Główna Wydawnictwa Maszyny Górnicze Aktualny numer MASZYNY GÓRNICZE 3/2014 (139)

MASZYNY GÓRNICZE 3/2014 (139)

Metoda analizy kinematyki i dynamiki układów wieloczłonowych do identyfikacji sił w modułowych zestawach nośnych

Kamil SZEWERDA

Indukcyjny przemiennik momentu - koncepcja i badania symulacyjne

Arkadiusz Tomas

iCON – program do doboru parametrów technologicznych ścianowego i podścianowego przenośnika zgrzebłowego

Joanna ROGALA-ROJEK, Mariusz LATOS

Głowica zaciskowa z hydraulicznym zaciskiem szczęk

Krzysztof NIEŚPIAŁOWSKI, Piotr ROJEK, Tomasz JASIULEK

Wpływ charakterystyki pulsacji wody na skuteczność osadzarkowego procesu wzbogacania

Daniel KOWOL, Michał ŁAGÓDKA, Piotr MATUSIAK

Innowacyjne rozwiązania filtrów szczelinowych opracowanych w ITG KOMAG

Norbert RAWICKI, Krzysztof NIEŚPIAŁOWSKI, Piotr ROJEK

Narzędzia wspomagające bezpieczne utrzymanie ruchu maszyn – część 1. Interaktywne instrukcje obsługi

Dariusz MICHALAK, Łukasz JASZCZYK

Kamil SZEWERDA

Metoda analizy kinematyki i dynamiki układów wieloczłonowych do identyfikacji sił w modułowych zestawach nośnych

 

Method for analysis of kinematics and dynamics of multi-body systems for identification of forces in modular beam trolleys

W artykule przedstawiono metodę identyfikacji obciążeń dynamicznych zawiesi modułowego zestawu nośnego oraz zawiesi trasy kolejki podwieszonej. W celu wyznaczenia rozkładu sił w zestawie transportowym podczas transportu materiałów wielkogabarytowych wykorzystano metody numeryczne, w tym metodę analizy kinematyki i dynamiki układów wieloczłonowych (ang. MultiBody System).

 

Method for identification of dynamic loads of suspensions of modular beam trolleys and suspensions of suspended monorail routes are presented. Numerical methods, including the method for analysis of kinematics and dynamics of Multi-Body systems, were used to determine distribution of forces in a transportation unit during transportation of big-size materials.

Arkadiusz TOMAS

Indukcyjny przemiennik momentu - koncepcja i badania symulacyjne

 

Inductive torque converter - concept and simulation tests

W artykule scharakteryzowano materiał magnetyczny nowej generacji - neodym, dzięki któremu możliwe jest budowanie nowatorskich przekładni magnetycznych. Zaproponowano klasyfikację przekładni magnetycznych i elektromagnetycznych. Pokazano koncepcję indukcyjnego przemiennika momentu. Zaprezentowano wynik badań symulacyjnych potwierdzających poprawność koncepcji. Omówiono dalsze kierunki badań.

 

Magnetic material of new generation - neodym, making building the innovative magnetic gears possible, is characterized. Classification of magnetic and electromagnetic gears is suggested. The concept of inductive torque transducer is presented. The result of simulation tests confirming the correctness of the concept is given. Further trends of testing are discussed.

Joanna ROGALA-ROJEK, Mariusz LATOS

iCON – program do doboru parametrów technologicznych ścianowego i podścianowego przenośnika zgrzebłowego


iCON - software programme for selection of technological parameters of AFC and BSL

Podstawowym systemem eksploatacji węgla kamiennego w polskich kopalniach jest system ścianowy. Wydajność tego procesu uzależniona jest m.in. od odpowiedniego doboru parametrów pracy maszyn wchodzących w skład systemu: przenośnika zgrzebłowego, kombajnu ścianowego i sekcji obudowy zmechanizowanej. Opracowany w ITG KOMAG komputerowy program doboru parametrów przenośników zgrzebłowych iCON umożliwia określenie ich wielkości charakterystycznych i odpowiedni dobór do planowanej wydajności. W artykule zaprezentowano kolejną wersję programu do obliczeń parametrów przenośników zgrzebłowych, z uwzględnieniem uwag ich producentów i użytkowników.

 

Longwall system is the basic system for hard coal mining in Polish mines. The output depends, among others, on proper selection of operational parameters of the following machines included in the system: AFC, longwall shearer and powered roof supports. iCON software programme developed at KOMAG enables determination of characteristic parameters of flight-bar conveyors and their proper selection for planned output. The next version of software programme for calculation of parameters of flight-bar conveyors, including remarks of their manufacturers and users, is presented.

Krzysztof NIEŚPIAŁOWSKI, Piotr ROJEK, Tomasz JASIULEK

Głowica zaciskowa z hydraulicznym zaciskiem szczęk


Clamping unit with hydraulic clamp of jaws

Dokonano przeglądu istniejących rozwiązań oraz omówiono budowę i zasadę działania nowego rozwiązania głowicy zaciskowej, opracowanej w ITG KOMAG. Głowica zaciskowa z hydraulicznym zaciskiem szczęk jest przeznaczona do wiertnic, w których stosowana jest automatyzacja czynności wiertniczych. Głowica służy do przenoszenia momentu obrotowego z silnika na żerdź wiertniczą oraz wywierania docisku żerdzi podczas wiercenia. W konstrukcji zastosowano trzy cylindry hydrauliczne, z których każdy odpowiada za ruch pojedynczej szczęki zaciskowej.

 

Present solutions are reviewed as well as design and principle of operation of clamping unit developed at KOMAG are discussed. Clamping unit with hydraulic clamp of jaws is designed for drilling rigs with automated drilling operations. The unit is used for torque transmission from motor to drilling rod and to press the rod during drilling. Three hydraulic cylinders, each of them responsible for the movement of a single clamping jaw, were used in the unit.

Daniel KOWOL, Michał ŁAGÓDKA, Piotr MATUSIAK

Wpływ charakterystyki pulsacji wody na skuteczność osadzarkowego procesu wzbogacania


Impact of water pulsation characteristics on effectiveness of jig’s beneficiation process

Bardzo istotną rolę w procesie osadzarkowego wzbogacania odgrywają parametry pulsacji wody wpływające na rozluzowanie i skuteczność rozdziału wzbogacanych ziaren. W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych procesu wzbogacania nadawy węglowej o uziarnieniu 20–0,5 mm w osadzarce doświadczalnej z zastosowaniem sinusoidalnego oraz trapezoidalnego cyklu pulsacji wody oraz dokonano oceny wpływu jego charakterystyki ruchu na skuteczność rozdziału. Stwierdzono, że skuteczność rozdziału procesu realizowanego przy wykorzystaniu sinusoidalnego cyklu pulsacji wody jest większa od uzyskanej z procesu wykorzystującego cykl trapezoidalny.

 

Parameters of water pulsation, which decide about loosening and effectiveness of separation of processed grains, play very important role in jig beneficiation process. Results of laboratory tests of beneficiation of coal feed of grain size 20-0,5 mm in an experimental jig, with use of sinusoidal and trapezoidal cycle of water pulsation, are presented and impact of water pulsation characteristics on effectiveness of separation is assessed. It was found that effectiveness of separation realized with use of sinusoidal cycle of water pulsation is better than effectiveness obtained from the process, which uses trapezoidal cycle.

Norbert RAWICKI, Krzysztof NIEŚPIAŁOWSKI, Piotr ROJEK

Innowacyjne rozwiązania filtrów szczelinowych opracowanych w ITG KOMAG


Innovative solutions of slotted screens developed in KOMAG

Potrzeby klientów górnictwa węglowego oraz zapotrzebowanie rynku na nowoczesne zespoły filtracyjne stały się przyczyną podjęcia prac rozwojowych w kierunku skonstruowania innowacyjnych filtrów szczelinowych. Zadania tego podjęli się specjaliści Instytutu Techniki Górniczej KOMAG przy współpracy z firmą Elektron opracowując całą gamę nowoczesnych rozwiązań wyżej wymienionych filtrów szczelinowych. W niniejszym artykule przedstawiono stan wiedzy na dotyczący filtrów szczelinowych w aspekcie ich zastosowania w różnych gałęziach przemysłu. Omówiono budowę i zasadę działania oraz rozwój konstrukcji filtrów opracowanych w ITG KOMAG na przełomie ostatnich lat. Przedstawiono również wyniki badań filtra, uwzględniając jego funkcjonalność i spełnienie jego założeń dotyczących parametrów przepływowych.

 

The mining industry customers’ as well as market demand for filtration units led to undertake the research projects aiming at development of state-of-the-art slotted screens. Specialists from KOMAG took on the task, in collaboration with Electron, and have developed variety of state-of-the-art designs of the abovementioned slotted screens. State of art of the slotted screens in the aspect of their use in different industries is given. Design and principle of operation as well as design evolution of the filters designed in KOMAG within recent years is discussed. The results from testing the filter functionality as well as meeting its assumed flow parameters are presented.

Dariusz MICHALAK, Łukasz JASZCZYK

Narzędzia wspomagające bezpieczne utrzymanie ruchu maszyn – część 1. Interaktywne instrukcje obsługi


Tools aiding safe maintenance of machines - part 1. Interactive technical manuals

W artykule przedstawiono interaktywne instrukcje obsługi jako podstawowe narzędzia programowe wspomagające bezpieczne utrzymanie ruchu maszyn. Na przykładzie systemu INSTO, opracowanego w ITG KOMAG, przedstawiono funkcje i zadania jakie powinno spełniać rozwiązanie tego typu. Omówiono interaktywne procedury obsługi jako innowacyjną formę prezentacji wiedzy z zakresu utrzymania ruchu maszyn.

 

Interactive technical manuals are presented as the basic software tool for safe maintenance of machines. Functions and tasks, which should be met by such solution, are presented on the example of INSTO system developed at KOMAG. Interactive procedures are discussed as an innovative form of knowledge presentation on the maintenance of machines.