Zwalczanie zagrożeń wywoływanych przez metan, pył i hałas w zakładach przeróbki mechanicznej kopalń węgla kamiennego

Aleksander Lutyński

Monografia nr 18
Gliwice 2017, s.1-126, il., bibliogr. 135 poz.
ISBN 978-83-65593-03-0

cena egz. 35,00 zł

W monografii opisano zagadnienia związane ze zwalczaniem najistotniejszych zagrożeń, takich jak zagrożenie wywoływane przez metan, pył i hałas, które występują w zakładach przeróbki mechanicznej węgla kamiennego i różnią się od typowych zagrożeń występujących w zakładach przemysłu ciężkiego.

Opisano, mając za podstawę obowiązujące w Polsce Prawo pracy, podstawowe obowiązki pracodawcy w zwalczaniu tych zagrożeń oraz zidentyfikowano zagrożenia występujące w poszczególnych sekcjach technologicznych zakładu przeróbczego. Przedstawiono metody techniczne i administracyjno-prawne zwalczania zagrożenia spowodowanego wybuchem metanu, opisując pokrótce systemy metanometrii automatycznej stosowane w polskich kopalniach. Przedstawiono również metody techniczne, administracyjno-prawne i organizacyjne zwalczania zagrożeń wywoływanych przez pył. W przypadku pyłu węglowego są to zagrożenia wybuchem i zagrożenia zdrowia. Zaprezentowano wyniki badań przedstawiające efekt zastosowania odpylacza przewałowego w zakładzie przeróbki mechanicznej węgla. Opisano także rozwiązania urządzeń odpylających na mokro i sucho, będące efektem prac Instytutu Techniki Górniczej KOMAG. Podano też podstawowe akty prawne odnoszące się do zwalczania zagrożeń pyłem węglowym. W opracowaniu szeroko opisano metody i środki zwalczania zagrożenia wywoływanego przez hałas. Jest to czynnik, który w ostatnich siedemnastu latach był dominującą przyczyną (ok. 78%) zachorowań pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla na choroby zawodowe. Podano przykłady rozwiązań technicznych, między innymi ITG KOMAG, których celem jest ograniczenie emisji źródeł hałasu oraz ograniczenie transmisji wibroakustycznej. Opisano sposób aktywnej redukcji hałasu oraz środki ochrony indywidualnej pracowników obsługujących procesy technologiczne zakładów przeróbki. W pracy przywołano najistotniejsze akty prawne, które dotyczą zwalczania zagrożenia wywoływanego przez hałas. W opracowaniu omówiono także zagadnienia oceny ryzyka zawodowego wynikającego z zagrożeń występujących w zakładach przeróbki. 


Prevention of methane, dust and noise hazards in preparation plants of coal mines

The study describes issues related to the prevention of hazards such as methane, coal dust and noise which are specific for coal preparation plants and thus differ from hazards in other heavy industry plants. Responsibilities of employers that are due in accordance with the current Polish regulations and are related to the prevention of these hazards are described. In addition hazards at each technological stage of coal preparation plant are identified. Technical and administrative methods for methane explosion hazard prevention including brief characterization of automatic methane prevention systems in polish coal mines are presented. Technical, administrative and organizational methods of coal dust prevention are presented. In case of coal dust, explosion and health risk are the main issue. Presented results show the effect of wet dust collector application in coal preparation plant. Other dust prevention solutions such as dry and wet dust collectors developed by ITG KOMAG are described. In addition, basic regulations related to the coal dust prevention are listed. The study also presents methods and means of noise prevention. Noise is the dominant factor (78%) of occupational diseases of workers in coal preparation plants. Technical solutions reducing noise sources and vibroacoustic transmission developed by ITG KOMAG are described. Active noise reduction and personal noise protection of workers in coal preparation plants are listed. The study lists the most important regulations related to noise hazard. Occupational safety and health risk assessment in coal preparation plants is also discussed in the study.