Główna Wydawnictwa Maszyny Górnicze Aktualny numer MASZYNY GÓRNICZE 2/2008 (114)

MASZYNY GÓRNICZE 2/2008 (114)

Zastosowanie numerycznej mechaniki płynów do modelowania wymiany ciepła w chłodnicy ramienia kombajnowego dużej mocy
GICALA B., TARKOWSKI A.
Badania laboratoryjne sekcji obudowy zmechanizowanej w aspekcie spełnienia wymagań zawartych w Załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r.
MADEJCZYK W.
Weryfikacja doświadczalna modelu MES stojaka hydraulicznego z akumulatorem gazowym
MAZUREK K., SZWEDA S.
Przykład wykorzystania sygnałów pomiarowych z układu monitorowania do analizy obciążenia napędów kombajnu ścianowego
JASZCZUK M., KOTORC R.
Zraszanie powietrzno-wodne jako nowa metoda zwalczania zagrożeń pyłowych i metanowych w polskich kombajnach górniczych
PROSTAŃSKI D., BAŁAGA D., ROJEK P., SEDLACZEK J.
Dekompozycja w systemach sterowania zakładów przeróbki węgla kamiennego
FIRCZYK W.
Wykorzystanie dodatkowego zawirowania zasysanej strugi do kształtowania charakterystyk pompy wirowej
MIKOŚ M., KALUKIEWICZ A., KARCH M.
Ograniczanie ponadnormatywnej emisji hałasu wentylatorów dużej mocy
PIERCHAŁA M.
System monitorowania technologii środowiskowych
JEDZINIAK M., KRUPANEK J.
Ocena jakości usług poprzez pomiar satysfakcji klienta
ZAJĄC R., MALCZYK S.

 

 

 


 

Zastosowanie numerycznej mechaniki płynów do modelowania wymiany ciepła w chłodnicy ramienia kombajnowego dużej mocy

GICALA B., TARKOWSKI A.
W pracy została przedstawiona metoda modelowania wymiany ciepła i masy w chłodnicy układu intensywnego chłodzenia ramienia kombajnu dużej mocy. Metodą numerycznej mechaniki płynów wyznaczono pola prędkości czynników roboczych, rozkład temperatur na powierzchni elementów konstrukcyjnych, tempera- tury czynników na wylocie oraz moc cieplną chłodnicy. Wyniki obliczeń numerycznych zweryfikowano eksperymentalnie. Obliczenia przeprowadzono przy użyciu pakietu oprogramowania Fluent w wersji 6.3. Wyniki symulacji charakteryzują się zadowalającą zgodnością z danymi eksperymentalnymi.


Badania laboratoryjne sekcji obudowy zmechanizowanej w aspekcie spełnienia wymagań zawartych w Załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r.

MADEJCZYK W.
W artykule przedstawiono badania laboratoryjne sekcji obudowy zmechanizowanej w aspekcie spełnienia wymagań zawartych w Załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. Badania te są istotnym elementem oceny jej stanu technicznego.


Weryfikacja doświadczalna modelu MES stojaka hydraulicznego z akumulatorem gazowym

MAZUREK K., SZWEDA S.
Korzystając z wyników pomiarów przeprowadzonych na stanowisku badawczym oraz wyników obliczeń numerycznych wykonanych z wykorzystaniem modelu MES stojaka hydraulicznego z akumulatorem gazowym przeanalizowano wielkości odchyłek wartości wielkości wyznaczonych doświadczalnie od odpowiadających im wartości wielkości wyznaczonych numerycznie. Wyróżniono następujące prawdopodobne przyczyny powstania różnic pomiędzy wynikami pomiarów a wynikami symulacji komputerowej, to pominięcie w modelu numerycznym sił tarcia pomiędzy ruchomymi częściami stojaka oraz przyjęcie modelu gazu idealnego do opisu przemian stanu gazu w komorze akumulatora. Przeanalizowano możliwości i celowość modyfikacji modelu numerycznego.


Przykład wykorzystania sygnałów pomiarowych z układu monitorowania do analizy obciążenia napędów kombajnu ścianowego

JASZCZUK M., KOTORC R.
W niniejszej pracy opisano możliwość wykorzystania charakterystyk eksploatacyjnych przedstawiających zmienność parametrów charakteryzujących stan obciążenia kombajnu ścianowego wzdłuż długości ściany. Mogą być one pomocne do ustalenia odcinaków ściany, na których występują zwiększone opory urabiania.


Zraszanie powietrzno-wodne jako nowa metoda zwalczania zagrożeń pyłowych i metanowych w polskich kombajnach górniczych

PROSTAŃSKI D., BAŁAGA D., ROJEK P., SEDLACZEK J.
W artykule omówiono w skrócie znane zagraniczne rozwiązania zraszania powietrzno-wodnego z wykorzystaniem sprężonego powietrza, przeznaczone do kombajnów górniczych. Następnie przedstawiono najnowsze oryginalne opracowania tego typu zrealizowane w CMG KOMAG. Przewidziane są one do zwalczania zagrożeń metanowych i pyłowych w polskich kombajnach ścianowych i chodnikowych. Podano przebieg i wyniki badań tych rozwiązań oraz aktualny stan ich wdrożenia.


Dekompozycja w systemach sterowania zakładów przeróbki węgla kamiennego

FIRCZYK W.
Nowoczesna technika dostarcza dla lokalnych i centralnych systemów sterowania nowych możliwości estymacji procesu. Do tego celu mogą służyć np. „wirtualne przyrządy pomiarowe” oparte na nowoczesnych rozwiązaniach softwarowych, posiadające dużą uniwersalność przy stosunkowo prostym sposobie tworzenia. Mogą one być bardzo przydatne w rozwiązywaniu zagadnień lokalnego sterowania i diagnostyki w węzłach technologicznych zakładów przeróbczych bez konieczności ingerencji w pracę centralnej sterowni.


Wykorzystanie dodatkowego zawirowania zasysanej strugi do kształtowania charakterystyk pompy wirowej

MIKOŚ M., KALUKIEWICZ A., KARCH M.
W pracy przedstawiono część wyników badań nad możliwością monitorowania kształtu charakterystyk przepływowo-energetycznych pompy wirowej poprzez aktywne oddziaływanie na zasysaną strugę określoną ilością cieczy odprowadzaną z obszaru tłocznego. Otrzymane rezultaty wskazują na możliwość zastosowania opisywanej metody do przeprowadzenia stałociśnieniowej regulacji wydajności pomp w polu pracy poniżej wydajności nominalnej, w którym pompa pracuje zazwyczaj przy niskich sprawnościach.


Ograniczanie ponadnormatywnej emisji hałasu wentylatorów dużej mocy

PIERCHAŁA M.
Hałas jest czynnikiem szkodliwym, który niekorzystnie oddziałuje na wszystkie organizmy żywe. Stąd oraz z opracowanych na tej podstawie wymogów formalno-prawnych wynika konieczność jego ograniczania. Jednym z bardziej istotnych źródeł hałasu biorąc pod uwagę wielkość populacji, która jest narażona na ich oddziaływanie, są układy wentylacji oraz będące ich głównym źródłem wentylatory. Źródła te charakteryzują się szerokim częstotliwościowym widmem oddziaływania, znacznym poziomem mocy akustycznej, jak również ciągłym charakterem pracy. Ograniczanie ponadnormatywnej emisji hałasu każdego ze źródeł, powinno być prowadzone w oparciu o badania modelowe, dzięki którym możliwy jest prawidłowy dobór zarówno materiałowych, jak i geometrycznych cech konstrukcyjnych oraz określenie ich wpływu na skuteczność środka redukcji. Niniejszy artykuł opisuje główne źródła hałasu w układach wentylacji, jakie można spotkać zarówno na terenie obiektów energetycznych, powierzchni kopalń, jak również podziemnych wyrobisk górniczych. Przedstawiono skróconą metodykę badań, których celem jest ograniczenie ponadnormatywnej emisji hałasu do środowiska i na stanowiskach pracy oraz przede wszystkim różne konstrukcje biernych środków redukcji hałasu, opisując ich cechy konstrukcyjne.


System monitorowania technologii środowiskowych

JEDZINIAK M., KRUPANEK J.
Omówiono podstawy formalne oraz założenia i cele systemu monitorowania technologii środowiskowych, który będzie gromadził informacje na temat rozwoju tych technologii w Polsce. Przedstawiono zasadniczą budowę systemu oraz zasady klasyfikacji technologii jako środowiskowej, wraz z podziałem na sektory i podsektory środowiskowe.


Ocena jakości usług poprzez pomiar satysfakcji klienta

ZAJĄC R., MALCZYK S.
Występujące na rynku wyroby i usługi stają się coraz bardziej podobne pod względem jakości materiałów, technologii, a nawet ceny, stąd też elementy te przestają odgrywać decydującą rolę w „grze rynkowej”. Czynnikiem, decydującym o konkurowaniu z innymi firmami są relacje z klientami budowane poprzez właściwy system informacji, obsługi i opieki. Tendencje występujące w działaniach przedsiębiorstw dowodzą tezy, że jakość i marketing to niewątpliwie dwie wzajemnie przenikające się ze sobą dziedziny.