Główna Wydawnictwa Maszyny Górnicze Aktualny numer MASZYNY GÓRNICZE 4/2009 (120)

MASZYNY GÓRNICZE 4/2009 (120)

Wybrane problemy eksploatacji maszyn z napędem hydrostatycznym
Kudźma Z., Palczak E., Rutański J., Stosiak M.
Analityczna ocena wydajności objętościowej układu hydraulicznego stojaka zmechanizowanej obudowy ścianowej
Doległo L., Gil J., Stoiński K.
Uszkodzenia połączeń spawanych w osłonie odzawałowej a bezpieczeństwo użytkowania sekcji obudowy zmechanizowanej
Labus J., Markowicz J., Szweda S.
Modelowanie i symulacja zjawisk zachodzących w zmechanizowanej obudowie ścianowej
Domagała Z.
Najnowsze trendy w badaniu interakcji górotworu i ścianowej obudowy zmechanizowanej
Smolnik G.
Zasilanie i sterowania pracą hydraulicznej wiertarki obrotowo-udarowej z wykorzystaniem układu LS 
Marianowski J.
Urządzenia odpylające typu mokrego stosowane w górnictwie – wady, zalety i perspektywy rozwoju
Jedziniak M.
Wpływ oddziaływań dynamicznych na trwałość eksploatacyjną lin nośnych górniczych wyciągów szybowych
Małecki J., Tytko A., Wróbel T.

 

 

 


Wybrane problemy eksploatacji maszyn z napędem hydrostatycznym

Kudźma Z., Palczak E., Rutański J., Stosiak M.

W artykule przedstawiono niektóre problemy eksploatacji maszyn z napędem hydrostatycznym. Zidentyfikowano niektóre źródła drgań i hałasu w maszynach roboczych. Skupiono się na czynnikach hydraulicznych. Wskazano na negatywne skutki drgań. Zaproponowano zastosowanie tłumika pulsacji ciśnienia jako skuteczną metodę redukcji przyczyn nadmiernej hałaśliwości.


Analityczna ocena wydajności objętościowej układu hydraulicznego stojaka zmechanizowanej obudowy ścianowej

Doległo L., Gil J., Stoiński K.

Kompania Węglowa S.A. w zdecydowanej większości eksploatuje pokłady zagrożone wstrząsami górotworu. Przydatność zmechanizowanych obudów ścianowych do warunków zagrożenia wstrząsami górotworu jest oceniana w oparciu o „upodatnienie” zgodnie z § 440 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie BHP (Dz.U. Nr 124, poz. 863, 2006). Jednym z podstawowych parametrów wykorzystywanych w ocenie obudowy są wydajności układu hydraulicznego stojaka. Przedstawiona w artykule analityczna metoda umożliwia dokonanie oceny przepływów cieczy roboczej stojaka z wykorzystaniem modelowania numerycznego opartego o program ANSYS CFX.


Uszkodzenia połączeń spawanych w osłonie odzawałowej a bezpieczeństwo użytkowania sekcji obudowy zmechanizowanej

Labus J., Markowicz J., Szweda S.

Przedmiotem publikacji są uszkodzenia połączeń spawanych w osłonie odzawałowej, powstałe w trakcie użytkowania sekcji obudowy zmechanizowanej. Opisano najczęściej występujące uszkodzenia połączeń spawanych występujące w osłonie odzawałowej sekcji obudowy zmechanizowanej na podstawie: wyników badań ankietowych sekcji przekazywanych do remontu oraz wykonanych w wyrobisku ścianowym, wyników pomiarów parametrów charakteryzujących uszkodzenia spoin. Przeanalizowano wpływ tych uszkodzeń na wytężenie osłony odzawałowej. Określono rozmiary uszkodzenia spoiny skutkujące trwałym odkształceniem rozpatrywanego elementu sekcji. Porównano je z wielkością uszkodzenia spoiny w aktualnie projektowanej sekcji obudowy zmechanizowanej, które spowodowałoby trwałe odkształcenie osłony odzawałowej.


Modelowanie i symulacja zjawisk zachodzących w zmechanizowanej obudowie ścianowej

Domagała Z.

Artykuł przedstawia zagadnienia symulacji zjawisk dynamicznych w hydraulicznej podporze górniczej. Opisano budowę modelu matematycznego uwzględniającego założenia upraszczające. Na tej podstawie ułożono model symulacyjny i przeprowadzono badania, z których wyciągnięto odpowiednie wnioski.


Najnowsze trendy w badaniu interakcji górotworu i ścianowej obudowy zmechanizowanej

Smolnik G.

Najnowszy trend w doborze sekcji zmechanizowanej w górnictwie światowym związany jest z wykorzystaniem tzw. krzywych reakcji górotworu. Krzywe te są graficznym obrazem relacji obciążenia obudowy i konwergencji wyrobiska, co pozwala na określenie m.in. podporności obudowy wymaganej dla utrzymania konwergencji wyrobiska  na określonym poziomie.


Zasilanie i sterowania pracą hydraulicznej wiertarki obrotowo-udarowej z wykorzystaniem układu LS

Marianowski J.

W artykule przedstawiono w skrócie istotę wiercenia obrotowo-udarowego oraz wyszczególniono podstawowe parametry determinujące o optymalnej prędkości wiercenia. Zaprezentowano funkcjonowanie układu hydraulicznego opartego o zasilanie pompą o zmiennym wydatku oraz sterowanie z użyciem rozdzielaczy proporcjonalnych. Opisano sterowanie układu robo- czego wozu wiertniczego oparte o zasilanie pompami o stałej wydajności oraz o zasilanie pompami o zmiennej wydajności.


Urządzenia odpylające typu mokrego stosowane w górnictwie – wady, zalety i perspektywy rozwoju

Jedziniak M.

W artykule dokonano przeglądu stosowanych obecnie urządzeń odpylających typu mokrego podczas drążenia wyrobisk korytarzowych za pomocą kombajnów chodnikowych. Przedstawiono zasadę działania urządzeń, zakres ich stosowania i różnice pomiędzy poszczególnymi konstrukcjami. Przedstawiono kierunki rozwoju urządzeń, w szczególności pod kątem zapewnienia efektywnego łączenia pyłu z wodą oraz oczyszczania wody odprowadzanej z urządzenia.


Wpływ oddziaływań dynamicznych na trwałość eksploatacyjną lin nośnych górniczych wyciągów szybowych

Małecki J., Tytko A., Wróbel T.

Liny stalowe, w tym zwłaszcza liny wyciągowe górniczych wyciągów szybowych, mają ograniczony resurs pracy wynikający z ich trwałości zmęczeniowej. Autorzy niniejszego artykułu proponują przeprowadzanie ciągłego pomiaru sił w linach wyciągów szybowych, także z dwoma oraz z pojedynczą liną nośną, w celu określenia dynamiki obciążeń liny w pełnym cyklu pracy wyciągu szybowego. Pomiar sił w linie, pozwoli na dokonanie oceny wpływu układu regulacji prędkości maszyny wyciągowej oraz sterowania hamowania na dynamikę obciążeń. Rozpoznanie dynamiki umożliwi dokonanie optymalizacji układu sterowania napędem maszyny wyciągowej, celem obniżenia przeciążeń dynamicznych występujących w linach w tych fazach cyklu jazdy wyciągu szybowego, w których inicjowana jest zmiana prędkości ruchu. Obniżenie tej dynamiki powinno mieć korzystny wpływ na zużycie zmęczeniowe lin objawiające się pękaniem.