Główna Wydawnictwa Maszyny Górnicze Aktualny numer MASZYNY GÓRNICZE 1/2008 (113)

MASZYNY GÓRNICZE 1/2008 (113)

Badania symulacyjne rozprzestrzeniania się mgły powietrzno-wodnej systemu zraszania
CHUCHNOWSKI W., TOKARCZYK J.

Wpływ cech konstrukcyjnych stojaka na charakterystykę podatnościową sekcji obudowy zmechanizowanej
JASZCZUK M., PAWLIKOWSKI A.

Wirtualne prototypowanie układu sterowania kombajnu chodnikowego
JASIULEK D., ŚWIDER J.

Nowe osadzarki wodne pulsacyjne KOMAG w instalacjach do przeróbki węgla kamiennego i kruszyw mineralnych
OSOBA D.

System sterowania osadzarką KOMAG
TEJSZERSKI J., JASIULEK D., PAJĄK T., OSOBA M.

Model dyspersji zanieczyszczeń pyłowych a pomiary środowiskowe – porównanie na przykładzie miasta Łodzi
LOSTER A.

Scenariusze rozwoju technologii mechanizacji przemysłu wydobywczego do 2020 roku w ocenie ekspertów
KOZIEŁ A., MAZURKIEWICZ T.

 

 

 


 

Badania symulacyjne rozprzestrzeniania się mgły powietrzno-wodnej systemu zraszania

CHUCHNOWSKI W., TOKARCZYK J.
W artykule przedstawiona została metoda modelowania strumienia powietrzno-wodnego dysz zraszających. Do obliczeń zastosowana została metoda CFD (Computational Fluid Dynamics). Model geometryczny dyszy wykonany został w programie Autodesk Inventor, natomiast obliczenia przeprowadzone zostały w programie Fluent. Model przepływu wielofazowego (woda + powietrze) rozwiązany został za pomocą metody Euler’a–Lagrange’a. Przedstawiona została weryfikacja obliczeń numerycznych z wynikami badań stanowiskowych.


Wpływ cech konstrukcyjnych stojaka na charakterystykę podatnościową sekcji obudowy zmechanizowanej

JASZCZUK M., PAWLIKOWSKI A.
W pracy przedstawiono metodę wyznaczania sprężystości stojaka hydraulicznego dwuteleskopowego. Przeanalizowano wpływ cech konstrukcyjnych stojaka na jego charakterystykę z uwzględnieniem trzech wariantów rozwiązania technicznego. W wyniku symulacji komputerowej kinematycznego wymuszenia ruchu stropnicy wyznaczono charakterystykę podatności sekcji obudowy zmechanizowanej, ze stojakami dwuteleskopowymi. Analizę przeprowadzono dla płaskiego modelu sekcji obudowy zmechanizowanej dla różnych wartości podporności wstępnej.
Wdrożenie inteligentnego układu sterowania kombajnu chodnikowego wiąże się z koniecznością prowadzenia długotrwałych i kosztownych badań. Aby maksymalnie ograniczyć koszty i czas wdrażania systemu zastosowane zostanie nowatorskie podejście, polegające na zastosowaniu metod wirtualnego prototypowania. Zbudowany zostanie wirtualny model kombajnu wraz z otaczającym wyrobiskiem, który następnie zostanie sprzężony z rzeczywistym sterownikiem PLC. Model wirtualny przestrzeni roboczej kombajnu pozwoli, między innymi, na uwzględnianie zmian właściwości urabianej skały i symulację reakcji maszyny. Prowadzenie badań symulacyjnych na modelu pozwoli na efektywną weryfikację i korektę algorytmu i programu sterującego kombajnem chodnikowym, zdecydowanie skracając czas wdrażania układu sterowania na rzeczywistej maszynie.


Wirtualne prototypowanie układu sterowania kombajnu chodnikowego

JASIULEK D., ŚWIDER J.
W artykule pokazano nowe zastosowania wodnych osadzarek pulsacyjnych KOMAG do przeróbki węgla kamiennego i kruszyw mineralnych. Opisano możliwości ich współpracy z systemami sterowania różnych producentów. Przedstawiono ich podstawowe parametry techniczne. Omówiono wyniki pracy osadzarki wydzielającej zanieczyszczenia organiczne z nadawy żwirowo-piaskowej w warunkach kopalni kruszyw.


Nowe osadzarki wodne pulsacyjne KOMAG w instalacjach do przeróbki węgla kamiennego i kruszyw mineralnych

OSOBA D.
W artykule pokazano nowe zastosowania wodnych osadzarek pulsacyjnych KOMAG do przeróbki węgla kamiennego i kruszyw mineralnych. Opisano możliwości ich współpracy z systemami sterowania różnych producentów. Przedstawiono ich podstawowe parametry techniczne. Omówiono wyniki pracy osadzarki wydzielającej zanieczyszczenia organiczne z nadawy żwirowo-piaskowej w warunkach kopalni kruszyw.


System sterowania osadzarką KOMAG

TEJSZERSKI J., JASIULEK D., PAJĄK T., OSOBA M.
Specjaliści CMG KOMAG, dysponując wiedzą i doświadczeniem w konstruowaniu osadzarek pulsacyjnych oraz wiedzą z zakresu doboru parametrów pracy tych maszyn, opracowali autorski system sterowania osadzarki pulsacyjnej. Prace objęły opracowanie konfiguracji sprzętowej systemu, jego algorytmu sterowania oraz budowę układu sterowania opartego na sterowniku PLC. Przeprowadzono testy układu na laboratoryjnym modelu osadzarki pulsacyjnej w CMG KOMAG oraz, rozpoczęte w połowie 2007 roku, testy przemysłowe realizowane na wybranej osadzarce w Zakładzie Przeróbczym KWK „Pniówek”. W artykule przedstawiono strukturę, zasady działania i możliwości systemu, oraz rezultaty testów i wynikające z nich wnioski.


Model dyspersji zanieczyszczeń pyłowych a pomiary środowiskowe – porównanie na przykładzie miasta Łodzi

LOSTER A.
Modelowanie procesów rozprzestrzeniania i przemian zanieczyszczeń w atmosferze odgrywa istotną rolę, zarówno w ocenie stanu bieżącego oraz opracowaniu i wdrażaniu przedsięwzięć naprawczych i zapobiegawczych. W pierwszej części artykułu przedstawiono krótką charakterystykę metody pomiarowej wykorzystanej do obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń pyłowych. Druga część artykułu obejmuje podstawo- we założenia oraz wyniki badań modelowych przeprowadzonych na przykładzie miasta Łodzi. Uzyskane rezultaty porównane zostały ze stężeniami pyłu PM10 uzyskanymi w pomiarach środowiskowych.


Scenariusze rozwoju technologii mechanizacji przemysłu wydobywczego do 2020 roku w ocenie ekspertów

KOZIEŁ A., MAZURKIEWICZ T.
W artykule przedstawiono wyniki oceny scenariuszy rozwoju technologii mechanizacji przemysłu wydobywczego przeprowadzonej metodą Delphi. Powyższa problematyka jest realizowana w ramach projektu celowego typu foresight pt.: „Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego” koordynowanego przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, IGSMiE PAN w Krakowie, Politechniką Śląską w Gliwicach, EMAG w Katowicach oraz Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach. Przedstawiane wyniki oceny pozwalają na ustalenie hierarchii technologii mechanizacji, etapów ich przewidywanego wdrożenia oraz wyznaczenie priorytetowych kierunków prac naukowo-badawczych, umożliwiających osiągnięcie zamierzonych celów.