Główna Wydawnictwa Monografie KOMEKO, CYLINDER, KOMTECH KOMEKO 2013

KOMEKO 2013

INNOWACYJNE I PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA TECHNIKI I TECHNOLOGIE PRZERÓBKI SUROWCÓW MINERALNYCH

Bezpieczeństwo – Jakość – Efektywność

ISBN 978-83-60708-71-2

20,57 arkusza wydawniczego

brak w sprzedaży

 

 

Ochrona środowiska staje się szczególnie istotnym zagadnieniem w każdej działalności przemysłowej i gospodarczej. Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa wymaga zatem ciągłego poszerzania jego wiedzy na temat zagrożeń oraz wprowadzania zmian zapobiegających jego degradacji. Dotyczy to w szczególności tak bardzo ważnej gałęzi działalności gospodarczej jaką jest przemysł wydobywczy, w której działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska nie mogą ograniczać się jedynie do egzekwowania prawa lub deklaracji w zakresie podejmowania kosztownych działań, zagrażających funkcjonowaniu branży.

W polityce Unii Europejskiej widać bardzo wyraźnie, choćby na przykładzie nowych projektów prawnych, jaką uwagę przywiązuje się do ochrony środowiska. Czyste technologie węglowe są jednak odrzucane politycznie, bo obywatele wielu krajów nie zgadzają się na transport, składowanie i opłaty z tytułu emisji CO2, objawiające się zmniejszeniem konkurencyjności gospodarki, związanej z wytwarzaniem energii. Polska powinna mieć możliwość swobodnego wykorzystania podstawowych surowców energetycznych jakimi są węgiel kamienny i brunatny, ponieważ budowanie bezpieczeństwa energetycznego w oparciu o surowce importowane jest obarczone znacznym ryzykiem. W polskich warunkach jest oczywiste, że w najbliższych dekadach węgiel nadal będzie głównym źródłem energii. Jego przyszłość powinna jednak wynikać z ekonomiki wytwarzania energii oraz aspektów środowiskowych. Trzeba sobie zdać również sprawę z faktu, że wydobywanie węgla kamiennego z coraz większych głębokości będzie kosztowało coraz więcej. Racjonalne podejście do wykorzystania węgla w aspekcie ochrony środowiska jest zatem zagadnieniem szczególnie istotnym.

W niniejszej monografii przedstawiamy wyniki prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych poświęconych innowacyjnym i przyjaznym dla środowiska technikom i technologiom przeróbki surowców mineralnych w aspekcie bezpieczeństwa pracy, jakości i efektywności. Zawarta w sześciu rozdziałach problematyka skupia się na zagadnieniach źródeł pozyskiwania surowców i paliw, gospodarki odpadami, procesów wzbogacania węgla, w tym technologiach i systemach sterowania, nowych rozwiązaniach konstrukcyjnych maszyn przeróbczych oraz zwalczaniu zagrożeń w procesach przeróbki surowców mineralnych. Prezentowane prace dotyczą metodologii oraz efektywności systemów przeróbki kopalin z zastosowaniem inteligentnych rozwiązań i są wynikiem ścisłej współpracy uczelni, PAN, instytutów oraz jednostek przemysłowych.

 

prof. dr hab. inż. Adam Klich

dr inż. Antoni Kozieł

Gliwice, marzec 2013 r.    Redaktorzy naukowi monografii