Metody i narzędzia wspomagania komputerowego prac inżynierskich w cyklu życia maszyn górniczych. Wybrane zagadnienia

Praca zbiorowa pod redakcją Teodora Winklera (Jarosław Tokarczyk, Marek Dudek, Dariusz Michalak, Łukasz Jaszczyk, Magdalena Rozmus)

Monografia nr 17
Gliwice 2016, s.1-235, il., bibliogr. 580 poz.
ISBN 978-83-65593-00-9
cena egz. 55,00 zł

Tematyka książki poświęcona jest pracom inżynierskim prowadzonym w cyklu życia maszyn i urządzeń górniczych. Otwiera ją wprowadzenie do metodologii prac rozwojowych. Z uwagi na jednostkowy charakter produkcji maszyn górniczych, krótkie terminy wytwarzania i rozproszenie geograficzne producentów, tworzenie i badanie fizycznych prototypów jest utrudnione.

Z tych powodów znaczna część książki poświęcona jest wirtualnemu prototypowaniu.Użytkownicy maszyn górniczych w coraz większym stopniu są wspomagani narzędziami komputerowymi bezpośrednio w miejscu pracy: interaktywnymi materiałami szkoleniowymi i instrukcjami obsługi. W książce opisywane są metody tworzenia takich rozwiązań. Ze względu na monograficzny charakter tej książki, wszystkie te zagadnienia przedstawione zostały na szerszym tle aktualnego stanu wiedzy.


Methods and tools for computer aiding the engineering operations during lifecycle of mining machinery. Selected problems
Joint publication edited by prof. Teodor Winkler

The book describes the engineering operations required during lifecycle of mining machinery and equipment. Introduction to the methodology of research and development work is the opening chapter. Due to a single unit production of mining machinery and short time of manufacturing as well as geographical dispersion of world manufacturers, prototyping of material prototypes is difficult. That is why the significant part of the book is dedicated to virtual prototyping of the machines. Users of mining machines are more and more supported by computer tools directly at their workplaces i.e. interactive training materials and technical manuals. The methods of creation of such solutions are discussed. Due to monographic character of the book, all discussed problems are presented with reference to the current state of the art.