Główna Wydawnictwa Monografie KOMEKO, CYLINDER, KOMTECH KOMEKO 2012

KOMEKO 2012

KOMEKO 2012 Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych
Bezpieczeństwo – Jakość – Efektywność

brak w sprzedaży

Przedstawiamy Państwu monografię poświęconą innowacyjnym i przyjaznym dla środowiska technikom i technologiom przeróbki surowców mineralnych. Przedstawiona w pięciu rozdziałach problematyka monografii obejmuje metody i technologie stosowane w gospodarce odpadami, nowe rozwiązania maszyn przeróbczych, technologie i automatyzację obiegów wodno-mułowych, wytwarzanie i wykorzystanie paliw alternatywnych oraz metody monitorowania i zapobiegania zagrożeniom w środowisku. Wszystkie te zagadnienia rozpatrywane są w aspekcie bezpieczeństwa, jakości i efektywności rozwiązań.

 

Nowe ustawy i przepisy, takie jak Prawo geologiczne i górnicze obowiązujące od 1 stycznia 2012 r. oraz projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, wymuszają inwestowanie w najnowsze technologie, gwarantujące coraz bardziej efektywne wykorzystanie istniejących zasobów, często z wykorzysta- niem tzw. odpadów wydobywczych. Według danych Polskiego Związku Producentów Kruszyw wynika, że udział kruszyw pozyskiwanych z takich odpadów, w szczególności węgla kamiennego, wynosi obecnie ok. 5% ogólnej masy 200 mln ton kruszyw produkowanych rocznie w Polsce. Doskonalone technologie odzysku są na tyle rozwojowe, że ilość pozyskanych kruszyw może się zwiększyć do 2020 r. dwukrotnie.

Pozyskiwanie kruszyw z odpadów kopalnianych jest dodatkowo, w coraz większym stopniu, wspomagane przez Unię Europejską, gdyż pozwala oszczędniej gospodarować naturalnymi zasobami surowców mineralnych.

Powyższe uwarunkowania wskazują na potrzebę ciągłego opracowywania innowacyjnych metod i technologii przeróbki surowców mineralnych. Zaprezentowane w monografii rozwiązania, będące wynikiem prowadzonych prac naukowych, badawczych, rozwojowych, technicznych i organizacyjnych w wielu ośrodkach naukowych i przemysłowych, świadczą o aktywności środowiska przeróbki surowców mineralnych. Coraz większą uwagę zwraca się na energochłonność procesów pozyskiwania surowców oraz jakość końcową produktów, jak również trwałość maszyn i urządzeń. Bezdyskusyjne są aspekty bezpieczeństwa pracy. W coraz większym stopniu uwzględniane są wymagania ochrony środowiska.

Dziękując wszystkim współautorom monografii, wydawcom wyrażamy nadzieję, że wdrożenie prezentowanych rozwiązań przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy, poprawy jakości i efektywności procesów produkcji surowców mineralnych.

 

prof.dr hab.inż. Adam Klich

dr inż. Antoni Kozieł

Redaktorzy naukowi monografii