Główna Wydawnictwa Maszyny Górnicze Aktualny numer MASZYNY GÓRNICZE 4/2008 (116)

MASZYNY GÓRNICZE 4/2008 (116)

 

Wyniki badań serwonapędu elektrohydraulicznego z regulatorem adaptacyjnym
DINDORF R., WOŚ P
Stanowisko do badań hydrotronicznych układów napędowych pracujących w systemie CAN-bus
BARTNICKI A., TYPIAK A..
Straty i bilans mocy w hydraulicznych silnikach satelitowych zasilanych emulsją HFA-E i olejem
ŚLIWIŃSKI P.
Optymalizacja cech konstrukcyjnych mechatronicznych układów napędowych maszyn górniczych
ŚWITOŃSKI E., CHUCHNOWSKI W.
Elektroniczny system ewidencji elementów sekcji obudowy zmechanizowanej
ROGALA J.
Samojezdny wóz wiercąco-ładujący dla górnictwa węglowego
KALUKIEWICZ A., MARIANOWSKI J., GREGOREK K., KOCOT L., NIECHWIADOWICZ J., KIPCZAK P.
Koncepcja pneumatyczno-hydraulicznej wiertarki obrotowo-udarowej
NIEŚPIAŁOWSKI K., JASIULEK T.
Udostępnianie Dokumentacji Techniczno-Ruchowej nowej generacji przy użyciu technologii RFID
WINKLER T., MICHALAK D., JASZCZYK Ł., ROGALA J.
Wykorzystanie programu PRO-M do oceny zagrożenia zapłonem maszyn przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem
FIGIEL A., DUDEK M., PUCHAŁA B.

 

 

 


Wyniki badań serwonapędu elektrohydraulicznego z regulatorem adaptacyjnym

DINDORF R., WOŚ P
W artykule omówiono wyniki badań eksperymentalnych serwonapędu elektrohydraulicznego z regulatorem adaptacyjnym. Zagadnienie przedstawione w pracy dotyczy odporności regulatora adaptacyjnego na zmienne obciążenia oraz na zakłócenia wynikające z niestacjonarnych i losowych oddziaływań wewnętrznych i zewnętrznych serwonapędu elektrohydraulicznego. Otrzymane wyniki badań i wynikające z nich wnioski pozwalają sformułować stwierdzenie, że możliwa jest budowa układu regulacji serwonapędu elektrohydraulicznego odpornego na zakłócenia zewnętrzne w postaci skokowej zmiany siły obciążającej siłownik hydrauliczny.


Stanowisko do badań hydrotronicznych układów napędowych pracujących w systemie CAN-bus

BARTNICKI A., TYPIAK A..
W artykule przedstawiono tendencje rozwojowe systemów sterowania współczesnych maszyn i pojazdów opartych na magistrali CAN. Zaprezentowano zalety magistrali i aspekty przemawiające za wprowadzaniem tego typu systemów. Zaproponowano konfigurację stanowiska do badań hydrotronicznych układów napędowych pracujących w systemie CAN-bus.


Straty i bilans mocy w hydraulicznych silnikach satelitowych zasilanych emulsją HFA-E i olejem

ŚLIWIŃSKI P.

W artykule opisano wpływ oleju i emulsji oleju w wodzie typu HFA-E na straty hydrauliczne, objętościowe oraz mechaniczne w hydraulicznym silniku satelitowym. Przedstawiono również wpływ tych cieczy, różniących się lepkością, gęstością i własnościami smarnymi, na bilans energii w silniku satelitowym. Pokrótce została też naświetlona problematyka stosowania silników hydraulicznych w napędach małej mechanizacji w górnictwie.


Optymalizacja cech konstrukcyjnych mechatronicznych układów napędowych maszyn górniczych

ŚWITOŃSKI E., CHUCHNOWSKI W.

W artykule przedstawiono metodę optymalnego kształtowania cech konstrukcyjnych mechatronicznych układów napędowych maszyn górniczych w aspekcie trwałości i niezawodności. Omówiono zagadnienia komputerowej analizy niezawodności konstrukcji połączonej z metodą elementów skończonych. Przedstawiono zagadnienia modelowania mechatronicznych układów napędowych z uwzględnieniem przekładni zębatej oraz silnika asynchronicznego. W przedstawionym modelu dynamicznym uwzględniono zjawiska nieliniowe: zmienną sztywność zazębienia oraz luzy międzyzębne. Badania optymalizacyjne przeprowadzono z wykorzystaniem modeli matematycznych układu na- pędowego. Jako funkcję celu przyjęto minimalizację wartości maksymalnych naprężeń stykowych i u podstawy zęba. W procesie optymalizacji został wykorzystany algorytm optymalizacji rojem cząstek (PSO – Particle Swarm Optimization).


Elektroniczny system ewidencji elementów sekcji obudowy zmechanizowanej

ROGALA J.
System identyfikacji elementów maszyn górniczych, wykorzystujący technologię RFID, umożliwia komputerowe prowadzenie gospodarki materiałowej w kopalniach eksploatujących pokłady węglowe. Idea zdalnego odczytu oraz przyjęte rozwiązania konstrukcyjne wraz z oprogramowaniem zapewniają automatyzację pracy, stanowiąc jednocześnie źródło wiarygodnej informacji o faktycznym stanie eksploatowanych elementów.


Samojezdny wóz wiercąco-ładujący dla górnictwa węglowego

KALUKIEWICZ A., MARIANOWSKI J., GREGOREK K., KOCOT L., NIECHWIADOWICZ J., KIPCZAK P.
W artykule przedstawiono wykonywany przez firmę COMPENSUS z Bytomia, w ramach projektu celowego Ministerstwa Nauki, prototyp nowego samojezdnego wozu wiercąco-ładującego przeznaczonego do prac w górnictwie węglowym. Szczególną uwagę zwrócono na funkcjonowanie układu hydrauliczno-mechanicznego, realizującego wyznaczone projektem funkcje.


Koncepcja pneumatyczno-hydraulicznej wiertarki obrotowo-udarowej

NIEŚPIAŁOWSKI K., JASIULEK T.
W artykule przedstawiono ideę konstrukcji oraz zasadę działania wiertarki obrotowo-udarowej zasilanej emulsją olejowo-wodną. Wiertarka przeznaczona jest do wiercenia otworów kotwowych w podziemnych wyrobiskach górniczych. Urządzenie przystosowane jest do pracy ręcznej z wykorzystaniem podpórki hydraulicznej z mechanicznym przedłużeniem. Takie rozwiązanie zmniejsza gabaryty urządzenia i wiąże się z łatwiejszym jego transportem.


Udostępnianie Dokumentacji Techniczno-Ruchowej nowej generacji przy użyciu technologii RFID

WINKLER T., MICHALAK D., JASZCZYK Ł., ROGALA J.
W artykule przedstawiono możliwości połączenia technologii RFID (Radio Frequency Identification) oraz Interaktywnej Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (IETM – Interactive Electronic Technical Manual). Dzięki zastosowaniu technologii RFID możliwa jest jednoznaczna identyfikacja obiektu oraz dostarczenie zasobów wiedzy skojarzonych z danym podzespołem maszyny. Celem prowadzonych prac jest poszerzenie oferty CMG KOMAG w zakresie wykorzystania technologii RFID o nowe rozwiązania wspomagające udostępnianie wiedzy w miejscu pracy.


Wykorzystanie programu PRO-M do oceny zagrożenia zapłonem maszyn przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem

FIGIEL A., DUDEK M., PUCHAŁA B.
W artykule omówiono moduł programu komputerowego PRO-M wspierający prowadzenie i dokumentowanie oceny ryzyka przy projektowaniu maszyn przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Przedstawiono założenia do modułu, omówiono jego strukturę, podano przykład praktyczny jego wykorzystania w odniesieniu do typowej maszyny górniczej pracującej w atmosferze wybuchowej, jaką jest kombajn chodnikowy.