Główna Wydawnictwa Monografie Innowacyjne Techniki i Technologie Mechanizacyjne Monografia nr 7

Monografia nr 7

Uwarunkowania rozwoju kadr dla przemysłu maszynowego do roku 2020

Redakcja naukowa: Marek Jaszczuk, Antoni Kozieł

Publikacja powstała na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

egz. bezpłatny 

 

W monografii przedstawiono wyniki badań Panelu Tematycznego „Przemysłu maszynowego”, uzyskane w trakcie realizacji projektu „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki”, wykonywanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przez konsorcjum złożone z: Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN (Koordynator), Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii oraz firm SMG/KRC Poland Media S.A..

 

Celem projektu foresight było przeprowadzenie prac badawczych w zakresie pożądanych kwalifikacji kadr zarządzających oraz pracowników przedsiębiorstw, w perspektywie czasowej 10 lat. W ramach projektu powołano pięć paneli tematycznych:
„Kadry przyszłości”, kierowany przez Krzysztofa B. Matusiaka,
„Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne”, kierowany przez Tomasza Kulisiewicza,
„Energetyka”, kierowany przez Janusza Brzóskę,
„przemysł maszynowy”, kierowany przez Antoniego Kozieła,
„Przemysł Chemiczny”, kierowany przez Jacka Gulińskiego.

Zakres prac badawczych obejmował ocenę stanu wiedzy, analizę wynikającą z metodyki realizacji projektów foresight oraz opracowanie scenariuszy kluczowych: SWOT, STEEPV (analizę krzyżową), badanie Delhi oraz opracowano scenariusze:
„Skok cywilizacyjny” – optymistyczny,
„Twarde dostosowania” – umiarkowany,
„Słabnący rozwój” – pesymistyczny.
Przy opracowaniu scenariuszy uwzględniono założenia i wyniki Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”.

W monografii przedstawiono:
przewidywalne kierunki rozwoju technicznego przemysłu maszynowego,
czynniki i uwarunkowania: społeczne, ekonomiczne, środowiskowe i polityczne, determinujące zapotrzebowanie na kadry,
pożądane kwalifikacje pracowników, zgodnie z wymaganiami innowacyjnej gospodarki,
szanse i zagrożenia mające wpływ na rozwój kadr dla przemysłu maszynowego,
dziedziny, które państwo powinno wspierać, aby w okresie długoterminowym przygotować kadry dla przemysłu maszynowego.
W scenariuszach przedstawiono warianty zdarzeń, które mogą sprzyjać lub utrudniać rozwój kadr.


Źródłem praw do publikacji jest umowa zawarta pomiędzy Polską Agencją Rozwoju z siedziba w Warszawie zwana Licencjodawcą, a Instytutem Techniki Górniczej z siedzibą w Gliwicach zwanym Licencjobiorcą. Publikacja powstała na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.