Główna Wydawnictwa Maszyny Górnicze Aktualny numer MASZYNY GÓRNICZE 1/2006 (105)

MASZYNY GÓRNICZE 1/2006 (105)

Modelowanie linopędni obciążonej dynamicznie
Tejszerska D., Turewicz K.

Identyfikacja obciążenia dynamicznego stojaka hydraulicznego
Szyguła M., Mazurek K., Madejczyk W.

Obudowy zmechanizowane produkcji firmy GLINIK perspektywą dla wyposażenia ścian polskiego górnictwa do roku 2010
Ziara A., Ślusarz R., Kret A.

Czynniki wpływające na poprawną pracę układu hydraulicznego górniczej obudowy zmechanizowanej
Potempa J., Wojtacha M.

Zmodyfikowana wersja zespołu sterowania hamulców pneumatycznych ZSHP
Barańska H., Kowal L., Materzok A.

Analiza pracy kruszarki bębnowej w kopalni produkującej miał węglowy dla potrzeb energetyki
Pyc A., Matusiak P.

Zarządzanie bezpieczeństwem użytkowania sekcji obudowy zmechanizowanej
Jaszczuk M., Markowicz J., Szweda S., Meder A.

Zastosowanie technik wirtualnych w rekonstrukcji przebiegu wypadków w górnictwie
Winkler T., Michalak D., Bojara S., Jaszczyk Ł.

 

 


Modelowanie linopędni obciążonej dynamicznie

Tejszerska D., Turewicz K.
W artykule przedstawiono przykład obliczeń wytrzymałościowych linopędni K-6000, z zastosowaniem metody elementów skończonych. Warunki brzegowe do obliczeń wytrzymałościowych MES wyznaczono w oparciu o analizy dynamiczne wykonane za pomocą elektromechanicznego modelu dynamicznego górniczego wyciągu szybowego. Sprzężenie analiz dynamicznych opartych na matematycznych modelach elektromechanicznych górniczego wyciągu szybowego z modelami MES, pozwala doskonalić dotychczas stosowane w praktyce metody obliczeniowe linopędni maszyn wyciągowych górniczych wyciągów szybowych.


Identyfikacja obciążenia dynamicznego stojaka hydraulicznego

Szyguła M., Mazurek K., Madejczyk W.
W chwili obecnej często wykonuje się laboratoryjne badania dynamiczne stojaków hydraulicznych ze względu na wymagania normy PN-EN 1804-2. Podczas badań, niezależnie od metody obciążenia, rejestruje się tylko jeden parametr obciążeniowy – ciśnienie w przestrzeni podtłokowej na typowym przyłączu stojaka. W artykule przedstawiono przebieg i wyniki dynamicznych badań przeprowadzonych na stanowisku wybuchowym dla stojaka z kilkoma punktami pomiaru ciśnienia. Obiektem badań był stojak hydrauliczny obudowy zmechanizowanej wyposażony w dodatkowe przyłącza i kanały pomiarowe. Zastosowana metoda badań pozwoliła na znacznie lepsze poznanie zjawisk zachodzących w cieczy hydraulicznej w stojaku podczas obciążeń dynamicznych oraz na podjęcie prób identyfikacji obciążenia dynamicznego stojaka w wyniku komputerowych badań modelowych.


Obudowy zmechanizowane produkcji firmy GLINIK perspektywą dla wyposażenia ścian polskiego górnictwa do roku 2010

Ziara A., Ślusarz R., Kret A.
W artykule omówiono kierunki rozwoju obudów ścianowych w perspektywie wyposażenia ścian do roku 2010, które przedstawiono na przykładzie rozwiązań obudów produkcji GLINIK-a.


Czynniki wpływające na poprawną pracę układu hydraulicznego górniczej obudowy zmechanizowanej

Potempa J., Wojtacha M.
W oparciu o własne wyniki badań stwierdza się, że znaczącą przyczyną uszkodzeń obudów górniczych jest układ hydrauliczny. Problemy z żywotnością elementów hydraulicznych zaczęły się pojawiać wraz z zastosowaniem w obudowach siłowników hydraulicznych o średnicach cylindrów większych od 300 mm oraz pomp o objętościowych natężeniach przepływu Qv większych od 150 l/min. Powszechnym jest obecnie stosowanie stojaków o bardzo dużych podpornościach, a tym samym dużych średnicach cylindrów. Wzrosła szybkość narastania ciśnienia w przestrzeni nad i podtłokowej stojaka szczególnie w trakcie jego rabowania. Jest to szczególnie ważny problem wtedy, gdy ciężkie tłoczysko jest jeszcze nieruchome, a zawór przelewowy na pompie jest oddalony znacznie od odbiornika. Dodatkowo w kopalniach wydłużono linie przesyłowe medium hydraulicznego. Dlatego proponuje się dokonanie istotnej zmiany w układzie hydraulicznym sterowania pracą obudowy zmechanizowanej. Do tej idei należy jednak przekonać kopalnie i producentów pomp i sterowań hydraulicznych. W artykule przedstawiono niektóre, ale bardzo istotne problemy, które mają wpływ na właściwą eksploatację obudowy i żywotność jej elementów składowych.


Zmodyfikowana wersja zespołu sterowania hamulców pneumatycznych ZSHP

Barańska H., Kowal L., Materzok A.
W artykule przedstawiono unowocześnioną wersję elektropneumatycznego zespołu sterowania hamulców ZSHP stosowanego w maszynach wyciągowych z pneumatycznymi napędami hamulcowymi. Przedstawiono historię powstawania i doskonalenia zespołu, jego zalety oraz skalę wdrożenia.


Analiza pracy kruszarki bębnowej w kopalni produkującej miał węglowy dla potrzeb energetyki

Pyc A., Matusiak P.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza pracy kruszarki bębnowej w sekcji przygotowania węgla surowego w zakładzie przeróbki węgla, przegląd i analiza prac remontowych i zapobiegawczych awariom tegoż urządzenia. O wyborze urządzenia zdecydowała lokalizacja i znaczenie kruszarki bębnowej w ciągu technologicznym zakładu, gdyż ewentualna awaria tego urządzenia powoduje zatrzymanie całej linii produkcyjnej.


Zarządzanie bezpieczeństwem użytkowania sekcji obudowy zmechanizowanej

Jaszczuk M., Markowicz J., Szweda S., Meder A.
Przedmiotem rozważań przedstawionych w pracy jest zagadnienie poprawy bezpieczeństwa użytkowania obudowy zmechanizowanej poprzez kompletację sekcji z elementów o porównywalnym stopniu zużycia. Wykazano konieczność wyznaczania wskaźnika Aw dla poszczególnych elementów, a nie tylko dla najstarszego elementu sekcji. Zaproponowano sposób wykorzystania systemu elektronicznej identyfikacji elementów sekcji obudowy zmechanizowanej i ewidencji czasu oraz warunków ich użytkowania do wspomagania procesu kompletacji wyposażenia technicznego ściany.


Zastosowanie technik wirtualnych w rekonstrukcji przebiegu wypadków w górnictwie

Winkler T., Michalak D., Bojara S., Jaszczyk Ł.
W artykule przedstawiono metodę wizualizacji przebiegu wypadków w górnictwie, z zastosowaniem technik wirtualnej rzeczywistości. Przedstawione metody pozwalają na wykonywanie rekonstrukcji wypadków oraz materiałów na potrzeby szkoleń BHP.