Główna Wydawnictwa Maszyny Górnicze Aktualny numer MASZYNY GÓRNICZE 3/2006 (107)

MASZYNY GÓRNICZE 3/2006 (107)

Zakres kontroli stanu technicznego stojaka hydraulicznego z akumulatorem gazowym, przeprowadzonej w wyrobisku ścianowym
Mazurek K., Szweda S.

Wirtualne prototypowanie a prototypowanie fizyczne
Tokarczyk J.

Zabezpieczenia siłowników hydraulicznych obudowy górniczej przed przeciążeniem dynamicznym
Gawliński M., Sysak Z.

Frezujące kombajny ścianowe dla cienkich pokładów – wymagania konstrukcyjne i ruchowe
Krauze K., Wydro T.

Ilościowa ocena bezpieczeństwa lin stalowych
Hansel J.

Wykładziny kół i bębnów linowych
Hansel J.

Ziarna o powierzchniach hydrofilowych w produktach wzbogacania korytowego flotownika pneumomechanicznego
Lenartowicz M., Sablik J.

Nowa dyrektywa maszynowa zmieniająca dyrektywę 98/37/WE
Zając R.

Specyfika programu badawczego funduszu badawczego węgla i stali
Hordyniak E.

 

 


Zakres kontroli stanu technicznego stojaka hydraulicznego z akumulatorem gazowym, przeprowadzonej w wyrobisku ścianowym

Mazurek K., Szweda S.
W pracy omówiono układy pomiarowe służące do kontroli ciśnienia gazu oraz systemy umożliwiające uzupełnienie jego ubytków w akumulatorze gazowym stojaka. Przedstawiono metodę oszacowania wpływu zapowietrzenia stojaka na jego właściwości sprężyste.


Wirtualne prototypowanie a prototypowanie fizyczne

Tokarczyk J.
W artykule omówiono fragment obszernego zagadnienia, jakim jest wirtualne prototypowanie środków technicznych. Podano definicję wirtualnego prototypowania. Przedstawiono cel tworzenia oraz trudności związane z budową fizycznych prototypów (FP), w szczególności maszyn górniczych. Porównano prototypowanie fizyczne i wirtualne. Omówiono zakresy zastosowań i ograniczenia obydwu metod.


Zabezpieczenia siłowników hydraulicznych obudowy górniczej przed przeciążeniem dynamicznym

Gawliński M., Sysak Z.
W artykule przedstawiono różne rozwiązania konstrukcyjne podpór hydraulicznych stosowanych w górnictwie. Omówiono działanie zaworów bezpieczeństwa stosowanych w hydraulicznych obudowach górniczych. Szczególną uwagę zwrócono na odpowiedni dobór cieczy roboczej i uwzględnienie jej jako elementu konstrukcyjnego układu.


Frezujące kombajny ścianowe dla cienkich pokładów – wymagania konstrukcyjne i ruchowe

Krauze K., Wydro T.
Uwzględniając warunki górniczo-geologiczne występujące w czasie eksploatacji cienkich pokładów węgla kamiennego systemem ścianowym, określono wymagania konstrukcyjne, kinematyczne i energetyczne frezującego kombajnu ścianowego. Na podstawie tych wymagań opracowano koncepcje frezujących kombajnów ścianowych dla niskich ścian oraz określono wymagane zmiany konieczne do wprowadzenia do konstrukcji obudowy ścianowej i przenośnika zgrzebłowego. Przeprowadzona analiza tych koncepcji pozwoliła wybrać najkorzystniejszą wersję przyszłego kombajnu ścianowego mogącego efektywnie pracować w ścianach o wysokości od 1 do 1,6 m.


Ilościowa ocena bezpieczeństwa lin stalowych

Hansel J.
Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego zależy między innymi od własności wytrzymałościowych lin stalowych. Przy obliczaniu średnic lin nadal dominuje statyczne i deterministyczne traktowanie ich właściwości wytrzymałościowych i obciążeń. W artykule sformułowano problem ilościowej oceny bezpieczeństwa lin, których zużycie ma kumulacyjny charakter przy założeniu, że zarówno własności wytrzymałościowe jak i siły działające w linach są zmiennymi losowymi. Ponadto wykazano, że istnieją możliwości:
wyznaczania wartości liczbowych niezawodności bezpieczeństwa w funkcji stanu technicznego liny,
budowy modeli procesów zużycia,
powiązania diagnostyki z bezpieczeństwem,
wyznaczania dopuszczalnych poziomów zużycia,
prognozowania czasu bezpiecznej pracy lin stalowych itd.


Wykładziny kół i bębnów linowych

Hansel J.
W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zostały opracowane nowe wykładziny kół i bębnów linowych, które zostały oznaczone chronionym znakiem towarowym modar. Wykładziny te są produkowane seryjnie przez Spółdzielnię Pracy Chemiczno-Wytwórczą SPOIWO w Radomiu w 3 odmianach: Modar R3/Mz, Modar R5/Kk i Modar M7/Wz. Każda z tych wykładzin o różnych właściwościach i przeznaczeniu ma wszystkie wymagane aktualne prawem dopuszczenia i certyfikaty. Wykładziny Modar R3/Mz, charakteryzujące się dużymi wartościami współczynników tarcia (sprzężenia ciernego), przeznaczone są dla kół i bębnów pędnych górniczych wyciągów szybowych, kolei linowych i wyciągów narciarskich, kół odciskowych wielolinowych górniczych wyciągów szybowych z maszynami umieszczonymi na wieży itd. Wykładziny Modar R7/Wz są dopuszczone do stosowania w atmosferze zagrażającej wybuchem np. w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. Charakteryzują się takimi samymi właściwościami jak wykładziny Modar R3/Mz oraz dodatkowo przewodzą ładunki elektrostatyczne i są trudnopalne. Wykładziny Modar R5/Kk są prze- znaczone na wykładziny kół kierujących większości urządzeń transportu linowego. Opisane w pracy badania zmęczeniowe wykazały, że ich stosowanie powoduje istotny wzrost trwałości zmęczeniowej lin stalowych. W pracy wykazano również, że możliwe i celowe jest stosowanie wykładzin Modar R5/Kk na koła kierujące jednolinowych i wielolinowych górniczych wyciągów szybowych z maszynami umieszczonymi na zrębie szybu.


Ziarna o powierzchniach hydrofilowych w produktach wzbogacania korytowego flotownika pneumomechanicznego

Lenartowicz M., Sablik J.
Badano obecność ziaren hydrofilowych w produktach uzyskanych z opróbowania korytowych pneumomechanicznych flotowników IZ wzbogacających węgiel energetyczny i koksowy. Do wyznaczenia procentowej zawartości ziaren hydrofilowych wykorzystano metodę frakcjonowanej flotacji powierzchniowej (film flotation) i empiryczną zależność między granicznym kątem zwilżania powierzchni a napięciem powierzchniowym zwilżania węgla. Wykazano, że w pierwszej kolejności flotują ziarna węglowe o najmniejszym na- pięciu powierzchniowym zwilżania i najmniejszej niejednorodności energetycznej oraz niewielka liczba ziaren hydrofilowych o napięciu powierzchniowym zwilżania większym lub równym od napięcia powierzchniowego zerowego kąta zwilżania (=0) prawdo- podobnie na zasadzie wynoszenia mechanicznego. Przeprowadzone badania wykazały również, że większa liczba ziaren hydrofilowych przechodzi do produktów koncentratowych w przypadku węgla energetycznego (6,5; 16,5; 20%) niż w przypadku węgla koksowego (3; 5; 19%). Wykazano, że analiza rozkładu ziaren hydrofilowych i napięcia powierzchniowego zwilżania węgla w produktach flotacji uzyskanych w przemysłowym wzbogacalniku flotacyjnym IZ może być wykorzystana do oceny technologii flotacji i sprawności technologicznej tej maszyny.


Nowa dyrektywa maszynowa zmieniająca dyrektywę 98/37/WE

Zając R.
Z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej weszły w życie przepisy wykonawcze wdrażające tzw. „dyrektywy nowego podejścia”, zapewniające swobodny przepływ wyrobów na rynku unijnym. Jedną z istotnych dyrektyw z tej grupy jest tzw. dyrektywa maszynowa. W artykule przedstawiono efekty prac grupy roboczej Komisji Europejskiej nad nowelizacją wspomnianej dyrektywy, zakończone w maju br. i skutkujące wydaniem zupełnie nowego dokumentu 2006/42/WE, i zmianami w najbliższej przyszłości w polskich rozporządzeniach.


Specyfika programu badawczego funduszu badawczego węgla i stali

Hordyniak E.
Tendencje wzrostowe na rynku węgla, dotyczące za- równo popytu jak i produkcji, okazały się trwalsze niż to początkowo oceniano. Szacuje się, że obecny poziom wzrostu utrzyma się co najmniej do 2030 roku. Co w tej sytuacji powinny robić kraje, których gospodarka oparta była na przemyśle wydobywczym? Czy istotnie właściwe jest odwracanie się od górnictwa, likwidacja kopalń i uzależnianie od zewnętrznych źródeł energii? Czy jednak nie należałoby modernizować górnictwa, korzystając z dofinansowania oferowanego przez Wspólnotę Europejską za pośrednictwem specjalistycznego Funduszu Badawczego stworzonego specjalnie dla przemysłu węgla i stali?