Główna Wydawnictwa Maszyny Górnicze Aktualny numer MASZYNY GÓRNICZE 1/2007 (109)

MASZYNY GÓRNICZE 1/2007 (109)

Wpływ wydajności pompy wirowej na kształt pola prędkości strugi w przewodzie ssawnym
MIKOŚ M., KALUKIEWICZ A., WOJCIECHOWSKI J.

Analiza przyczynowo-skutkowa oddziaływania zakładów przemysłowych na klimat akustyczny aglomeracji
PIERCHAŁA M.

Nowe konstrukcje bloków zaworowych pojedynczych
CYMERYS A., WŁADZIELCZYK K.

Podstawy funkcjonowania i sterowania pracą hydraulicznych wiertarek obrotowo-udarowych
MARIANOWSKI J.

Wpływ zmian rozluzowania łoża na położenie warstwy rozdzielczej w osadzarce pulsacyjnej
KOWOL D., LENARTOWICZ M., ŁAGÓDKA M.,

Badanie stateczności sekcji obudów zmechanizowanych
WINKLER T., TOKARCZYKJ

Natężenie robót przygotowawczych w restrukturyzacji technicznej kopalni
TUREK M.

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych górniczych
FIGIEL A.

Zintegrowany system zarządzania w laboratoriach badawczych CMG KOMAG oraz nowe obszary  badań akredytowanych
MADEJCZYK W., ORZECH Ł., ZAJĄC R.

 

 

 


Wpływ wydajności pompy wirowej na kształt pola prędkości strugi w przewodzie ssawnym

MIKOŚ M., KALUKIEWICZ A., WOJCIECHOWSKI J.
Praca stanowi rezultat wstępnych badań prowadzonych pod kątem możliwości wykorzystania dodatkowego zawirowania zasysanego strumienia cieczy, jako czynnika kształtującego strugę wpływającą do wnętrza wirnika pompy odśrodkowej. Na drodze eksperymentalnej określona została zależność pomiędzy kształtem pól prędkości strumienia zasysanego a wydajnością pompy. Uzyskane informacje mogą stanowić punkt wyjścia do opracowania nowego, energooszczędnego sposobu regulowania wydajności pomp wirowych. Przy rosnących cenach energii oraz mając na uwadze ilości energii zużywane w procesach odwadniania kopalń, rozwiązanie problemów związanych ze zwiększeniem sprawności funkcjonowania systemów odwadniania wydaje się więc być uzasadnione.


Analiza przyczynowo-skutkowa oddziaływania zakładów przemysłowych na klimat akustyczny aglomeracji

PIERCHAŁA M.
Rozwój gospodarczy i ciągły wzrost tempa produkcji w wielu krajach szybko rozwijających się, w tym również w Polsce jest powodem coraz większego narażenia mieszkańców na ponadnormatywną emisję hałasu. Związane z tym skutki zdrowotne i funkcjonalne dotyczą znacznej części populacji, co gorsza coraz częściej narażonej na nie, nie tylko w miejscu pracy, ale również zamieszkania i wypoczynku. Zmusza to do rozpoczęcia na szeroką skalę badań nad możliwością zmniejszenia niekorzystnego wpływu hałasu, przez identyfikacje najbardziej znaczących źródeł i podjęcie próby ograniczenia ich emisji. Artykuł jest próbą uwidocznienia skali problemów tylko dla grupy trzech rodzajów źródeł, w znacznym stopniu ze sobą powiązanych, jak również pokazania metod ograniczania emisji hałasu wraz z krótką charakterystyką najistotniejszych problemów. Istotne jest, iż konieczność badania i minimalizowania szkodliwego oddziaływania hałasu wynika z obowiązujących wymogów formalno-prawnych, co zostało wyraźnie podkreślone. Artykuł ten jest również próbą wytyczenia dalszych kierunków działań w rozwoju metod badawczych określania rozkładu pola akustycznego, wraz z krótkim opisem proponowanych metodyk i rozwiązań.


Nowe konstrukcje bloków zaworowych pojedynczych

CYMERYS A., WŁADZIELCZYK K.
W artykule przedstawiono konstrukcje nowego typoszeregu bloków zaworowych pojedynczych do pracy w układach hydraulicznych obudów zmechanizowanych. Typoszereg ten spełnia wszelkie wymogi normy PN-EN 1804-3:2006(U). Oprócz opisu konstrukcji, zaprezentowano charakterystyki techniczne. Wyszczególniono również wszystkie zmiany konstrukcyjne w budowie nowych bloków zaworowych w porównaniu do bloków stosowanych do chwili obecnej.


Podstawy funkcjonowania i sterowania pracą hydraulicznych wiertarek obrotowo-udarowych

MARIANOWSKI J.
W artykule przedstawiono w skrócie istotę wiercenia obrotowo-udarowego oraz wyszczególniono podstawowe parametry determinujące o optymalnej prędkości wiercenia i ich związki, tj.: siłę docisku jako funkcję pracy mechanizmu udarowego, związek liczby uderzeń z liczbą obrotów, moment mechanizmu obrotów jako funkcję siły docisku oraz związek prędkości posuwu z rezultatami pracy mechanizmu udarowego. Opisano sterowanie układu roboczego wozu wiertniczego oparte o zasilanie pompami o zmiennej wydajności.


Wpływ zmian rozluzowania łoża na położenie warstwy rozdzielczej w osadzarce pulsacyjnej

KOWOL D., LENARTOWICZ M., ŁAGÓDKA M.,
W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych wpływu rozluzowania łoża na wysokość położenia warstwy rozdzielczej w strefie pomiarowej osadzarki pulsacyjnej. Przeprowadzone badania wykazały, że występuje zależność pomiędzy prędkością przepływu pulsacyjnego wody a parametrami ilościowymi i jakościowymi produktów wzbogacania w osadzarkach na skutek zmian m.in. porowatości warstw łoża. Stwierdzono, że wraz ze zmniejszaniem się gęstości ziaren w kolejnych warstwach łoża następuje zwiększenie różnicy pomiędzy gęstością warstwy i zawartych w niej ziaren prowadzące do utworzenia dwóch skrajnie położonych, zagęszczonych stref oraz rozdzielającej je strefy przejściowej o mniejszym zagęszczeniu ziaren. Zrealizowane doświadczenia wykazały ponadto, że rozluzowanie ziaren łoża w osadzarce pod wpływem pulsacyjnego przepływu wody podczas operacji rozwarstwiania wpływa na zakres gęstości rozdziału wzbogacanego materiału.


Badanie stateczności sekcji obudów zmechanizowanych

WINKLER T., TOKARCZYKJ
Podczas użytkowania sekcji obudowy zmechanizowanej, istotną kwestią jest stopień nachylenia podłużnego i poprzecznego. Biorąc pod uwagę zwiększającą się masę współczesnych obudów podstawową zasadą bezpieczeństwa jest zapewnienie stateczności użytkowanych sekcji podczas pracy w ścianie.


Natężenie robót przygotowawczych w restrukturyzacji technicznej kopalni

TUREK M.
W warunkach restrukturyzacji kopalń jednym z najważniejszych kierunków jest uproszczenie modelu kopalni, między innymi przez zmniejszenie sumarycznej długości wyrobisk korytarzowych. Ważne jest także skrócenie czasu utrzymania wyrobisk korytarzowych, które można osiągnąć poprzez właściwy dobór systemów eksploatacji oraz zwiększenie postępu przodków chodnikowych. Dlatego też należy tak zakładać przebieg eksploatacji, aby utrzymana była reguła jak najmniejszej liczby i długości wyrobisk korytarzowych i czasu ich drążenia. Inaczej mówiąc należy dążyć do minimalizacji pracochłonności i minimalizacji kosztów prowadzenia tych wyrobisk oraz transportu.


Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych górniczych

FIGIEL A.
W podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, powszechnie są stosowane urządzenia elektryczne, przeznaczone do przesyłu, rozdziału i przetwarzania energii elektrycznej. Warunkiem bezpiecznego stosowania urządzeń elektrycznych górniczych jest dostosowanie ich konstrukcji do zagrożeń i warunków środowiskowych występujących w miejscu docelowej instalacji. W artykule wskazano na wybrane, specyficzne wymagania konstrukcyjne, jakie należy uwzględnić podczas projektowania, produkcji, oceny oraz instalowania urządzeń elektrycznych górniczych oraz na problemy z ich spełnieniem.


Zintegrowany system zarządzania w laboratoriach badawczych CMG KOMAG oraz nowe obszary badań akredytowanych

MADEJCZYK W., ORZECH Ł., ZAJĄC R.
W artykule przedstawiono rozwiązania systemowe związane z wprowadzeniem w CMG KOMAG systemu jakości stanowiącego integrację wymagań z dwóch norm dotyczących systemów zarządzania jakością: PN-EN ISO 9001:2001 i PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz korzyści związane z ich integracją. Wskazano na uniwersalność normy PN-EN ISO 9001:2001 sprawiającą, że może ona być zastosowana również do ta- kich usług jak badania. Artykuł omawia także nowe akredytowane obszary badawcze laboratoriów CMG KOMAG związane z rozbudową zaplecza badawczego i poszerzeniem kompetencji badawczych.