii i innowacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zaprezentowano stanowiska badawcze i ich elementy umożliwiające prowadzenie badań na rzecz zachowania bezpieczeństwa pracy w górnictwie węgla kamiennego.

 

 

Results of specified tasks of the project entitled “Extension of laboratories of the KOMAG Institute of Mining Technology in Gliwice to carry out the tests aiming at increasing the safe use of products”, realized within the project 1.3 entitled “Transfer of technology and innovation” of the Regional Operational Programme of the Silesia Voivodeship for 2007-2013, co-financed by the European Fund for Regional Development, are given. Test stands and their components, which enable carrying out the tests for work safety in hard coal mining industry, are presented.

Jarosław TOKARCZYK, Dariusz MICHALAK, Marek DUDEK, Łukasz JASZCZYK,

Andrzej TUREWICZ

Rozbudowa infrastruktury badawczej Laboratorium Metod Modelowania
i Ergonomii Instytutu Techniki Górniczej KOMAG

 

Extension of testing infrastructure of the Laboratory of Modelling Methods and Ergonomics at the KOMAG Institute of Mining Technology

W artykule przedstawiono realizację wyszczególnionych zadań projektu „Rozbudowa laboratoriów Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach celem prowadzenia badań na rzecz bezpieczeństwa użytkowania wyrobów”, związanego z zakupem
i wdrożeniem stanowiska do wirtualnego prototypowania w Laboratorium Metod Modelowania i Ergonomii Instytutu Techniki Górniczej KOMAG. Opisano przebieg wykonanych prac oraz osiągnięte cele i wskaźniki. Projekt realizowany był w latach
2012-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2007-2013, w ramach działania 1.3 RPO WSL, zgodnie z umową nr UDA-RPSL.01.03.00-00-020/11-00.

 

 

Realization of tasks specified in the project entitled “Extension of laboratories of the KOMAG Institute of Mining Technology in Gliwice to carry out the tests to increase safe use of products”, including purchase and implementation of the stand for virtual prototyping in KOMAG’s Laboratory of Modelling Methods and Ergonomics, is presented. Realization of each project task and achieved results are described. The project was realized in 2012-2013 within the Regional Operational Programme of the Silesia Voivodeship for 2007-2013, within task 1.3 RPO WSL [UDA-RPSL.01.03.00-00-020/11-00].

Beata BORSKA, Anna KULCZYCKA

Analiza obciążenia dynamicznego wywołanego
udarem swobodnie spadającej masy

 

Analysis of dynamic load caused by the impact of free falling mass

W artykule przedstawiono wyniki badań stanowiskowych i modelowych trzech materiałów obciążonych dynamicznie udarem swobodnie spadającej masy. Badania przeprowadzono dla stali, drewna i gumy, a ich zakres objął cztery wysokości,
z jakich spadała masa udarowa. Na podstawie przeprowadzonych badań wyznaczono wielkości charakteryzujące zjawisko uderzenia oraz obliczono wartości współczynnika restytucji i współczynnika dynamicznego udaru. Przedstawiono także rozkłady naprężeń zredukowanych oraz stan odkształcenia
w próbce stalowej.

 

 

This article presents the results of stand tests and model calculations for three types of material, dynamically loaded with an impact of freely falling mass. Tests were performed on samples made of steel, wood and rubber, and their range included four heights, from which an impact mass was falling. The characteristics of the phenomenon of impact determined and also coefficient of restitution and the dynamic impact factor defined. Distributions of reduced stress in sample made of steel were also presented and the state of deformation was determined.

Danuta CEBULA, Marek KALITA

Proces projektowania wciągników łańcuchowych

 

Designing the chain hoists

W artykule przedstawiono proces projektowania wciągników łańcuchowych z napędem pneumatycznym i hydraulicznym opracowanych w ramach projektu celowego nr ROWIII-238/2013 realizowanego przez Fabrykę Maszyn i Urządzeń OMAG
Sp. z o.o. oraz ITG KOMAG. Głównym celem projektu było opracowanie innowacyjnych rozwiązań wciągników łańcuchowych. Proces projektowania był wspomagany specjalistycznym oprogramowaniem.

 

 

Designing the chain hoists with pneumatic and hydraulic drive, developed within the targeted project No. ROW-III-238/2013 realized by OMAG Machine and Equipment Plant and KOMAG Institute of Mining Technology, is presented. Development of innovative solutions of chain hoists was the main project objective. Designing was aided by the special software programme.

Tomasz KAMIŃSKI, Krzysztof LESIAK, Łukasz ORZECH, Marcin TALAREK

Rozwój metod badawczych związanych z Dyrektywą ATEX w Laboratorium Badań Stosowanych

 

Development of testing methods associated with ATEX Directive in the Laboratory of Applied Tests

W artykule przedstawiono nowe metody badawcze związane z Dyrektywą ATEX wdrożone do stosowania w Laboratorium Badań Stosowanych. Przedstawiono możliwości badawcze nowo zakupionego wyposażenia i stanowisk badawczych. Zaprezentowano wyniki badań rozkładu potencjału powierzchniowego po wystąpieniu wyładowania z powierzchni materiałów nieprzewodzących. Zaprezentowano przebieg wybuchu mieszaniny metanowo-powietrznej podczas badań małych elementów. Opisano stanowisko do badań osłon ognioszczelnych „d” i zaprezentowano zarejestrowany przebieg zmian ciśnienia podczas wybuchu podstawowych mieszanin gazowych stosowanych w badaniach.

 

 

New testing methods associated with ATEX Directive implemented in the Laboratory of Applied Tests are presented. Testing potential of newly purchased equipment and tests stands is given. The results of testing the distribution of surface potential after discharge from non-conducting materials are presented. Process of explosion of methane-air mixture during testing of small components is given. Stand for testing the “d” fireproof shields is described and the recorded curve of pressure changes during explosion of tested main flammable gases is shown.

Zbigniew SZKUDLAREK

Badania skuteczności tłumienia wybuchów metanu


Testing the effectiveness of extinguishing methane explosion

W artykule przedstawiono wyniki prac badawczych nad ograniczeniem i niedopuszczeniem do rozprzestrzeniania się wybuchu metanu, z zastosowaniem układu tłumienia i wykorzystaniem wysoko - ciśnieniowych gaśnic. Badania prowadzono w naziemnej sztolni doświadczalnej oraz w podziemnym chodniku badawczym. W układzie tłumienia wybuchu wykorzystano gaśnicę o objętości 10 dm3 napełnioną proszkiem gaśniczym, której postać konstrukcyjną zweryfikowano podczas badań laboratoryjnych, prowadzonych w komorach o pojemnościach 1,3 m3 i 10 m3. Badania układu tłumienia wybuchu miały na celu określenie możliwości zatrzymywania procesu spalania mieszaniny metanowo-powietrznej i wybuchu w jej początkowym stadium rozwoju, poprzez ograniczenie ciśnienia wybuchu do bezpiecznego poziomu.

 

 

Research projects on suppressing methane explosion and prevention against its propagation using the suppressing system with high-pressure extinguishers. The tests were carried out in the experimental adit on the surface and in testing underground mine working. Fire extinguisher of capacity 10 dm3 filled with extinguishing powder was used in the explosion suppressing system. Its design was verified during test in explosion chambers of capacities 1.3 m3 and 10 m3. The tests of explosion suppressing system were carried out to determine the possibility of stopping the process of burning the methane-air mixture at its initial stage to avoid explosion by limiting explosion pressure to the safety level.

Magdalena ROZMUS, Dariusz MICHALAK, Piotr PIETROWSKI

Inteligentny system ochrony osobistej ratowników górniczych PPE


PPE Intelligent system for personal protection of mine rescuers

Akcje ratownicze powinny być prowadzone w sposób skuteczny, ale również w sposób minimalizujący zagrożenie dla samych ratowników. Opracowanie nowoczesnego systemu służącego wspomaganiu uczestników akcji ratowniczej stało się przedmiotem zainteresowania w ramach projektu badawczego
i-Protect. W artykule scharakteryzowano prototyp tego systemu oraz opisano jego testowanie przez przyszłych użytkowników.

 

 

Rescue actions should be conducted in a effective way and with respect to rescuers safety. Development of modern system to aid participants of rescue actions was a subject of research in i-Protect project. A prototype of the system as well as testing by its prospective users is presented in the article.

Marek WOJTASZCZYK

Elektroniczny system zarządzania akredytowanymi laboratoriami ITG KOMAG


Electronic system for management of accredited laboratories at KOMAG

W artykule przedstawiono wdrożony w 2013 r.
w trzech akredytowanych laboratoriach ITG KOMAG elektroniczny system zarządzania oparty o otwartą bazę danych. W świetle wymagań sformułowanych przez laboratoria przedstawiono opis systemu, zasady jego funkcjonowania oraz korzyści uzyskane po jego wdrożeniu do stosowania.

 

Electronic system for management of testing laboratories at the KOMAG Institute of Mining Technology based on open data base in SQL standard, which was implemented in 2013, is presented. The system, principles of its operation and benefits obtained after commercialization of the system are presented in the light of requirements formulated by the laboratories.