Główna Wydawnictwa Maszyny Górnicze Aktualny numer MASZYNY GÓRNICZE 1/2011 (125)

MASZYNY GÓRNICZE 1/2011 (125)

Symulacja numeryczna rozkładu temperatury korpusu przekładni zębatej
GICALA B.
Wpływ dodatkowej prerotacji zasysanej strugi na obraz prędkości cieczy w przestrzeni przedwirnikowej pompy wirowej
MIKOŚ M., KARCH M.
Prace projektowo – badawcze z obszaru dedykowanej aparatury pomiarowej realizowane w Laboratorium Badań Stosowanych Instytutu Techniki Górniczej KOMAG
NIEDWOROK A.
Analiza stężenia węgla w warstwach przypowierzchniowych stali do nawęglania
WĘGRZYN T., WIECZOREK A., ŻOŁNIERZ M.
Analiza czynników mających wpływ na kształtowanie się wydajności urabiania kombajnami chodnikowymi
JONAK J., ROGALA – ROJEK J.
Ładowarka górnicza ŁJK-1200 wytwarzana w oparciu o elementy powtórnie wprowadzone do obrotu
CEBULA D., KALITA M., PROSTAŃSKI D., WYROBEK E.
Problemy eksploatacyjne systemów poborów próbek materiałów sypkich
TOMAS A., WIECZOREK A.
Niskoemisyjny akustycznie system wentylacji obiektów o znaczeniu strategicznym
PIERCHAŁA M.

 

 

 

 


 

GICALA B.

Symulacja numeryczna rozkładu temperatury korpusu przekładni zębatej

Numerical simulation of temperature distribution of gear body

W artykule przedstawiono z wyniki obliczeń numerycznych rozkładu temperatury na powierzchni korpusu i podzespołów dwustopniowej przekładni zębatej walcowej, według uproszczonej procedury tzn. z pominięciem szczegółowej analizy przepływu czynnika smarującego oraz zjawiska kontaktu w obszarze zazębienia i w łożyskach. Wyniki obliczeń porównano z wynikami pomiarów temperatury korpusu wykonanymi podczas prób stanowiskowych przekładni. Stwierdzono wystarczającą zgodność wyników obliczeń z danymi eksperymentalnymi.

 

The results of numerical simulation of temperature field on the surface of housing and inner parts of helical two stage gear box is presented in the paper. The simplified calculation procedure, it means without detailed analysis of oil flow within toothed pair area and inside the bearings, suitable for practical applications was used. The calculation results of temperature field were compared to experimental temperature measurements made for chosen points of gear housing during rig tests. A good agreement of calculation results and experimental data was observed.

 

MIKOŚ M., KARCH M.

Wpływ dodatkowej prerotacji zasysanej strugi na obraz prędkości cieczy w przestrzeni przedwirnikowej pompy wirowej

Impact of additional pre-rotation of sucked stream on liquid speed field in beforeimpeller zone of centrifugal pump

W numerze 2(114)2008 Maszyn Górniczych autorzy przedstawili możliwość regulacji pompy wirowej po- przez efektywne oddziaływanie na pole prędkości cieczy w obszarze przedwirnikowym. W niniejszym artykule przedstawiono budowę i możliwości eksperymentalne stanowiska pomiarowego zrealizowanego na potrzeby dalszych badań w zakresie tej tematyki. Celem badań jest określenie wpływu parametrów dodatkowej strugi płynu, wprowadzanej do przestrzeni przedwirnikowej, na jakość napływu strumienia na palisadę łopatek.

 

 

In Maszyny Górnicze No. 2(114) 2008 the authors presented a possibility of control of the centrifugal pump through effective control of fluid velocity in before-impeller zone. Design and testing abilities of measuring stand built for the requirements of further studies on that problem were presented. Determination of impact of parameters of additional fluid stream, introduced to before-impeller zone, on quality of stream inflow on blades is the project objective.

NIEDWOROK A.

Prace projektowo – badawcze z obszaru dedykowanej aparatury pomiarowej realizowane w Laboratorium Badań Stosowanych Instytutu Techniki Górniczej KOMAG

Designing and research project in the field of dedicated measuring instrumentation in the Laboratory of Applied Tests of KOMAG Institute of Mining Technology

Ciągłe doskonalenie jakości oraz rosnące wymogi bezpieczeństwa produkowanych maszyn i urządzeń stawiają coraz większe wymagania laboratoriom w zakresie stosowanej aparatury pomiarowej oraz metodyk badawczych. Niestandardowe wymagania badawcze Klienta, jak również ekstremalne warunki przeprowadzania badań, wymagają często opracowania dedykowanej aparatury pomiarowej. W niniejszym artykule przedstawiono opis kilku urządzeń pomiarowych opracowanych i wykonanych w Laboratorium Badań Stosowanych Instytutu Techniki Górniczej KOMAG, które zostały wykorzystane w realizowanych pracach badawczych.

 

 

Constant improvement of work quality and increasing requirements as regards safety of machines and equipment places higher and higher requirements to laboratories as regards measuring instrumentation and testing methodology. Special demand of clients as well as extreme conditions of testing require development of dedicated instrumentation. Examples of few measuring instruments made in the Laboratory of Applied Tests and used in KOMAG Institute of Mining Technology in realization of research projects were presented in the paper.

WĘGRZYN T., WIECZOREK A., ŻOŁNIERZ M.

Analiza stężenia węgla w warstwach przypowierzchniowych stali do nawęglania

Analysis of carbon concentration in a surface layer of steel prepared for steel cementation

W niniejszej pracy scharakteryzowano właściwości warstwy wierzchniej stali poddanych nawęglaniu oraz przedstawiono wyniki pomiarów stężenia węgla warstwy przypowierzchniowej. Parametr ten wykorzystuje się często do oceny jakości procesu nawęglania, m.in. w celu stwierdzenia przewęglenia lub odwęglenia powierzchni. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono potrzebę stosowania pieców wyposażonych w układy kontroli potencjału węglowego (np. sond tlenowych) oraz zwrócenia uwagi na dobór warunków technologicznych niepowodujących odwęglenia powierzchni.

 

 

Properties of surface layer of the steel for cementation were characterized and results of measured carbon concentration in steel surface layer were given. The last parameter is used to assess quality of the cementation process by determination of the surface condition if the steel is overcarburized or decarburized. On the basis of obtained results it was found that use of furnaces equipped with carbon potential control system (e.g. oxygen probes) is required as well as it necessary to draw attention to selection of such technological conditions which do not cause surface decarburization.

JONAK J., ROGALA – ROJEK J.

Analiza czynników mających wpływ na kształtowanie się wydajności urabiania kombajnami chodnikowymi

Analysis of factors that have an impact on roadheader mining capacity

W artykule przedstawiono wyniki analiz najistotniejszych czynników mających wpływ na kształtowanie się wydajności urabiania kombajnami chodnikowymi. W chwili obecnej, w Polsce dominuje uproszczona procedura szacowania doboru parametrów maszyn drążących w odniesieniu do lokalnych warunków urabiania oraz szacowania prognozowanego postępu drążenia kombajnami górniczymi, jak i przy wykonywaniu robót strzałowych. W charakterystykach maszyn urabiających podawane są głównie: dopuszczalny zakres wytrzymałości na ściskanie urabianych skał oraz odpowiadająca temu średnia wydajność urabiania lub postęp drążenia. Na tej podstawie, na etapie tworzenia harmonogramu robót, zakłada się prognozowany postęp drążenia. Dostępna literatura dowodzi, że procedura ta jest mało skuteczna, a uzyskiwane postępy drążenia, zależnie od kumulacji określonych cech górotworu, dla tej samej wytrzymałości skał, mogą się różnić względem prognozy nawet kilkukrotnie. Zależnie od procentowej zawartości minerałów w górotworze poddawanym urabianiu, uzyskuje się jego określoną, średnią wytrzymałość na ściskanie. Często nie jest ona wysoka w porównaniu do parametrów węglików zbrojących narzędzia urabiające, podczas gdy komponenty mineralne mogą mieć bardzo duży wpływ na szybką degradację ostrza. Rzeczywista wydajność urabiania kombajnem chodnikowym, względem prognozowanej, średniej wydajności, może się zatem znacząco różnić. Wynika to z niekorzystnych proporcji minerałów, kierunku uwarstwienia, szczelinowatości górotworu, czy ścierności skał. Zawsze występuje tutaj efekt „skumulowanego” i równoważnego oddziaływania czynników górotworu na narzędzia urabiające, a nie pojedyncze czynniki, które same w sobie nie mają najczęściej negatywnego wpływu na wydajność urabiania.

 

 

Results of analysis of most important factors that have an impact on roadheader mining capacity is presented in the paper. At present in Poland there is a simplified procedure for estimation of selection of parameters of roadheading machines in relation to local mining condition as well as for estimation of planned advance of driving by roadheading machines and by blasting methods. In the characteristics of mining machines the following parameters are given: accepted range of rocks compressing strength and average mining output with the resulting mining advance. On that basis the planned mining advance is assumed at the stage of preparation of the schedule of development work. The literature proves that the procedure is not effective and obtained mining advance may differ even several times in relation to the planed one for the same compressive strength, depending on accumulation of different rock parameters. That results from disadvantageous ratio of minerals, direction of stratification, fissuring and rock abrasiveness. Always in this case we have “cumulative” and equivalent action of rock mass parameters on cutting tools and not single factors which alone have no negative impact on cutting output.

CEBULA D., KALITA M., PROSTAŃSKI D., WYROBEK E.

Ładowarka górnicza ŁJK-1200 wytwarzana w oparciu o elementy powtórnie wprowadzone do obrotu

ŁJK-1200 mining loader manufactured on the basis of refitted components

W artykule przedstawiono rezultaty projektowania i wytwarzania ładowarki górniczej ŁJK‑1200 z wykorzystaniem elementów powtórnie wprowadzonych do obrotu. Proces projektowania maszyny poprzedzony był wyznaczeniem kryteriów pozwalających na ocenę poszczególnych elementów oraz warunkujących możliwości ich powtórnego wykorzystania do budowy ładowarki ŁJK‑1200. Omówiono konstrukcję i zasadę działania maszyny przeznaczonej do mechanizacji procesu przemieszczania urobku na dalsze środki odstawy podczas drążenia wyrobisk chodnikowych, przy użyciu materiałów wybuchowych. Przedstawiono wyniki badań stanowiskowych, będących podstawą do przeprowadzenia procesu dopuszczenia ładowarki do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych.

 

 

Results of designing and manufacturing of ŁJK-1200 mining loader with use of refitted components were presented in the paper. Designing of machine was preceded by determination of criteria, which enable assessment of each component and which condition possibilities of their reuse for building of ŁJK-1200. Design and principle of operation of machine, which was designed for mechanization of transportation of run-of-mine to further transportation means during development of roadways with use of explosives, were discussed. Results of stand tests, which are the basis for acceptance of loader for operation in underground mine workings, were presented.

TOMAS A., WIECZOREK A.

Problemy eksploatacyjne systemów poborów próbek materiałów sypkich

Operational problems of loose materials sampling

Wraz z lawinowym wzrostem ilości zainstalowanych systemów poboru materiałów sypkich, takich jak węgiel, koks i biomasa, pojawiły się problemy związane z eksploatacją tych urządzeń. Zebranie doświadczeń ze stosowanych urządzeń pozwoli na określenie sposobów zwiększenia żywotności i niezawodności systemów. W niniejszej publikacji przedstawiono podstawowe przyczyny uszkodzeń urządzeń wchodzących w skład systemów próbobiorczych.

 

 

Together with rapid increase of systems for feeding loose materials such as coal, coke, biomass, problems associated with operation of those systems appeared. Experience gained from the systems operation enabled determination of the methods and measures that increase their life and reliability. Main reasons of damages of equipment that is part of those systems were presented in the paper.

PIERCHAŁA M.

Niskoemisyjny akustycznie system wentylacji obiektów o znaczeniu strategicznym

Low noise emission ventilation system for the objects of strategic meaning

Niniejszy artykuł omawia kwestię chłodzenia i wentylacji obiektów, których znaczenie dla gospodarki określane jest jako strategiczne. Systemy te cechują się istotnym oddziaływaniem na otaczające środowisko, w tym na stanowiska pracy. Rozwiązaniem problemu ponadnormatywnego oddziaływania systemu, jest proponowane rozwiązanie, opracowane przez KOMAG. Zaprezentowano istotne cechy systemu oraz jego budowę. Składa się on z szeregu tłumików zewnętrznych i wewnętrznych, jak również układu kanałów ssących i tłoczących. Przewagą zaprezentowanego systemu nad rozwiązaniami konkurencyjnymi, jest niezwykle niska emisja hałasu, przy zapewnieniu właściwej wentylacji zabezpieczanego obiektu, jak również jego niewielkie gabaryty. W artykule przedstawiono również wyniki przeprowadzonych badań.

 

 

The problem of cooling and ventilation of the objects with are important for the state economy is discussed in the paper. The ventilation systems have an important impact on environment including the work stands. The solution designed in KOMAG resolves the problem of over-standard noise emission. Important features of the system and its design were presented. It consists of series of external and internal noise dumpers as well as of sucking and forcing channels. Very low noise emission at proper ventilation conditions as well as its small size is the system advantage over the exiting designs. The results of carried out tests were also given.