Główna Wydawnictwa Monografie Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne Monografia nr 9

Monografia nr 9

Modelowanie numeryczne przepływów wielofazowych z fazą dyspersyjną - Podstawy teoretyczne i zastosowanie

Bogdan Gicala

Gliwice 2011, s.1-75,  il., bibliogr. 73 poz.

cena egz. 35,00 zł

W pracy przedstawiono kilka przykładów zastosowania numerycznej mechaniki płynów (Computational Fluid Dynamics – CFD) do symulacji turbulentnych przepływów wielofazowych w procesach przemysłu wydobywczego. W opracowaniu skoncentrowano się, ze względu na powszechność zastosowania w praktyce inżynierskiej, na metodzie typu Euler-Euler w której faza ciągła i fazy dyspersyjne traktowane są jako wzajemnie przenikające się kontinua. W metodzie tej rozwiązywany jest układ uśrednionych równań Naviera-Stokesa (Reynolds Averaged Navier-Stokes – RANS) oraz równań domykających opisujących turbulencje i oddziaływania międzyfazowe. Z pośród kilku metod modelowania turbulencji omówiono dwurównaniowy model k-ε również ze względu na jego powszechność zastosowania. Zastosowanie tej metody symulacji do modelowania przepływu typu ciecz-pęcherzyki powietrza przedstawiono na przykładzie maszyny flotacyjnej, przepływu zawiesiny o małym udziale objętościowym cząstek stałych („rozrzedzonego” układu ciecz-cząstki stałe) – na przykładzie mieszania zawiesiny siarki nierozpuszczalnej w dwusiarczku węgla w zbiorniku magazynowym oraz przepływu zawiesiny o dużym udziale objętościowym cząstek stałych – na przykładzie mieszania w zbiorniku magazynowym zawiesiny siarczku cynku w wodzie.