KOMTECH 2014

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN 978-83-60708-83-5

W poszczególnych rozdziałach zaprezentowano wyniki prac analitycznych, naukowych, badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, zrealizowanych w wielu ośrodkach naukowych oraz w jednostkach przemysłowych, aktywnie uczestniczących w procesie realizacji innowacyjnej gospodarki. Główny zakres tematyczny monografii poświęcono zagadnieniom efektywności i niezawodności systemów mechanizacyjnych stosowanych w górnictwie.

Prezentowane wyniki prac naukowo-badawczych oraz wdrożeniowych są wynikiem ścisłej współpracy jednostek naukowych i przemysłowych oraz odpowiedzią na zgłaszane, zdefiniowane potrzeby ich przyszłych użytkowników. Spełniają również nadrzędne cele jakimi są: poszerzenie wiedzy, tworzenie nowych miejsc pracy oraz poprawa bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników maszyn i urządzeń dla górnictwa. Świadczą także o rozwoju technologicznym górnictwa i przekładają się także na wartość ekonomiczną. Składając podziękowania autorom publikacji oraz recenzentom, redaktorzy naukowi monografii wyrażają nadzieję, że treści w niej zawarte znajdą szeroki odbiór czytelników i przyczynią się do doskonalenia mechanizmów na wszystkich szczeblach organizacji i produkcji w zakładach górnictwa podziemnego.

 

prof. dr hab. inż. Adam Klich

dr inż. Antoni Kozieł

Gliwice, listopad 2014 r. Redaktorzy naukowi monografii

 

 


 

 

Spis treści

1. EFEKTYWNA OPTYMALIZACJA PROCESÓW PRODUKCJI W GÓRNICTWIE PODZIEMNYM

1.1.

Korzyści z optymalizacji procesów górniczych

1.2.

Standaryzacja w przesyle informacji - podstawą obniżenia kosztów integracji systemów

1.3.

System UGPS – wykorzystanie systemu lokalizacji pod ziemią

1.4.

Efektywność kompleksów ścianowych w aspekcie planowania
i harmonogramowania produkcji

2. INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA MASZYN I URZĄDZEŃ DLA GÓRNICTWA

2.1.

Kierunki rozwoju maszyn do mechanicznego drążenia wyrobisk korytarzowych w skałach zwięzłych

2.2.

Efektywne technologie eksploatacji cienkich pokładów węgla kamiennego

2.3.

Rozwój systemu transportu kolejkami podwieszonymi z napędem własnym, a możliwości jego wykorzystania

2.4.

Typoszereg wciągników łańcuchowych efektem współpracy Instytutu Techniki Górniczej KOMAG z Fabryką Maszyn i Urządzeń OMAG Sp. z o.o.

2.5.

Typoszereg zaworów zwrotnych sterowanych elektrycznie do zastosowania w strefach zagrożenia wybuchem metanu i pyłu węglowego

2.6.

Innowacyjny system napinania łańcucha w przenośniku zgrzebłowym

2.7.

System posuwu Flextrack zwiększający trwałość i niezawodność napędu kombajnu ścianowego

2.8.

Dynamiczny system napinania taśmy w podziemnym przenośniku taśmowym z zastosowaniem bębna sprężynowego

3. NOWOCZESNE SYSTEMY KOMPUTEROWE WSPOMAGAJĄCE PROCESY PROJEKTOWANIA I EKSPLOATACJI MASZYN GÓRNICZYCH

3.1.

Wspomaganie procesu konfiguracji i oceny środków pomocniczego transportu kopalnianego przy użyciu systemu STD

3.2.

Narzędzia informatyczne podwyższające kompetencje interpersonalne osób dozoru ruchu i kompetencje fachowe robotników - Projekt PROFI

3.3.

Wirtualne prototypowanie w tworzeniu algorytmu sterowania przenośnikiem zgrzebłowym

4. NOWOCZESNE SYSTEMY STEROWANIA, MONITORINGU I DIAGNOSTYKI MASZYN I URZĄDZEŃ DLA GÓRNICTWA

4.1.

Systemy wbudowane w zespołach sterowania, diagnostyki oraz wizualizacji dla górnictwa

4.2.

Inteligentne systemy sterowania ruchem ścianowych przenośników zgrzebłowych produkcji Kopex Machinery S.A.

4.3.

Rozbudowa funkcjonalności systemu rozproszonego sterowania KOGASTER

4.4.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień hydrauliki sterującej zmechanizowanej obudowy ścianowej - według KW ZRP Bieruń

4.5.

Priorytety sterowania w algorytmie dedykowanym do przenośników pracujących na dużym nachyleniu

5. ZAGROŻENIA TECHNICZNE - WYMAGANIA, IDENTYFIKACJA ORAZ OCENA

5.1.

Definiowanie wymagań technicznych oraz wymagań bezpieczeństwa maszyn i urządzeń górniczych w normach krajowych

5.2.

Zagrożenia techniczne w aspekcie możliwości inicjacji wybuchu
w kopalniach

5.3.

Ocena ryzyka w procesie projektowania maszyn i urządzeń przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych

5.4.

Prowokowanie wstrząsów górotworu techniką strzelniczą

6. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZWIĘKSZAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO PRACY W GÓRNICTWIE

6.1.

Określenie wymaganych poziomów odporności na defekty funkcji bezpieczeństwa realizowanych w maszynach górniczych

6.2.

Algorytm wyznaczania Poziomu Nienaruszalności Bezpieczeństwa SIL

6.3.

Kryteria projektowe dla zmechanizowanych obudów ścianowych według procedur zakładowych KW ZRP

6.4.

Exonik - pneumatyczna kamizelka stabilizująca dynamicznie układ ruchu człowieka

7. BADANIA MASZYN I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH ORAZ ICH ELEMENTÓW

7.1.

Badania kombajnu ścianowego typu KSW-800NE prowadzone
w ramach projektu INERG

7.2.

Badania eksploatacyjne wybranych podsystemów kombajnu
KSW-800NE

7.3.

Badania wpływu kąta przyłożenia na obciążenie noża stożkowego

7.4.

Badania i analiza układu zasilająco-sterującego górniczej lokomotywy akumulatorowej

7.5.

Dynamika uderzenia skały w taśmę przenośnika taśmowego
z podstawką udarową

7.6.

Metoda wyznaczania wydłużeń sprężystych łańcucha zgrzebłowego
w algorytmie ASTEN

7.7.

Wykorzystanie przestrzeni pod tłokiem rdzennika wewnętrznego stojaka teleskopowego do łagodzenia zjawisk gwałtownych osunięć stropu

7.8.

System rekuperacji energii cieplnej – badania i zastosowanie

7.9.

Bezpieczne, awaryjne (krańcowe) hamowanie naczyń górniczych urządzeń wyciągowych