Główna Wydawnictwa Maszyny Górnicze Aktualny numer MASZYNY GÓRNICZE 2/2005 (102)

MASZYNY GÓRNICZE 2/2005 (102)

Wirtualne prototypowanie obudów zmechanizowanych w stanach obciążeń zmiennych
Tokarczyk J.

Nowoczesna metoda doboru urządzeń rozruchowych napędów górniczych przenośników taśmowych
Kulinowski P.

Bezpieczeństwo pracy w miejscu skrzyżowania ścian z wyrobiskami przyścianowymi
Musiał B., Lisiecki K.

Stan aktualny i perspektywy rozwoju kopalni „Bogdanka”
Stachowicz S.

Aktualne problemy eksploatacji węgla w kopalni „Bogdanka”, wynikające ze specyfiki uwarunkowań górniczo-geologicznych i technologiczno-organizacyjnych
Krasowski Z.

Nowoczesny system monitorowania procesu technologicznego dla KWK „Bogdanka”
Mironowicz W.

Wybrane metody i środki poprawy bezpieczeństwa oraz obniżania kosztów eksploatacji górniczych wyciągów szybowych
Hansel J.

Transport kołowo-szynowy w nachylonych wyrobiskach z zastosowaniem zestawu awaryjnego hamowania
Krauze K.
Wirtualne prototypowanie obudów zmechanizowanych w stanach obciążeń zmiennych

Tokarczyk J.

W artykule przedstawiono zastosowanie programu MSC.Fatigue do wirtualnego prototypowania obudów zmechanizowanych w stanach obciążeń zmiennych, jakimi są poddawane obudowy zmechanizowane na stanowiskach badawczych. Wymogi normy PN-EN 1804-1 wymuszają między innymi przeprowadzenie stanowiskowych badań zmęczeniowych każdego nowego zestawu obudowy zmechanizowanej. Wykorzystanie programu MSC.Fatigue znacznie rozszerza za- kres wirtualnego prototypowania, które coraz częściej jest stosowane przy budowie nowych maszyn i urządzeń górniczych.

Nowoczesna metoda doboru urządzeń rozruchowych napędów górniczych przenośników taśmowych

Kulinowski P.

W artykule opisano nowoczesną metodę doboru urządzeń rozruchowych napędów górniczych przenośników taśmowych. Skoncentrowano się przede wszystkim na przedstawieniu wskaźników oceny rozruchu związanych z obciążeniem taśmy i układu napędowego.

Bezpieczeństwo pracy w miejscu skrzyżowania ścian z wyrobiskami przyścianowymi

Musiał B., Lisiecki K.

W artykule opisano bezpieczeństwo pracy w miejscu skrzyżowania ścian z wyrobiskami przyścianowymi. Dzięki zastosowaniu zmechanizowanych obudów skrzyżowań należy spodziewać się dużej poprawy bezpieczeństwa pracy, polegającej na wyeliminowaniu zagrożeń spowodowanych opadem skał i węgla oraz znacznego obniżenia nakładów pracy.

Stan aktualny i perspektywy rozwoju kopalni „Bogdanka”

Stachowicz S.

W artykule przedstawiono historię i perspektywy rozwoju kopalni „Bogdanka” oraz stan aktualny, a także zmiany organizacyjne i restrukturyzację przedsiębiorstwa o nazwie „Kopalnie Lubelskiego Zagłębia Węglowego w Budowie” (czyli obecnej KWK „Bogdanka”) w ciągu 30 lat istnienia firmy. 

Aktualne problemy eksploatacji węgla w kopalni „Bogdanka”, wynikające ze specyfiki uwarunkowań górniczo-geologicznych i technologiczno-organizacyjnych

Krasowski Z.

W artykule przedstawiono aktualne problemy eksploatacji węgla w kopalni „Bogdanka”, wynikające ze specyfiki uwarunkowań górniczo-geologicznych i techniczno-organizacyjnych. Kopalnia „Bogdanka” koncentrację wydobycia ze ścian przyjęła jako główny kierunek obniżenia jednostkowych kosztów wydobycia węgla. Od początku lat dziewięćdziesiątych następuje sukcesywny wzrost postępów ścian, wielkości dobowego wydobycia z jednej ściany oraz wzrost wydajności.

Nowoczesny system monitorowania procesu technologicznego dla KWK „Bogdanka”

Mironowicz W.

Zapewnienie konkurencyjności polskiego węgla zmusza kopalnie do wprowadzania w ramach restrukturyzacji technicznej nowoczesnych rozwiązań w zakresie eksploatacji, nadzoru i zarządzania. Eksploatacja w kopalniach z kilkoma wysoko wydajnymi rejonami wydobywczymi wymaga pełnego monitorowania kompleksów wydobywczych i ciągów transportowych w celu m.in. wydłużenia czasu efektywnej pracy maszyn i czasu międzyawaryjnego. Niezbędne są również działania, które do minimum ograniczą konieczność wstrzymywania eksploatacji np. ze względów bezpieczeństwa. Kopalnia węgla kamiennego „Bogdanka”, której wyniki plasują ją w czołówce wśród polskich kopalń również jako pierwsza przystąpiła do wprowadzania najnowocześniejszych rozwiązań w omawianym zakresie. Przedstawione w artykule rozwiązania mają w pełni nowatorski charakter i zostały opracowane w ramach projektu celowego Nr 9 T12A 094 97 C/3716 finansowanego przez KBN oraz KWK „Bogdanka”. 

Wybrane metody i środki poprawy bezpieczeństwa oraz obniżania kosztów eksploatacji górniczych wyciągów szybowych

Hansel J.

W artykule podano ogólną charakterystykę polskiego górnictwa z punktu widzenia bezpieczeństwa systemów maszynowych transportu pionowego - SMTP. Omówiono wybrane wyniki poznawcze i praktyczne prac naukowo-badawczych Akademii Górniczo-Hutniczej z zakresu bezpieczeństwa górniczych wyciągów szybowych, które są jednym z trzech podsystemów SMTP. Stwierdzono, że najważniejszym osiągnięciem tych prac jest wykazanie słuszności tezy o istniejących możliwościach obniżenia kosztów transportu pionowego przy równoczesnym podnoszeniu niezawodności i bezpieczeństwa górniczych wyciągów szybowych. Prawdziwość tej tezy została wykazana na podstawie ruchomych belek odbojowych HWR, wykładzin modarâ i układów prowadzenia naczyń z amortyzatorem zespolonym PHH.

Transport kołowo-szynowy w nachylonych wyrobiskach z zastosowaniem zestawu awaryjnego hamowania

Krauze K.

Zjawisko niekontrolowanego przemieszczania się (samostaczania) kołowo-szynowych naczyń transportowych stanowi duży problem w czasie transportu mas użytecznych w nachylonych wyrobiskach korytarzowych. Możliwość przeciwdziałania temu zjawisku, przy wyeliminowaniu wad stosowanych w tym czasie rozwiązań, była przyczyną opracowania nowego sposobu transportu kołowo-szynowego z wykorzystaniem wózka hamulcowego, które zastosowano do transportu w LW „Bogdanka”. Pierwszym prototypem tego rozwiązania był wózek hamulcowy opracowany dla potrzeb KWK „Kazimierz-Juliusz”. Zebrane dotychczas doświadczenia oraz rachunek ekonomiczny przedsięwzięcia potwierdzają zasadność przyjętych założeń i uzyskanie przewidywanych efektów. Możliwość zastosowania zestawu hamulcowego pracującego w LW „Bogdanka” i w innych polskich kopalniach zostało potwierdzone decyzją Wyższego Urzędu Górniczego (GM-107/04).