Główna Wydawnictwa Maszyny Górnicze Aktualny numer MASZYNY GÓRNICZE 4/2007 (112)

MASZYNY GÓRNICZE 4/2007 (112)

Diagnostyka stanu technicznego przekładni zębatych ogólnego przeznaczenia
TOMASZEWSKI J.

Wpływ oddziaływania dynamicznego transportowanego materiału na wartość obciążeń przenośnika wibracyjnego
CZUBAK P., RADOSZ Z.

Zastosowanie badań materiałowych nieniszczących do oceny stanu technicznego komponentów sekcji obudowy zmechanizowanej
GRYNKIEWICZ-BYLINA B.

Badania z obszaru dyrektywy 94/9/WE ATEX - nowe możliwości badawcze Laboratorium Badań Stosowanych Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG
ZAJĄC R., ORZECH Ł.

Powietrzno-wodna kurtyna zraszająca zwiększeniem bezpieczeństwa eksploatacji kombajnu chodnikowego R-200
STANICZEK F., PUCHAŁA B., TRZĘSIMIECH K. PIECZORA E., PROSTAŃSKI D., ROJEK P., BAŁAGA D.

Rekonstrukcje wypadków zaistniałych w warunkach kopalnianych, podczas wykonywania napraw maszyn i urządzeń górniczych
MICHALAK D., LESISZ R., JASZCZYK Ł.

Nowe elektryczne wciągniki łańcuchowe konstrukcji CMG KOMAG
BAŁAGA D., BUDZYŃSKI Z., KALITA M., PROSTAŃSKI D.

Scenariusz rozwoju technologii wy- dobycia węgla w warunkach utrudnień górniczych
SIKORA W.

Perspektywy rozwoju technologii i technik mechanizacyjnych do drążenia wyrobisk korytarzowych w warunkach polskich kopalń węgla kamiennego do roku 2020
KOTWICA K.

Uwarunkowania rozwoju technologicznego ścianowych systemów mechanizacyjnych
JASZCZUK M.

Nowoczesne maszyny transportowe pracujące w kopalniach węgla kamiennego i przewidywane kierunki ich rozwoju
DRWIĘGA A., PIECZORA E., SUFFNER H., JANAS S.

 

 

 


Diagnostyka stanu technicznego przekładni zębatych ogólnego przeznaczenia

TOMASZEWSKI J.
W artykule opisano opracowany w CMG KOMAG układ do ciągłego monitorowania stanu technicznego przekładni zębatych ogólnego przeznaczenia. Opisano układ elektroniczny do nadzoru on-line stanu technicznego przekładni, opartego na analizie wartości szczytowych widma drgań w pasmach oktawowych. Elektroniczny moduł współpracuje z opracowanym programem GearExpert umożliwiającym, w przypadku przekroczenia dopuszczalnych progów w pasmach oktawowych, analizę miejsca i rodzaj powstałej niesprawności przekładni. Program na podstawie występowania określonych składowych w widmie przyspieszenia i obwiedni, automatycznie wyznacza rodzaj uszkodzenia. Danymi wejściowymi do programu są odpowiedzi udzielane przez diagnostę, na podstawie generowanego widma przyspieszenia i obwiedni, co do rodzajów występujących składowych. Opracowany układ wykonany jest w wersji przemysłowej i był testowany w cementowni z pozytywnymi wynikami.


Wpływ oddziaływania dynamicznego transportowanego materiału na wartość obciążeń przenośnika wibracyjnego

CZUBAK P., RADOSZ Z.
Korpusy maszyn wibracyjnych podczas pracy są silnie obciążane siłami bezwładności, wymuszającymi drgania oraz oddziaływaniem transportowanej nadawy. Celem pracy było wyznaczenie obciążeń korpusu maszyny wibracyjnej i określenie wpływu oddziaływania dynamicznego transportowanej nadawy na wartość tych obciążeń. W pracy porównano wyniki analiz, uzyskane jedną z analitycznych metod obliczeniowych oraz nową, łączoną metodą symulacji cyfrowej modelu dyskretnego i ciągłego maszyny wibracyjnej pracującej z sypką nadawą.


Zastosowanie badań materiałowych nieniszczących do oceny stanu technicznego komponentów sekcji obudowy zmechanizowanej

GRYNKIEWICZ-BYLINA B.
W artykule przedstawiono metody i narzędzia badań materiałowych nieniszczących wykorzystywanych w procesie kontroli jakości elementów maszyn, na etapie ich wytwarzania i użytkowania. Zaprezentowano przykład realizacji badań materiałowych nieniszczących, komponentów sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej. Omówiono procedurę procesu badań nieniszczących, wykorzystywanych w procesie oceny stopnia zużycia elementów obudowy podczas eksploatacji.


Badania z obszaru dyrektywy 94/9/WE ATEX - nowe możliwości badawcze Laboratorium Badań Stosowanych Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG

ZAJĄC R., ORZECH Ł.
W artykule przedstawiono nowe możliwości badawcze Laboratorium Badań Stosowanych funkcjonującego w strukturze Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG. Opisano zakres nowych akredytowanych obszarów badawczych związanych z dyrektywami nowego podejścia, a w szczególności dyrektywą 94/9/WE (ATEX). Omówiono również znaczenie procesu certyfikacji wyrobów, a co się z tym wiąże koniecznością prowadzenia badań maszyn i urządzeń stosowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.


Powietrzno-wodna kurtyna zraszająca zwiększeniem bezpieczeństwa eksploatacji kombajnu chodnikowego R-200

STANICZEK F., PUCHAŁA B., TRZĘSIMIECH K. PIECZORA E., PROSTAŃSKI D., ROJEK P., BAŁAGA D.
Przedstawiono genezę powstania, prace projektowe, wykonanie i pierwsze próby kurtyny powietrzno-wodnej kombajnu chodnikowego R-200 oraz przebieg badań stanowiskowych w KD „Barbara”.


Rekonstrukcje wypadków zaistniałych w warunkach kopalnianych, podczas wykonywania napraw maszyn i urządzeń górniczych

MICHALAK D., LESISZ R., JASZCZYK Ł.
W artykule przedstawiono możliwości tworzenia rekonstrukcji wypadków zaistniałych podczas wykonywania napraw maszyn i urządzeń górniczych w warunkach kopalnianych. Skoncentrowano się na technicznych i ludzkich czynnikach ryzyka występujących podczas napraw. W pracy ukazano także elementy, które należy brać pod uwagę, przy wykonywaniu wizualizacji rekonstrukcji wypadków, co bezpośrednio wiąże się z wierniejszym odzwierciedleniem zaistniałego zdarzenia. Artykuł przedstawia również problematykę związaną z tworzeniem wizualizacji pod kątem samego odbiorcy. Rekonstrukcje zdarzeń czy materiały szkoleniowe powinny być w odpowiedni sposób rozpowszechniane, aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców.


Nowe elektryczne wciągniki łańcuchowe konstrukcji CMG KOMAG

BAŁAGA D., BUDZYŃSKI Z., KALITA M., PROSTAŃSKI D.
W artykule przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne elektrycznych wciągników łańcuchowych, w zakresie małej mechanizacji. Elektryczne wciągniki mają na celu usprawnienie prac wykonywanych między innymi w komorach montażowych podziemnych wyrobisk górniczych. Przedstawione w artykule nowe wciągniki łańcuchowe charakteryzują się zwartą budową i niewielkimi wymiarami gabarytowymi w stosunku do możliwości przemieszczanych mas ładunków. Opisano główne parametry techniczne, zakres zastosowania oraz wymagania bezpieczeństwa jakie muszą spełniać prezentowane urządzenia.


Scenariusz rozwoju technologii wy- dobycia węgla w warunkach utrudnień górniczych

SIKORA W.
W artykule przedstawiono scenariusz rozwoju technologii wydobycia węgla w warunkach utrudnień górniczych, tj. wydobycie z pokładów zagrożonych metanem, wydobycie z pokładów zagrożonych wstrząsami górotworu, wybieranie pokładów w filarach ochronnych, wybieranie cienkich pokładów.


Perspektywy rozwoju technologii i technik mechanizacyjnych do drążenia wyrobisk korytarzowych w warunkach polskich kopalń węgla kamiennego do roku 2020

KOTWICA K.
W artykule przedstawiono systemy mechanizacyjne stosowane do drążenia wyrobisk korytarzowych w polskich kopalniach węgla kamiennego. W oparciu o nowoczesne systemy mechanizacyjne stosowane w górnictwie światowym, zaproponowano przyszłościowe kierunki rozwoju systemów mechanizacyjnych, które mogą być zastosowane w górnictwie polskim do drążenia wyrobisk korytarzowych udostępniających i przygotowawczych w latach 2008-2020.


Uwarunkowania rozwoju technologicznego ścianowych systemów mechanizacyjnych

JASZCZUK M.
W artykule przedstawiono uwarunkowania rozwoju technologicznego ścianowych systemów mechanizacyjnych. Wobec braku informacji dotyczących prognozy zapotrzebowania na węgiel oraz prognozy zmiany zasobów i warunków zalegania z uwzględnieniem zagrożeń w kolejnych latach, wynikających z zakresu projektu przeprowadzono analizę udziału wydobycia z pokładów niskich, średnich i grubych w odniesieniu do udziału tych grup pokładów w zasobach przemysłowych. Największą niewiadomą pozostają uwarunkowania ekonomiczne i w związku z powyższym przyjęto założenie, że rozwój technologii powinien służyć efektywności ekonomicznej działalności górniczej.


Nowoczesne maszyny transportowe pracujące w kopalniach węgla kamiennego i przewidywane kierunki ich rozwoju

DRWIĘGA A., PIECZORA E., SUFFNER H., JANAS S.
W artykule omówiono urządzenia transportowe aktualnie stosowane w kopalniach węgla kamiennego, w głównych i oddziałowych drogach transportu. Zwrócono uwagę na coraz szersze wprowadzanie maszyn napędzanych spalinowymi silnikami diesla, co eliminuje transport z liną zamkniętą. Podano przykłady stosowanych urządzeń. Wskazano na obecne tendencje rozwojowe w aspekcie coraz szerzej stosowanych napędów spalinowych oraz wynikające z tego ograniczenia.