Główna Wydawnictwa Monografie KOMEKO, CYLINDER, KOMTECH KOMEKO 2015

KOMEKO 2015

INNOWACYJNE I PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA
TECHNIKI I TECHNOLOGIE PRZERÓBKI SUROWCÓW MINERALNYCH
BEZPIECZEŃSTWO – JAKOŚĆ – EFEKTYWNOŚĆ
ISBN 978-83-60708-85-9

Tylko forma elektroniczna - cena CD 40 zł

 

 

 

Model polskiej kopalni węgla kamiennego łączy proces wydobycia z przeróbką mechaniczną. W praktyce, w każdej kopalni funkcjonuje jeden zakład przeróbczy, którego eksploatacja uzależniona jest od przestojów w procesach urabiania, transportu oraz gromadzenia węgla surowego w zbiornikach lub na zwałach. Efektywność przeróbki węgla zależy również od nierównomierności obciążenia głównych węzłów technologicznych oraz braku możliwości efektywnego uśredniania i stabilizacji ilościowo-jakościowej nadawy, wynikającej z warunków górniczo-geologicznych. Praktycznie we wszystkich zakładach przeróbczych wzbogacanie nadawy jest uśredniane w niewielkim stopniu.

Parametrem charakteryzującym urobek węgla jest także jego uziarnienie. W urobku występuje wysoka zawartość klas ziarnowych 0-20mm i 0÷0,5 mm. Pochodną uwarunkowań górniczo-geologicznych jest wysoka zawartość w urobku skały płonnej, dochodząca nawet, do 40%, co rzutuje na jakość produktów handlowych. Najczęściej, jakość węgla nie odpowiada wymaganiom końcowych odbiorców i wymaga wzbogacania.

Poprawa powyższego stanu wymaga ciągłego prowadzenia prac rozwojowych i wdrażania nowoczesnych maszyn, urządzeń i technologii oraz rozwiązań organizacyjnych zmierzających do zmniejszenia udziału drobnych ziaren. Wiąże się to z zastosowaniem nowych technologii urabiania i transportu urobku, ograniczania ilości skały płonnej już na dole kopalni, jak również zmniejszaniem zawartości wilgoci w węglu w procesie zwalczania zapylenia.

W niniejszej monografii zaprezentowano kolejne wyniki prac analitycznych, badawczych i wdrożeniowych poświęconych ww. problematyce, rozszerzonej o aspekty gospodarki odpadami i rekultywacji terenów poprzemysłowych.

 

Tematykę zawarto w czterech rozdziałach:

I Nowoczesne rozwiązania maszyn i urządzeń

II Sita i przesiewacze w klasyfikacji i odwadnianiu

III Rozdrabnianie i pobory próbek

IV Gospodarka odpadami – nowe technologie, zagrożenia – perspektywy zagospodarowania

Należy podkreślić, że prezentowane innowacyjne rozwiązania są odpowiedzią na potrzeby zakładów przeróbczych oraz spełniają wymagania rynkowe i środowiskowe. Potwierdzają to zaprezentowane przykłady wdrożeń maszyn i urządzeń.

Redaktorzy naukowi monografii wyrażają nadzieję, że wzbudzi ona zainteresowanie szerokiego grona pracowników naukowych oraz producentów i użytkowników technik i technologii przeróbczych. Życząc Państwu przyjemnej lektury chcielibyśmy podziękować autorom publikacji, recenzentom i zespołowi redakcyjnemu za wkład pracy w jej opracowanie.

prof. dr hab. inż. Adam Klich

dr inż. Antoni Kozieł

Redaktorzy naukowi monografii

Gliwice, marzec 2015 r.SPIS TREŚCI

Rozdział I

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA MASZYN PRZERÓBCZYCH

 

 1. Oszczędne i innowacyjne urządzenia i systemy stosowane w zakładach przeróbki mechanicznej kopalin – Piotr Myszkowski
 2. Nowoczesne osadzarki wodne pulsacyjne typu PROREM w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla LW „Bogdanka” S.A. – Mariusz Osoba, Andrzej Pyc, Grzegorz Gruszka
 3. Zwiększenie efektywności działania węzła osadzarkowego Zakładu Przeróbczego KWK „Sośnica-Makoszowy” Ruch „Sośnica” – Piotr Matusiak, Daniel Kowol, Franciszek Suszka, Joachim Król, Jan Szemet
 4. Wpływ efektywności układu odbioru produktów w osadzarce na ocenę procesu wzbogacania węgla – Stanisław Cierpisz
 5. Wdrożenie systemu sterowania pracą osadzarki BOSS2010 w Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla LW „Bogdanka” – Marek Kryca, Władysław Bieńko, Waldemar Sobierajski, Grzegorz Semeniuk, Artur Kozłowski
 6. Automatyczny system sterowania węzłem osadzarkowym z ciągłą kontrolą wydłużenia łańcucha przenośnika – Sebastian Jendrysik, Mariusz Latos, Dariusz Jasiulek, Krzysztof Stankiewicz, Andrzej Gawliński
 7. Zastosowanie procesu flotacji pianowej do wzbogacania sedymentu – badania laboratoryjne – Daniel Kowol, Michał Łagódka, Piotr Matusiak, Andrzej Gawliński
 8. Odsiarczanie i odpopielanie produktu handlowego „Jaret” z wykorzystaniem powietrznego stołu koncentracyjnego – Wojciech Sobko, Wiesław Blaschke, Andrzej Fraś

 

Rozdział II

SITA I PRZESIEWACZE W KLASYFIKACJI I ODWADNIANIU

 

 1. Poprawa możliwości technologicznych oczyszczania wody odciekowej z instalacji odwadniania żużla przy zastosowaniu odśrodkowych sit odwadniających OSO – Jan J. Hycnar, Piotr Pasiowiec, Jerzy Wajs, Barbara Tora
 2. Rozbudowa układu klasyfikacji i odwadniania w Zakładzie Przeróbczym PG Silesia na bazie przesiewaczy wibracyjnych produkcji Progress Eco – Piotr Pasiowiec, Jerzy Wajs, Klaudia Bańczyk, Władysław Borkowski, Artur Bogusław, Barbara Tora
 3. Badania kinematyki współbieżnego układu wibracyjnego na przykładzie przesiewacza zataczająco-śrubowego – Wojciech Poćwiardowski, Marek Domoradzki, Piotr Wodziński

 

Rozdział III

ROZDRABNIANIE I POBORY PRÓBEK

 

 1. Młyny walcowe w procesach wstępnego i finalnego rozdrabniania surowców, rud i cementu – Jan Sidor
 2. Rozdrabniacz produktów filtracji MR300 konstrukcji ITG KOMAG – Michał Zuba, Arkadiusz Tomas, Piotr Matusiak
 3. System automatycznego poboru próbek materiałów sypkich dla EDF Rybnik – Arkadiusz Tomas, Piotr Matusiak, Michał Zuba, Dariusz Greiner

 

Rozdział IV

GOSPODARKA ODPADAMI – NOWE TECHNOLOGIE, ZAGROŻENIA

PERSPEKTYWY ZAGOSPODAROWANIA

 

 1. Surowce deficytowe – studium pozyskiwania – Katarzyna Biel, Beata Witkowska-Kita, Wiesław Blaschke, Anna Orlicka
 2. Metale w węglach i produktach ich spalania – Jan J. Hycnar, Barbara Tora
 3. Aspekty techniczno-technologiczne możliwości ciągłego wydzielania zanieczyszczeń koloidalnych uwodnionych osadów z wód powierzchniowych kopalń węgla brunatnego – Marek Lenartowicz, Andrzej Pyc, Henryk Giemza
 4. Kompozyty z odpadów stosowane w rekultywacji terenów pogórniczych – Jolanta Biegańska, Ewelina Kwaśniewska
 5. Wybrane problemy i efekty rekultywacji w serbskim górnictwie – Miloš Grujić, Dragana Jelisavac Erdeljan, Miodrag Grujić