Główna Wydawnictwa Maszyny Górnicze Aktualny numer Maszyny Górnicze 4/2015 (144)

Maszyny Górnicze 4/2015 (144)

 

Dariusz PROSTAŃSKI
Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Modelowanie mechanizmu gromadzenia wybuchowego pyłu węglowego w strefach zabezpieczających

Modelling of mechanism settlement of explosive coal dust in protective zones

Str. 3-8,

W artykule przedstawiono zależności pomiędzy wielkością osiadania pyłu i stężeniem pyłu generowanego w procesie urabiania i transportu węgla. Do przedstawienia tych zależności wykorzystano pomiary kopalniane pyłu osiadłego na płytkach pomiarowych, umieszczonych w górnych partiach wyrobisk na lewych i prawych ociosach oraz stężenia pyłu, zmierzone za pomocą pyłomierza optycznego PŁ-2. Pomiary przeprowadzono w strefach zabezpieczających wyrobisk chodnikowych KWK Brzeszcze w ramach projektu MEZAP dofinansowanego przez NCBiR. Wykonanie obu rodzajów pomiarów umożliwiło porównanie ich i określenie relacji między nimi. Zaproponowano modele empiryczne opracowane na podstawie badań w warunkach eksploatacyjnych. Opracowane modele mogą być wykorzystane do bieżącej oceny zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz podejmowania działań profilaktycznych.

Słowa kluczowe: górnictwo, zwalczanie zapylenia, modelowanie, pył

 

 

The paper presents relations between intensity of dust deposition and concentration of dust generated in cutting process and coal conveying.  Coal mine measurements of dust deposited on measuring plates located on top left and right sidewalls of mine working were used to present these relations. Measurements of dust concentrated made with dust meter PŁ-2 were used to present these relations as well. Measurements were taken in protective zones of mine workings Brzeszcze mine within framework MEZAP co-financed by The National Centre for Research and Development (NCBR). Conducting of both types of measurements enabled its comparison and determining its relations. Empirical models prepared basing on tests in situ were described. Developed models may by used to in-progress assessment of coal dust explosion hazard as well as to undertake prevention.

Keywords: mining industry, dust control, modelling, dust

 

Andrzej DRWIĘGA
Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Zespół urządzeń do wykonywania przekopu ratowniczego

The outfit of equipment to perform a rescue tunnel

Str. 9-15,

W artykule zaprezentowano zespół urządzeń ratowniczych przeznaczonych do wykonywania przekopów ratowniczych w zagruzowanych przestrzeniach wyrobisk górniczych, powstałych wskutek wstrząsów górotworu. W skład urządzeń wchodzi obudowa ratownicza, składająca się ze stojaków hydraulicznych i stropnic, przenośnik zgrzebłowy z kołową platformą pomocniczą oraz klimatyzator, dostarczający schłodzone powietrze do wykonywanego przekopu. Zrealizowane w tym zakresie prace projektowo-badawcze, miały na celu  opracowanie urządzeń w wersjach możliwie lekkich, z uwagi na konieczność ręcznego przenoszenia i montażu w warunkach prowadzenia akcji ratowniczej. Urządzenia zostały zaprojektowane w ramach projektu europejskiego INREQ, pt. „Zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa ratowników zaangażowanych w działania wysokiego ryzyka, poprzez zaprojektowania innowacyjnego wyposażenia ratowniczego”. Projekt ten dotyczył również urządzeń do monitorowania warunków pracy ratowników.

Słowa kluczowe: ratownictwo górnicze, sprzęt ratowniczy, przestrzenie zagruzowane

 

The outfit of rescue equipment for use during development of rescue tunnel in the debris area as the result of mining accidents is presented. The outfit consists of rescue supports made of hydraulic legs and canopies, chain conveyor equipped with shuttle platform, air conditioner to provide cooled air to the tunnel face.  The design and research work focused on development of possibly lightweight devices, due to necessity of their manual handling and installation in the conditions of the rescue action. The devices have been designed within the European project INREQ entitled “Enhanced effectiveness and safety of rescuers involved in high risk activities by designing innovative rescue equipment systems” The project also concerned the devices for monitoring the work conditions of rescuers.

Keywords: mine rescue, rescue equipment, debris area

 

Piotr ROJEK, Krzysztof NIEŚPIAŁOWSKI
Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Hydrostatyczny napęd lokomotywy wlp-50em/h

Hydrostatic drive of WLP-50EM/H locomotive

Str. 16-19,

W artykule zaprezentowano układ hydrauliczny lokomotywy wąskotorowej typu WLP-50EM/H. Omówiono budowę układu napędowego, skonstru-owanego w oparciu o przekładnię hydrostatyczną, jej układ sterowania oraz podukłady hydrauliczne zastosowane w lokomotywie.

Słowa kluczowe: górnictwo, hydraulika, lokomotywa, napęd hydrostatyczny

 

Hydraulic system of WLP-50EM/H narrow-gauge locomotive is presented. The structure of driving system, designed on the basis of hydrostatic gear, as well as control system of the locomotive and hydraulic sub-systems used in the locomotive are discussed.

Keywords: mining industry, hydraulics, locomotive, hydrostatic drive

 

Piotr ROJEK, Krzysztof NIEŚPIAŁOWSKI
Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Hydrauliczny agregat do zasilania hamulca awaryjno-postojowego lokomotywy akumulatorowej

Hydraulic power pack for supply of emergency-and-parking brake of battery locomotive

Str. 25-30,

W artykule przedstawiono charakterystykę techniczną, budowę i zasadę działania hydraulicznego agregatu hamulcowego HAH 1, przeznaczonego do zasilania układu hamulca awaryjno-postojowego elektrycznej lokomotywy akumulatorowej. Opracowane rozwiązanie może stanowić samodzielne urządzenie zasilające. Jego budowa umożliwia zastosowanie go w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w pomieszczeniach o stopniu „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchu pyłu węglowego.

Słowa kluczowe: górnictwo, lokomotywa, hydraulika, agregat hydrauliczny

 

Technical characteristics, design and principle of operation of HAH 1 hydraulic braking unit, designed to feed emergency-and-parking brake of electric battery locomotive, are presented. The developed device is an independent feeding device. Its design enables to use it in underground workings of mining plants, in rooms of "a", "b" and "c" degree of methane explosion hazard and of A and B class of coal dust explosion hazard.

Keywords: mining industry, locomotive,  hydraulics, hydraulic unit

 

 

Wojciech KURPIEL
Instytut Techniki Górniczej KOMAG

System nadzoru baterii ogniw akumulatorowych (BMS)

Battery pack management system (BMS)

Str. 26-31,

W artykule przedstawiono system nadzoru baterii ogniw akumulatorów (BMS), zwiększający bezpieczeństwo  pracy. Potrzeba jego stosowania wynika z zastosowania ogniw nowej generacji, w szczególności litowych, bardzo wrażliwych na przeładowanie i zbyt głębokie rozładowanie. Umożliwia on zabezpieczenie baterii akumulatorów przed skutkami nierównomiernego doładowywania poszczególnych jej ogniw, jak również przed przeładowaniem. Zaprezentowano możliwości zastosowania systemu w maszynach górniczych oraz określono jego podstawowe funkcje.

Słowa kluczowe: baterie akumulatorów; baterie ogniw; system nadzoru baterii; doładowywanie ogniw, diagnostyka

 

Battery pack management system (BMS), which improves work safety, is presented. Such a system is required, especially due to use of new generation cells, the lithium ones, which are very sensitive to overcharging and deep discharge. It also protects the battery pack against uneven recharging of each cell as well as against overcharging. Possibilities of using the system in mining machines are given and its main functions are specified.

Keywords: pack of batteries; cells; battery management system; recharging of cells, diagnostics

 

Łukasz JASZCZYK, Magdalena ROZMUS, Wojciech WOŁCZYK
Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Narzędzia informatyczne wspomagające kontrolę stanowisk pracy

Information tools aiding inspection of workplaces

Str. 32-43,

W artykule omówiono zagadnienie komputerowego wspomagania prowadzenia kontroli stanowisk pracy
w przedsiębiorstwie. Przedstawiono wyniki przeglądu dostępnych systemów, w tym scharakteryzowano cztery przykładowe systemy. Przedstawiono system fASTWork, opracowany w Laboratorium Metod Modelowania
i Ergonomii ITG KOMAG, którego funkcjonalność oparto na analizie istniejących systemów.

Słowa kluczowe: komputerowe wspomaganie, bezpieczeństwo, stanowisko pracy, kontrola, audit

 

The article is focused on application of computer tools for aiding of inspection of workplaces in a company. Results of review of available systems are presented - four sample systems are described. System fASTWork developed in Laboratory of Modelling Methods and Ergonomics in ITG KOMAG is presented. Its features and functionality are based on information gained from analysis of available systems.

Keywords: computer aided, safety, work place, inspection, audit

 

Edward PIECZORA, Wacław ŚLEDZIŃSKI
Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Udział Instytutu KOMAG w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego – KATOWICE 2015

Participation of the KOMAG Institute of Mining Technology in the International Fair of Mining, Power Industry and Metallurgy – Katowice 2015

Str. 44-48,

W artykule przedstawiono sprawozdanie z udziału Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego – KATOWICE 2015. Na stoisku Komag-u zaprezentowano najnowsze, innowacyjne rozwiązania techniczne, w tym m.in. obudowę ratowniczą HOR-01, urządzenie odpylające BSA oraz iskrobezpieczny system sterowania KOGASTER.

 

The participation of the KOMAG Institute of Mining Technology in the International Fair of Mining, Power Industry and Metallurgy – Katowice 2015 is described. The latest, innovative technical solutions,including among others HOR-01 rescue suport, BSA dust collector and intrinsically safe KOGASTER controll system, were presented at the KOMAG`s stand.