MASZYNY GÓRNICZE 2/2009 (118)

Symulacja numeryczna mieszania i napowietrzania zawiesiny flotacyjnej w komorze flotownika pneumome-chanicznego
GICALA B. LENARTOWICZ M.
Ruch drgający i proces przesiewania na sicie przesiewacza dwuczęstościowego
MODRZEWSKI R., WODZIŃSKI P.
Zastosowanie wysoko wydajnych przesiewaczy w technologii klasyfikacji oraz wzbogacaniu ziaren drobnych i bardzo drobnych
ROLNIK R.
Analiza rozkładu pola akustycznego w środowisku wybranych obiektów energetycznych
AUGUSTYN A.
Analiza procesu napraw serwisowych maszyn górniczych
ROZMUS M.
Modernizacja przemysłu górniczego, a nowe zagrożenia zawodowe związane z emisją pól elektromagnetycznych
FIRCZYK W., BUDZYŃSKI Z.
Wymagania dotyczące wyposażenia pomiarowo-badawczego w akredytowanych laboratoriach badawczych
Zając R., Wojtaszczyk M.
Nowe priorytety, zasady wnioskowania i realizacji projektów w programie badawczym funduszu badawczego węgla i stali w świetle decyzji Rady z dnia 29 kwietnia 2008 roku
Hordyniak E., Dudziak M.

 

 

 


Symulacja numeryczna mieszania i napowietrzania zawiesiny flotacyjnej w komorze flotownika pneumome-chanicznego

GICALA B. LENARTOWICZ M.

W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznej przepływu zawiesiny flotacyjnej przez komorę flotownika powietrzno-mechanicznego typu IZ-12 dla nominalnych parametrów pracy flotownika. Zawartość komory flotacyjnej potraktowano jako układ dwufazowy: zawiesina flotacyjna-powietrze. Założono występowanie przepływu turbulentnego. Symulację w przestrzeni trójwymiarowej przeprowadzono dla stanu nieustalonego. Wyznaczono pole prędkości zawiesiny oraz dyspersję pęcherzyków powietrza w komorze.


Ruch drgający i proces przesiewania na sicie przesiewacza dwuczęstościowego

MODRZEWSKI R., WODZIŃSKI P.

Niniejsza praca prezentuje wstępne wyniki programu badawczo-rozwojowego, jaki został rozpoczęty pod koniec 2007 r. w Katedrze Aparatury Procesowej Politechniki Łódzkiej, a poświęconego przesiewaczom dwuczęstościowym. Wiadomo, że kształt toru ruchu drgającego rzeszota przesiewacza, ma decydujące znaczenie dla uzyskania możliwie najlepszych właściwości procesowych maszyny. Dlatego od dawna poszukuje się takich torów ruchu drgającego przesiewaczy, które będą prowadzić do możliwie intensywnej segregacji ziaren w warstwie poruszającej się po sicie przesiewacza. Właśnie tory możliwe do uzyskania w przesiewaczu dwuczęstościowym są sprzyjające intensywnemu przebiegowi procesu przesiewania. Dlatego oczekuje się, iż przesiewacze dwuczęstościowe mieć będą znacznie wyższe wskaźniki procesowe, w porównaniu do klasycznych, obecnie używanych np. w przemyśle wydobywczym przesiewaczy wibracyjnych. Prace prowadzone obecnie w Politechnice Łódzkiej mają na celu przebadanie kinematycznie i procesowo przesiewacza doświadczalnego, którego wymiary sita wynoszą 1,5x0,5 m, a masa rzeszota »350kg. Na podstawie wyników badań zostaną opracowane założenia projektowe, a na ich podstawie opracowany zostanie projekt wykonawczy maszyny przemysłowej. Przesiewacz ten będzie zamontowany w krajowym przemyśle wydobywczym i przewidziany do przesiewania drobno lub bardzo drobno ziarnowego.


Zastosowanie wysoko wydajnych przesiewaczy w technologii klasyfikacji oraz wzbogacaniu ziaren drobnych i bardzo drobnych

ROLNIK R.

W artykule przedstawiono zastosowanie wysoko wydajnych przesiewaczy w technologii klasyfikacji oraz wzbogacania ziaren drobnych i bardzo drobnych. Stosowanie wysoko wydajnych i sprawnych przesiewaczy w procesach klasyfikacji drobnych ziaren, odciąża obiegi wodne, co w konsekwencji wpływa na niższe zużycie energii elektrycznej. Ponadto w pracy opisano ciekawe rozwiązanie konstrukcyjne firmy DERRICK CORPORATION – pięciopokładowy przesiewacz typu Stack Size, wyposażony w sita poliuretanowe o dużym prześwicie.


Analiza rozkładu pola akustycznego w środowisku wybranych obiektów energetycznych

AUGUSTYN A.

Hałas jest czynnikiem niezwykle szkodliwym, którego konieczność ograniczania wynika z negatywnych skutków, jakie on wywołuje. Wytyczne w zakresie ograniczania ponadnormatywnej emisji hałasu zawarto w obowiązujących wymaganiach formalno-prawnych. Istotnymi źródłami przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku są obiekty energetyczne, których jedną z najbardziej charakterystycznych cech jest występujące na ich terenie pole akustyczne o cechach pola silnie dyfuzyjnego. Tak skonstruowana charakterystyka źródła utrudnia prowadzenie zarówno badań doświadczalnych, jak i badań modelowych. Niniejszy artykuł jest próbą przybliżenia aktualnie stosowanych metod identyfikacji znaczących źródeł hałasu, jak również określania rozkładu pola akustycznego. Zaproponowano alternatywną w stosunku do klasycznej metodę prowadzenia analiz rozkładu pola akustycznego obiektów energetycznych. Przeprowadzono również walidację obowiązujących metod badań, udowadniając ich niską przydatność w analizach obiektów energetycznych. Wydaje się, iż dotychczas rzadko stosowana metoda natężeniowa jest jednym ze środków pozwalających na ograniczenie znacznej części błędów pomiarowych, jak również identyfikację zakłóceń akustycznych.


Analiza procesu napraw serwisowych maszyn górniczych

ROZMUS M.

W artykule spośród usług przemysłowych przedmiotem zainteresowania są naprawy, które wykonywane są u usługobiorcy, tj. użytkownika maszyn, na stanowisku pracy maszyny. Naprawy te nazywane są naprawami serwisowymi. Wykonywanie napraw serwisowych przez wytwórnię lub upoważnionego przedstawiciela wytwórni wynika z rozproszenia geograficznego użytkowników maszyn względem wytwórni. Wytwórnia realizuje naprawy u użytkowników maszyn zlokalizowanych w jej pobliżu. Naprawy serwisowe u użytkowników maszyn oddalonych od wytwórni wykonywane są przez upoważnionych przedstawicieli wytwórni.


Modernizacja przemysłu górniczego, a nowe zagrożenia zawodowe związane z emisją pól elektromagnetycznych

FIRCZYK W., BUDZYŃSKI Z.

W artykule omówiono zagrożenia związane z emisją pól elektromagnetycznych z uwzględnieniem:
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, 94/9/WE, (ATEX),
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ekspozycji zawodowej na pola elektro-magnetyczne, 2004/40/WE,
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy(Dz.U. nr 217 z 2002 r.poz.1833),
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. nr 192 z 2003r. poz. 1883).


Wymagania dotyczące wyposażenia pomiarowo-badawczego w akredytowanych laboratoriach badawczych

Zając R., Wojtaszczyk M.

Wyposażenie pomiarowo-badawcze w zasadniczym stopniu decydujące o jakości wykonywanych pomiarów, kontroli i badań musi być właściwie legalizowane, wzorcowane i/lub sprawdzane oraz odpowiednio nadzorowane. Nadzór nad wyposażeniem pomiarowo-badawczym jest jednym z istotnych elementów systemu zarządzania jakością. Podstawowe dokumenty zawierające wymagania dotyczące wyposażenia pomiarowego regulują między innymi normy: PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i PN-EN ISO 10012:2004. Niniejszy artykuł przedstawia ogólne założenia dotyczące nadzoru nad wyposażeniem badawczo-pomiarowym.


Nowe priorytety, zasady wnioskowania i realizacji projektów w programie badawczym funduszu badawczego węgla i stali w świetle decyzji Rady z dnia 29 kwietnia 2008 roku

Hordyniak E., Dudziak M.

Fundusz Badawczy Węgla i Stali utworzono decyzją podjętą w ramach Traktatu Nicejskiego po wygaśnięciu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Kolejna Decyzja Rady – 2003/78/WE określała zasady po- wstania i funkcjonowania Programu Badawczego tego Funduszu, mającego na celu wspomaganie konkurencyjności europejskich sektorów związanych z przemysłem węgla i stali. Jest on komplementarny w stosunku do innych działań i programów (takich jak Program Ramowy).