KOMTECH 2015

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN  978-83-60708-90-3

Przedstawiamy Państwu monografię poświęconą tematyce bezpieczeństwa, efektywności i niezawodności w górnictwie. Poprawa bezpieczeństwa pracy w przemyśle węglowym, pomimo jego trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, jest ciągle wyzwaniem i wymaga konsekwentnego podejmowania działań poprzez tworzenie efektywnych i niezawodnych rozwiązań metodologicznych, organizacyjnych i technicznych.

Szczegółowy zakres rozwiązań przedstawiono w sześciu spójnie połączonych tematycznie, rozdziałach, dotyczących kształtowania bezpiecznych warunków pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń górniczych, stosowania nowoczesnych metod projektowania, modelowania i oceny pracy maszyn, nowych rozwiązań górniczych systemów mechanizacyjnych stosowanych podczas eksploatacji węgla, zwalczania zagrożenia wybuchu pyłu węglowego, innowacyjnego systemu posuwu kombajnu ścianowego FLEXTRACK oraz monitoringu, diagnostyki i sterowania maszyn i urządzeń ww. systemów.

Szczególną uwagę chcielibyśmy zwrócić na przykłady inteligentnych układów zasilania, sterowania i monitoringu maszyn urządzeń górniczych, dążących do automatyzacji procesów produkcyjnych. Są one wynikiem nowego podejścia do projektowania i wytwarzania maszyn oraz urządzeń górniczych i stwarzają nowe możliwości efektywnej i bezpiecznej eksploatacji węgla. Potwierdzają to przykłady wdrożeń systemów maszynowych polskich producentów, wchodzących w skład Grup: KOPEX, FAMUR i FASING zarówno w kraju, jak i na świecie.

W sytuacji gdy węgiel kamienny i brunatny są w Polsce ciągle podstawowym surowcem energetycznym i będą nim jeszcze przez długie lata, osiągnięcia branży przemysłu maszyn górniczych pozwalają na stwierdzenie, że warto ciągle inwestować w nowoczesne górnictwo.

Autorzy monografii dziękują wszystkim autorom i recenzentom za wkład pracy w jej opracowanie, wyrażając jednocześnie nadzieję na żywe zainteresowanie jej tematyką.

 

 

 

 

prof. dr hab. inż. Adam Klich

dr inż. Antoni Kozieł

Redaktorzy naukowi monografii

 

Gliwice, wrzesień 2015 r.

 

 

SPIS TREŚCI

Rozdział I

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE EKSPLOATACJI MASZYN I URZĄDZEŃ W GÓRNICTWIE... 7

2. ROLA PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO W SYSTEMIE NADZORU RYNKU...25

3. DOBRE PRAKTYKI – SPRAWDZONY STANDARD BEZPIECZEŃSTWA... 34

4. METAN CORAZ BARDZIEJ GROŹNY... 40

5. QUANTITATIVE RISK ASSESSMENTS IN A REAL WORLD... 61

Rozdział II

METODY MODELOWANIA I PROJEKTOWANIA MASZYN I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH

1. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA METODY CFD DO ANALIZY KONSTRUKCJI I DZIAŁANIA ZAWORÓW BEZPIECZEŃSTWA OBUDÓW ZMECHANIZOWANYCH... 71

2. WPŁYW DYNAMICZNEGO ODDZIAŁYWANIA GÓROTWORU NA DOBÓR STOJAKA HYDRAULICZNEGO ZMECHANIZOWANEJ OBUDOWY ŚCIANOWEJ... 85

Rozdział III

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA MASZYN I URZĄDZEŃ DLA GÓRNICTWA

1. NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA PRZENOŚNIKÓW TAŚMOWYCH ZASTOSOWANE W GÓRNICTWIE PODZIEMNYM... 92

2. WSPÓŁCZESNE ZMECHANIZOWANE ŚCIANY PODBIERKOWE W PRAKTYCE ŚWIATOWEJ... 112

3. WĄSKOPRZODKOWE ZMECHANIZOWANE PRZODKI PODBIERKOWE - ANALIZA PROCESOWA... 129

4. WYMAGANIA STAWIANE ŁAŃCUCHOM OGNIWOWYM W SYSTEMACH URABIANIA POKŁADÓW O NISKIEJ I ŚREDNIEJ GRUBOŚCI. PORÓWNANIE PRACY STRUGA WĘGLOWEGO Z KOMBAJNEM ŚCIANOWYM... 145

5. WYNIKI OCENY ŻYWOTNOŚCI STACJI PRZESYPOWEJ Z PRĘTAMI UDAROWYMI NA WYSIĘGNIKU ZAŁADOWCZYM KOŁOWEJ KOPARKI KUBEŁKOWEJ... 151

6. URZĄDZENIE MUC-1 DO CZYSZCZENIA TORU JEZDNEGO KOLEJKI PODWIESZONEJ... 155

Rozdział IV

OGRANICZANIE ZAGROŻEŃ WYBUCHU PYŁU WĘGLOWEGO

1. MOŻLIWOŚCI OGRANICZANIA ZAGROŻENIA WYBUCHEM PYŁU WĘGLOWEGO W STREFACH ZABEZPIECZAJĄCYCH... 161

2. ROZKŁADY ZIARNOWE PYŁÓW W POBLIŻU FRONTÓW EKSPLOATACYJNYCH PODZIEMNEJ KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO I WPŁYW ZRASZANIA NA REDUKCJĘ ICH STĘŻEŃ... 175

3. BADANIA WYBUCHOWEGO PYŁU WĘGLOWEGO W STREFACH ZABEZPIECZAJĄCYCH ... 188

Rozdział V

INNOWACYJNY SYSTEM POSUWU FLEXTRACK

1. INNOWACYJNY SYSTEM POSUWU FLEXTRACK – KONCEPCJA I WIRTUALNE PROTOTYPOWANIE... 210

2. INNOWACYJNY SYSTEM POSUWU FLEXTRACK – DOBÓR MATERIAŁÓW (STOPÓW ODLEWNICZYCH)... 223

3. INNOWACYJNY SYSTEM POSUWU FLEXTRACK – OPRACOWANIE TECHNOLOGII WYKONANIA ODLEWANYCH SEGMENTÓW ZĘBATKI I PROWADNIKA... 237

4. INNOWACYJNY SYSTEM POSUWU FLEXTRACK – OCENA JAKOŚCI WYKONANYCH ODLEWÓW PROTOTYPOWYCH... 250

Rozdział VI

SYSTEMY STEROWANIA, DIAGNOSTYKI I MONITORINGU

1. BEZPRZEWODOWY SYSTEM STEROWANIA MASZYNAMI GÓRNICZYMI BLUESTER... 266

2. HOW CAN MODERN CONTROL SYSTEMS HELP TO OVERCOME LIMITATIONS IN MOBILE MACHINES?... 278

3. NOWE MODUŁY ISKROBEZPIECZNEGO SYSTEMU STEROWANIA KOGASTER... 283

4. URZĄDZENIA DO AUTOMATYZACJI KOPALNIANYCH INSTALACJI WODNYCH KONSTRUKCJI ITG KOMAG... 293

5. ELEKTRYCZNY UKŁAD ROZRUCHU SILNIKA SPALINOWEGO MASZYN GÓRNICZYCH... 304

DODATEK... 315

6. NOWOCZESNY SPOSÓB UDOSTĘPNIENIA KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO W OBSZARZE UDOKUMENTOWANEGO ZŁOŻA OŚWIĘCIM-POLANKA 1... 315