Maszyny Górnicze 4/2017 (152)

 

Jacek Korski
FAMUR S.A.

Obudowa skrzyżowania ściana-chodnik a możliwość zwiększenia efektywności procesu wydobycia węgla


Face-end support and a possibility of increasing the coal extraction effectiveness
str. 3-14

Często pomijanym aspektem efektywności wydobycia węgla systemem ścianowym jest stopień wykorzystania dostępnego czasu pracy kompleksu ścianowego, którego miernikiem jest czas pracy maszyny urabiającej. Jednym z powodów postojów kombajnu są niezbędne operacje technologiczne na końcach ściany na styku z chodnikami przyścianowymi. Problemy operacyjne i technologiczne związane z obudową chodników i obudową skrzyżowań oraz operacjami technologicznymi na końcach ściany są źródłem poważnych strat czasu. W artykule przedstawiono propozycję zmiany podejścia do mechanizacji skrzyżowania ściana-chodnik.


Availability of longwall system, measured by time on mining machine operation is often neglected aspect. Indispensable technical operations at the end of longwall panels at place of longwall contact with near-longwall roadways are often reason the shearer breakdown. Operational and technical problems associated with supporting the roadways and face-end are a source of significant losses of shearer operational time. Suggestion of changing the approach to mechanization of face-end supporting process is presented.

Słowa kluczowe: systemy ścianowe, efektywność wydobycia, skrzyżowanie ściana-chodnik
Keywords: longwall mining, coal extraction effectivity, face end operations in gateroads


Aleksander Lutyński
Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Zagrożenie hałasem w zakładach przeróbki mechanicznej węgla kamiennego


Noise hazard in hard coal mechanical processing plants
str. 15-22

W artykule omówiono zagadnienie zagrożenia hałasem w zakładach przeróbki mechanicznej węgla kamiennego. Opisano metodykę badań, aparaturę oraz przedstawiono wyniki badań natężenia dźwięku emitowanego przez wybrane maszyny i urządzenia układów technologicznych wzbogacania węgla na dwóch kopalniach. Dokonano krytycznej analizy wyników uzyskanych w badaniach oraz przedstawiono przykład ograniczenia oddziaływania hałasu na pracownika obsługi.


The article presents problems related to noise hazard in hard coal mechanical processing plants. Testing  methodology, measuring equipment and the results of noise measurements emitted by selected equipment and machines in two coal processing plants are described. Critical analysis of the results and an example of reduction of maintenance staff exposure to noise are presented.

Słowa kluczowe: górnictwo, przeróbka mechaniczna, zagrożenie hałasem
Keywords: mining industry, mechanical coal processing, noise hazard

 

Krzysztof Nieśpiałowski, Mateusz Wójcicki
Instytut Techniki Górniczej KOMAG
Marian Rosa
Polska Grupa Górnicza sp. z o. o. oddz. KWK ROW Ruch Rydułtowy

Koncepcja urządzenia do czyszczenia wozów urobkowych


Concept of a cleaning device for run-of-mine transportation cars
str. 23-29

Efektywność transportu urobku wozami kopalnianymi w istotnym stopniu zależy od ich rzeczywistej objętości. Wilgotny urobek przyklejając się do dna skrzyń wozów znacznie ją zmniejszając. Sposobem na uniknięcie tego problemu jest regularne czyszczenie wozów. W artykule przedstawiono urządzenie do czyszczenia skrzyń ładunkowych wozów urobkowych eksploatowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych z podaniem założeń technicznych urządzenia oraz głównych jego podzespołów.


TEfficiency of run-of-mine transportation by mining cars, depends mainly on their actually available volume. Damp run-of-mine when sticking to the bottom of the cars significantly reduces their available volume. A way of avoiding the problem is a regular cleaning of cars. Cleaning devices for load boxes of run-of-mine transportation cars used in mine workings with technical assumptions and main subassemblies of the device are presented.

Słowa kluczowe: górnictwo, transport urobku, wóz urobkowy, urządzenie czyszczące
Keywords: coal mining, run-of-mine transportation, run-of-mine transportation car, cleaning device

 

Kamil Szewerda
Instytut Techniki Górniczej KOMAG
Jerzy Świder, Krzysztof Herbuś

Politechnika Śląska

Wpływ regulacji wybranych parametrów przenośnika zgrzebłowego na stan jego pracy


Impact of the selected parameters’ adjustment on operational conditions of flight-bar conveyor
str. 30-40

W długich przenośnika ścianowych, na skutek zmiennego obciążenia urobkiem oraz  sprężystego wydłużenia łańcucha zgrzebłowego powstają stany okresowego lub stałego luzowania lub nadmiernego napięcia łańcucha. Stany takie często są przyczyną zerwania łańcucha. W celu poprawy stanu pracy opracowano algorytm sterowania wybranymi parametrami pracy przenośnika. W artykule przedstawiono modułowy model obliczeniowy ścianowego przenośnika zgrzebłowego, który posłużył do przeprowadzenia symulacji numerycznych. Przeprowadzono analizę wpływu regulacji wybranych parametrów pracy przenośnika na stan napięcia łańcucha zgrzebłowego. Wyniki symulacji potwierdzają możliwość poprawy stanu napięcia łańcucha poprzez regulację wybranych parametrów pracy przenośnika.


Due to changing the load of run-of-mine and elastic elongation of scraper chain in long armoured face conveyors (AFC), temporary or permanent loosening and tensioning during scraper chain operation occurs. Such situation often results with damage to the chain. In order to improve operation of the conveyor an algorithm for controlling its parameters was developed. Modular computational model of the AFC to conduct numerical simulation is presented in the paper. Analysis of the impact of controlling different operational parameters of the AFC on scraper chain tension is carried out. Results of the simulation confirm possibility to improve scraper chain tension through controlling different operational parameters of the AFC.

Słowa kluczowe: górnictwo, przenośnik zgrzebłowy, obliczenia numeryczne, algorytm sterowania
Keywords: mining, armoured face conveyor, numerical calculation, control algorithm

 

Jerzy Jura, Sławomir Bartoszek
Instytut Techniki Górniczej KOMAG

KOGASTER – instalacja elektryczna napędów spalinowych


KOGASTER – electric installation for diesel drives
str. 41-51

W artykule opisano system sterowania KOGASTER w konfiguracji przeznaczonej do górniczych maszyn z napędem spalinowym. Sprecyzowano wymagania jakie muszą spełniać instalacje elektryczne napędów spalinowych. Opisano podzespoły systemu KOGASTER realizujące funkcje sterujące, w tym najnowszy komponent - modułowy zasilacz z podtrzymaniem akumulatorowym i magistralą komunikacyjną. Przedstawiono połączenie modułów systemu KOGASTER dedykowane do sterowania napędem spalinowym w mobilnej maszynie górniczej.


KOGASTER control system arranged for mining machines with diesel engine is presented. Requirements for electrical installations of diesel engines are specified. KOGASTER system subassemblies used for controlling purpose, including the latest component - modular power supply with battery backup and CAN system are described. Connections of the KOGASTER system modules intended for controlling the diesel engine in mobile mining machines are given.

Słowa kluczowe: CAN, CANopen, sterownik PLC, górnictwo, iskrobezpieczeństwo, ATEX
Keywords: CAN, CANopen, PLC controller, mining, intrinsic safety, ATEX

 

Jerzy Jagoda, Joanna Rogala-Rojek
Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Zarządzanie informacją o przebiegu eksploatacji maszyn i urządzeń w aspekcie zmian w aktach prawnych


Management of information about maintenance of machines and equipment in the aspect of changes in law regulations
str. 52-63

Artykuł poświęcono prezentacji nowej wersji systemu iRIS umożliwiającego identyfikowanie urządzeń, elementów i podzespołów maszyn górniczych poprzez zastosowanie technologii RFID. Opisano funkcjonalność oprogramowania oraz przedstawiono nowe wersje aplikacji dedykowanych do urządzeń mobilnych, w których uwzględniono istotne dla użytkowników maszyn i urządzeń górniczych zmiany, wprowadzone rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych. Zaprezentowano również, współpracujące z systemem, rozwiązania sprzętowe nowej generacji.


The article is dedicated to presentation of new version of iRIS system, which enable identifying the machines as well as subassemblies and components of mining machines by use of RFID technology. Software functionality is described and new versions of applications dedicated to mobile devices in which changes implemented by the regulation of Ministry of Energy of 23 November 2016 on detailed requirements for transportation in underground mining plants are entered, are presented. Hardware of new generation cooperating with iRIS system is also presented.

Słowa kluczowe: technologia RFID, system ewidencji, oprogramowanie iRIS
Keywords: RFID technology, registry system, iRIS software

 

Marcin Jura, Joanna Rogala-Rojek, Dariusz Jasiulek, Sebastian Jendrysik
Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Inteligentna, górnicza sieć energetyczna M-SmartGRID


M-SmartGRID, the mine smart power grid
str. 64-74

Ciągłość dostaw energii elektrycznej jest podstawowym czynnikiem warunkującym prowadzenie działalności w zakładach górniczych i jest podstawą bezpieczeństwa pracy ludzi oraz ochrony środków produkcji. Przerwy w dostawach energii stwarzają zagrożenie dla takich procesów jak: przewietrzanie wyrobisk podziemnych, transport załogi z i na powierzchnię kopalni. Instalacje elektryczne są często bardzo złożone i przesyłają dużą ilości energii, zwłaszcza, gdy szczytowe wartości mocy obciążenia są kilka razy wyższe niż jego średnia moc. Stąd istotne jest zarządzanie kopalnianą siecią elektroenergetyczną i jej monitorowanie oraz prognozowanie obciążeń i wspomaganie podejmowania decyzji w różnych warunkach funkcjonowania sieci. W niniejszym artykule przedstawiono oprogramowanie opracowane w ITG KOMAG.


Reliability of energy supply is essential for operation of mining plants. Lack of supply poses a risks to such processes as: ventilation of workings, personnel transportation from and to the mine surface, and is fundamental for personnel safety and protection of means of production. Electrical installations are often very complex, they distribute large amount of power, especially when the peak power is a few times greater than the average power consumption. That is why it is essential to manage the mining power grid and its monitoring as well as forecasting the loads and assisting in making decisions at different conditions of the grid operation. Software developed by KOMAG is presented.

Słowa kluczowe: górnictwo, sieć energoelektryczna, oprogramowanie
Keywords: mining industry, electrical network, software