Główna Wydawnictwa Monografie Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne Monografia nr 8

Monografia nr 8

Uwagi o projektowaniu wlotów szybowych z wykorzystaniem technik komputerowych

Danuta Domańska
Gliwice 2010, s.1-38,  il., bibliogr. 25 poz.

cena egz. 30,00 zł

W ramach pracy podjęto próbę przestrzennego zamodelowania wlotów szybowych przy użyciu programu komputerowego Robot Structural Analysis Professional.
W niniejszej pracy odniesiono się do wlotów na podszybia, które z uwagi na duże gabaryty, zaliczane są do wyrobisk komorowych. Ponieważ podobnie jak szyby są one wyrobiskami długotrwałymi, użytkowanymi przez cały okres eksploatacji danego poziomu kopalni, ich projektowanie, zarówno w odniesieniu do konstrukcji obudowy jak i technologii wykonania, odbywa się z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa.

Z uwagi na schodzenie z eksploatacją górniczą na coraz większe głębokości, będzie zachodziła konieczność głębienia nowych lub pogłębiania istniejących szybów oraz zakładania nowych poziomów wydobywczych i wentylacyjnych.
W związku z tą tendencją, w ramach niniejszej pracy poruszono zagadnienie projektowania połączeń szybów z wyrobiskami poziomymi z wykorzystaniem techniki komputerowej.
Za cel opracowania uznano rozważenie możliwości programu Robot Structural Analysis Professional w zakresie przestrzennego od- wzorowania pracy wybranych wlotów szybowych. Odniesiono się również do oceny stanu bezpieczeństwa rozpatrywanych konstrukcji w oparciu o wybrane hipotezy wytrzymałościowe.