Główna Wydawnictwa Monografie Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne Monografia nr 4

Monografia nr 4

Projektowanie elementów zębatych przekładni walcowych zewnętrznych oraz wewnętrznych. Teoria i przykłady zastosowania

Wiesław Czader,  Józef Drewniak

Ważnym działaniem w kierunku racjonalizacji konstrukcji i produkcji napędów są rozwojowe prace projektowo-konstrukcyjne nad elementami zębatymi przekładni zębatych. Do tych prac zaliczyć można także niniejszą monografię poświęconą omówieniu dotychczasowego dorobku w dziedzinie projektowania elementów zębatych przekładni walcowych zewnętrznych i wewnętrznych oraz wskazującą na nowe możliwości w działaniu projektowo-konstrukcyjnym przy wykorzystaniu wspomagania komputerowego.  W rozdziałach od drugiego do szóstego omówiono dokładnie proces obliczeń projektujących par kół zębatych walcowych o uzębieniu i zazębieniu zewnętrznym oraz wewnętrznym. Proces ten został opracowany w oparciu o najnowszą literaturę oraz wymagania międzynarodowych norm. Analizowany proces składa się z trzech etapów, tj. projektowania wstępnego (rozdział drugi), doboru cech geometrycznych (rozdziały: trzeci, czwarty i piąty) i sprawdzenia wytrzymałości uzębienia oraz zazębienia (rozdział szósty). Podstawowe parametry, wyznaczone w projektowaniu wstępnym pozwalają na obliczenie wymiarów geometrycznych (dobór cech geometrycznych) wraz z ustaleniem warunków prawidłowej współpracy i określenie dokładności wykonania projektowanej pary kół. Obliczone w drugim etapie cechy geometryczne kół zębatych dla wstępnie przyjętych wartości parametrów, muszą być zweryfikowane w etapie obliczeń sprawdzających wytrzymałość, nośność oraz trwałość danej pary kół zębatych. O właściwym doborze cech geometrycznych kół zębatych, co jest przedstawione w rozdziale szóstym, świadczą wymagane wartości współczynników bezpieczeństwa na złamanie zmęczeniowe oraz wytrzymałość zmęczeniowa boku zęba.

Wytrzymałość kół walcowych oraz obliczeniowe współczynniki bezpieczeństwa przekładni zewnętrznych, jak i wewnętrznych, sprawdzono według metody C normy PN-ISO 6336-1,2,3:2000. Cały proces obliczeń projektujących, opisany w rozdziałach od drugiego do szóstego, przedstawiono w sposób algorytmiczny, czyli uporządkowany. Dzięki temu uporządkowaniu zamieszczone wzory nadają się do bezpośredniego wykorzystania, tj. do przeprowadzenia przykładowych obliczeń analitycznych (rozdział siódmy) oraz do opracowania pakietu programów inżynierskich wspomagających komputerowe wspomaganie projektowania CAE elementów zębatych (rozdział ósmy).